Projekti sagatavošanā

Būvniecības tehniskā dokumentācija izstrādes stadijā

 (dati apkopoti uz 30.11.2021.)

 • Mālupes kapsētas labiekārtošana;
 • Braucamā ceļa, automašīnu stāvvietu un gājēju taku tīkla uzlabošana un izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā,
 • Melleņkalna ielas seguma atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi;
 • Malienas ielas seguma atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi;
 • Ceļa “Tālavas iela-Ķesteri” posma seguma virsmas atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi Alsviķu pagastā;
 • Siguldas un Pumpura ielas pārbūve Alūksnē;
 • Annas kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana;
 • Energoefektivitātes paaugstināšana Strautiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības ēkai “Zemenīte”, Strautiņos, Alsviķu pagastā;
 • Braucamā ceļa un automašīnu stāvlaukuma ar apgriešanās laukumu uzlabošana un izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā;
 • Daudzfunkcionāls izklaides un atpūtas skvērs Māriņkalnā, Ziemera pagastā;
 • Aktīvās atpūtas parks Alūksnē, Ojāra Vācieša ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā;
 • Ventilācijas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā;
 • Sanitāri higiēniskā stāvokļa uzlabošana sociālās aprūpes centrā “Alūksne” Ošu ielā 5, Alūksnē;
 • Miera ielas pārbūve posmā no krustojuma ar Melnuma ielu līdz Miera un Tempļakalna ielas funkcionālajam savienojumam un funkcionālā savienojuma uzlabošana Alūksnē, Alūksnes novadā;
 • Miera ielas pārbūve posmā no Pils ielas līdz krustojumam ar Melnuma ielu un Melnuma ielas pārbūve Alūksnē;
 • Lielā Ezera ielas pārbūve Alūksnē;
 • Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas teritorijas labiekārtošana, Alūksnē;
 • Ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Alūksnē.

 

Būvvaldē akceptēta būvniecības tehniskā dokumentācija

 (dati apkopoti uz 30.11.2021.)

 • Pašvaldības autoceļa “Pagastmājas ceļš” pārbūve Māriņkalnā, Ziemera pagastā;
 • Grāvja pārbūve uz slēgto lietus kanalizācijas kolektoru un nobrauktuves izveide pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 3601 031 5030, Alūksnē, Alūksnes novadā;
 • Ēkas (bij. Šloskroga) fasādes vienkāršota atjaunošana, Ošu ielā 5, Alūksnē;
 • Ražošanas ēkas būvniecība īpašumā Merķela ielā 20, Alūksnē;
 • Ražošanas ēkas būvniecība īpašumā “Senatnes koks”, Pededzes pagastā;
 • Ražošanas ēkas būvniecība īpašumā “Grantskalni”, Jaunlaicenes pagastā;
 • Ražošanas ēkas būvniecība īpašumā “Zariņi”, Jaunlaicenes pagastā;
 • Ražošanas ēkas būvniecība īpašumā “Rijnieki”, Alsviķu pagastā;
 • Ražošanas ēkas būvniecība īpašumā “Liepna”, Liepnas pagastā;
 • Pašvaldības autoceļš “Kanaviņas – Lejasšķiņķi” posmā no pašvaldības a/c “Dudas-Paideri” līdz Raudzinkalna senkapiem, Jaunalūksnes pagastā;
 • Pašvaldības autoceļa “Kanaviņas – Lejasšķiņķi” seguma atjaunošana posmā no Alūksnes pilsētas robežas līdz pašvaldības a/c “Dudas-Paideri”, Jaunalūksnes pagastā;
 • Braucamā ceļa izbūve Annas pagastā;
 • Pašvaldības autoceļa “Siveci – Puķudruvas” (zemes vienības kadastra apzīm. 3652 005 0181) seguma atjaunošana, Ilzenes pagastā;
 • Pašvaldības autoceļa “Zeltiņi – Zemītes” (kadastra apzīm. 36940020324) seguma atjaunošana posmā no a/c P34 līdz Zeltiņu ciema robežai, Zeltiņu pagastā;
 • Pašvaldības autoceļa “Strautiņi – Rebenes – Luki” (kadastra apzīmējums 36420090194) seguma atjaunošana posmā no a/c P34 līdz īpašumam “Jānīši”, Alsviķu pagastā;
 • Pašvaldības autoceļa “Priedulāji-Kadiķi” seguma atjaunošana, Mālupes pagastā;
 • Infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielas posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz vecajam tiltam, Alūksnē;
 • Alūksnes muižas parka celiņu plāna un mazo arhitektūras formu projekts, Alūksnē;
 • Četru ēku nojaukšana Tālavas ielā 5, Alūksnē;
 • Alūksnes ezera attīrīšana Alūksnē;
 • Jaunlaicenes pamatskolas telpu vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu, Jaunlaicenes pagastā;
 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā – 2. kārta, Alūksnē;
 • Tālavas ielas pārbūve – 2. kārta, Alūksnē;
 • Biznesa stacijas būvniecība, Alūksnē;
 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā – 1. kārta, Alūksnē;
 • Tālavas ielas pārbūve – 1. kārta, Alūksnē;
 • Gulbenes ielas posma pārbūve, Alūksnē;
 • Ceļš Jaunanna – Guldupji (PK 0+00 līdz PK 3+00); Centra iela (PK 3+00 līdz PK 15+90); Ievednes iela (PK 0+10 līdz PK 2+75); Ceļš Jaunanna – Eizentāle (PK 0+15 līdz PK 1+47); Jaunannā, Jaunannas pagastā, 1. kārta, 2. kārta; 3. kārta, 4. kārta;
 • Ēkas (kadastra apzīmējums 36010192901005) nojaukšana Lielā Ezera ielā 24A, Alūksnē;
 • Veselības veicināšanas pakalpojumu centra inženiertīklu pieslēguma ierīkošana;
 • Alūksnes pilsdrupu priekšpils pagalma labiekārtojums, Alūksnē;
 • Eola templis, Alūksnē;
 • Ķīniešu paviljons ar tiltu un tiltiņu pār dīķi, pār ieplaku, pār grāvi, Alūksnē;
 • Peldēšanas vieta “Vējiņš”, Alūksnē;
 • Veselības veicināšanas pakalpojumu centrs, Alūksnē;
 • Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve, 2. kārta, Alūksnē;
 • Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošana, 2. kārta, 3. kārta, 4. kārta, Alūksnē;
 • Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūve, Alūksnē;
 • Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūve un restaurācija, 1. kārta, 2. kārta, 3. kārta, Alūksnē;
 • Ceļa Rūķīši-Gribažas pārbūve 2. kārta, Jaunannas pagastā;
 • Jaunannas Tautas nama teritorijas publiskās infrastruktūras labiekārtošana, Jaunannas pagastā;
 • Jaunannas MMP sporta laukuma pārbūve, Jaunannas pagastā;
 • “Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja ceļa pārbūve”, 2. kārta, 3. kārta, Jaunlaicenes pagastā;
 • “Jaunlaicenes tautas nama logu un durvju nomaiņa”, Jaunlaicenes pagastā;
 • “Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas sistēmas izbūve objektam “Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagastā”;
 • Ceļa Lūkuži  – Gotlupi – Nāzupi pārbūve, 2. kārta, Kalncempju pagastā.