Realizācijā esošie projekti

“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana”

Projekta mērķis: veikt esošā tūrisma infrastruktūras tīkla atjaunošanu un uzlabošanu aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, labiekārtojot četru ezeru krastu infrastruktūru, tādējādi tūrisma plūsma būtu organizēta un tiktu mazināta antropogēnā slodze un vides piesārņojuma iespējamā ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām,…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Latvijas vides aizsardzības fonda projekti “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā” un “Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā”

“Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā” “Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā” Pabeigti Jaunlaicenes muižas parka Pils dīķa krastu attīrīšanas darbi! 23.11.2021. Projekta rezultātā attīrīta un sakopta Pils dīķa krasta zona 520m2 platībā, nodrošinot sugu un dzīvotņu aizsardzību….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Izglītības un sporta centrs

Investīciju projekta mērķis: nodrošināt mūsdienīgu un piemērotu mācību vidi, modernizētu veselībai un dzīvībai drošu izglītības iestāžu sporta infrastruktūru ilgtspējīgas un kvalitatīvas izglītības iegūšanai. Investīciju projekta ietvaros paredzēta izglītības un sporta centra izbūve, ieskaitot tā funkcionēšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi. Īstenošanas rezultāti:…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā

  Pagājušā gada rudenī Mālupes pagastā uzsākta  Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Autoceļa “Mālupe – Priednieki” transporta infrastruktūras atjaunošana”

“Autoceļa “Mālupe – Priednieki” transporta infrastruktūras atjaunošana”   Šī gada septembra sākumā tika uzsākta pašvaldības investīciju projekta “Autoceļa “Mālupe – Priednieki” transporta infrastruktūras atjaunošana” realizācija saskaņā ar Alūksnes novada attīstības programmu 2011.- 2017. gadam un  Investīciju plānu 2015.- 2020. gadam….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Bezkontakta, attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana”

“Bezkontakta, attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana”   Projekta mērķis ir ieviest jaunu bezkontakta pašvaldības pakalpojumu – energomonitoringa sistēmu ar attālinātu datu nolasīšanu, tādējādi mazinot darbinieku došanos uz objektiem, radot iespēju sekot enerģijas patēriņam un iekštelpu klimatam ēkās attālināti, nodrošinot iespējami racionālu…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā

  Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” (Nr.5.6.2.0/20/I/008) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās kārtas ietvaros. Alūksnes…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā

“Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā”   Projekts “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings”

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājaslapa www.latruscbc.eu “630…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

, , , , , , , , , , , ,

“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (“Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”)

“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (“Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”)   Projekts “Augoša pilsēta” tuvojas noslēgumam 11.05.2021. Kā zināms, Alūksnes novada pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT III, kas atbalsta projektus…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Vidzeme iekļauj

Vidzeme iekļauj   Projekta ieviešanas laiks: Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta budžets: Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta numurs. (Vienošanās Nr….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”   Projekta PuMPuRS aktivitātes Malienas pamatskolā 26.10.2021. Malienas pamatskola jau no 2018./2019. m.g. 1. semestra ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.    Šis…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”   Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās 02.06.2021. 31. maijā atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

    “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”       Aktualitātes Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2021./2022. mācību gadā   Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Dzīvo vesels Alūksnes novadā

  ATSĀKSIES BEZMAKSAS VINGROŠANAS NODARBĪBAS Noslēdzies Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāla pasākums “Mizojam, ka prieks” Zeltiņos turpinās skriešanas seriāls Alūksnes novadā joprojām ir iespējas vingrot bez maksas Ar jautājumu “Vai nākamgad skrējiens notiks?” noslēdzies Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Zaļais dzelzceļš”

“Zaļais dzelzceļš”   Izdots izzinošs materiāls “Šaursliežu ceļojuma piezīmes”   Vislabāk atmiņā paliek informācija un notikumi, kurus paši esam izpētījuši un piedzīvojuši.  Lai mudinātu doties pa Vidzemes un Dienvidigaunijas dzelzceļa līnijām, kur kādreiz kursējis šaursliežu dzelzceļš un īpaši izpētītu un…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Proti un dari!”

Projekts “Proti un dari!”   Evita APLOKA, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 22.02.2019. Jauniešiem iespēja apgūt profesiju ar Eiropas projekta atbalstu   Alūksnes novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Proti un dari!”, kura laikā 15 līdz 29…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti