Realizācijā esošie projekti

SPORTS VISIEM/ SPORTS FOR ALL

“Vietējo sporta kopienu aktivizēšana no pierobežas reģioniem, izmantojot pārrobežu sadarbību”/“The activation of local sport communities from border regions through cross-border cooperation”  SPORTS VISIEM/ SPORTS FOR ALL   Projektu finansē Interreg VI-A Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027. gadam Projekta partneri: Setomā…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/“Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ VERSTS OF FEELINGS 2

Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/“Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ VERSTS OF FEELINGS 2 Projekta partneri: Alūksnes novada pašvaldība Gulbenes novada pašvaldība Preiļu novada pašvaldība Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (Lūznavas…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

Projekta mērķis – Siltumnīcefekta gāzu emisiju un elektroenerģijas patēriņa samazināšana, energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, veicot esošo gaismekļu nomaiņu uz LED gaismekļiem. 2020. gadā ielu apgaismojums ar 686 MWh patēriņu gadā veidoja 18% no kopējā elektroenerģijas patēriņa…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Projekts “Padod Tālāk”

Alūksnes novadā jau vairākus gadus jaunatnes politikas plānošanas jautājumi tika iekļauti novada attīstības programmā, un, lai gan līdz šim veiksmīgi strādājām šādā veidā, izstrādājot jauno novada attīstības plānošanas dokumentu 2022. – 2027. gadam, kā vienu no mērķiem izvirzījām atsevišķa jaunatnes…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Tālavas ielas pārbūve, 2. kārta

Projekta mērķis: atjaunot pašvaldības īpašumā esošās tranzīta ielas – Tālavas ielas posmu (2.kārtu). Tālavas ielai ir būtiska nozīme kā pilsētas un tranzīta satiksmei, tā arī – savienojuma veidošanai ar citiem reģiona centriem. Projekta plānotās darbības: Pārbūvēta tranzīta iela; Sakārtota lietus…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Alūksnes izziņas un pakalpojumu centrs

Projekta mērķis: veidot tūrismam un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, izveidojot publisko infrastruktūru – Alūksnes izziņas un pakalpojumu centru Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē. Projekta mērķa grupa: Alūksnes novada iedzīvotāji, vietējie un ārvalstu tūristi. esošie mazie uzņēmēji – pakalpojumu sniedzēji, kas savu…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē

  Projekta mērķis: izveidot mūsdienīgu aktīvās atpūtas parku Alūksnē, kas pielāgota visa vecuma grupu un braukšanas līmeņa braucējiem ar dažādiem pārvietošanās līdzekļiem, tā papildinot Alūksnes Izglītības un sporta centra plānoto darbību un pilnveidojot izglītības procesu. Investīciju projekta kopējās plānotās izmaksas…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai

Specifiskā atbalsta mērķis 5.4.3.2 “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” Projekta mērķis: izveidot kvalitatīvu, epidemioloģiski drošu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu un kompleksu apsaimniekošanas risinājumu ieviešanu aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, mazinot antropogēno slodzi un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai   Specifiskā atbalsta mērķis 5.6.2 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” Projekta mērķis: izveidot komercdarbībai piemērotu infrastruktūru Alūksnes novadā, radot jaunas darbavietas, piesaistot nefinanšu investīcijas, revitalizējot degradēto teritoriju…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

Alūksnes novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, pilotprojekta īstenošanas laiks 02.11.2020. – 31.10.2023. Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Miera ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā

Projekta mērķis: uzlabot piekļuvi sabiedriski nozīmīgiem objektiem un ar uzņēmējdarbību saistītām teritorijām, un radīt drošu un ilgtspējīgu transporta satiksmi Alūksnes pilsētā. Projekta plānotās darbības: Teritorijas labiekārtošanas darbi Ergonomiskas (ērtas) teritorijas iekārtošana Auto ceļu izbūve Stāvlaukumus automašīnu novietošanai Autobusa pieturu atjaunošana…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnes novada pašvaldības ēkā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai   Projekta mērķis: samazināt Alūksnes novada pašvaldības ēku primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Annas kultūras namā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, veicinot pašvaldības izdevumu samazināšanos par energoapgādi un ekonomiskās situācijas uzlabošanos. Projekta…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Izglītības un sporta centra izveide Alūksnes pilsētā

Investīciju projekta mērķis: nodrošināt mūsdienīgu un piemērotu mācību vidi, modernizētu veselībai un dzīvībai drošu izglītības iestāžu sporta infrastruktūru ilgtspējīgas un kvalitatīvas izglītības iegūšanai. Investīciju projekta ietvaros paredzēta izglītības un sporta centra izbūve, ieskaitot tā funkcionēšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi. Īstenošanas rezultāti:…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā

“Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā”   Projekts “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Vidzeme iekļauj

Vidzeme iekļauj   Projekta ieviešanas laiks: Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta budžets: Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 11 579 801,00  EUR, tai skaitā 85% (9 842 830,85 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta numurs….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”   Projekta apraksts   Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:  Latvijas pašvaldībām,  izglītības iestādēm,  Nodarbinātības valsts aģentūru. Projekta mērķis Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Dzīvo vesels Alūksnes novadā

  Jauniešus aicina uz izglītojošiem pasākumiem par veselības veicināšanu NORISINĀSIES MEISTARKLASES DEJU AEROBIKĀ ATSĀKSIES BEZMAKSAS VINGROŠANAS NODARBĪBAS Noslēgusies “Mizojam, ka prieks” sezona “Mizojam, ka prieks” gaidāms noslēguma posms Bezmaksas aktivitātes iedzīvotājiem projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros Zeltiņu pagastā turpinās…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti