Projekti sagatavošanā

Būvniecības tehniskā dokumentācija izstrādes stadijā

 (dati apkopoti uz 31.05.2024.)

 • Publiskās teritorijas un ielu apgaismojuma pārbūve Alsviķu ciemā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā;
 • Kūdupes tilta uz pašvaldības autoceļa “Čistigi- Zagorje” Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, (kadastra apzīmējums 3680 008 0048 002) pārbūve.

 

Būvvaldē akceptēta būvniecības tehniskā dokumentācija

 (dati apkopoti uz 31.05.2024.)

 • Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā;
 • Nedzīvojamo ēku nojaukšana, “Krejotava,” Māriņkalnā, Ziemera pag., Alūksnes novadā;
 • Saules tilts Tempļakalna parkā;
 • Ražošanas ēkas būvniecība īpašumā ar kadastra apzīmējumu 3656 004 0140 Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.
 • Ražošanas ēkas būvniecība īpašumā ar kadastra apzīmējumu 36440040126 Annas pagastā, Alūksnes novadā;
 • Pašvaldības autoceļa “Mālupe-Skola” (inženierbūves kadastra apzīmējums 3674 002 0176 001) seguma pārbūve;
 • Pils ielas (zemes vienības kadastra apzīmējums 3601 038 1506) pārbūve;
 • Lietus kanalizācijas izbūve Lauku ielā, Alūksnē;
 • Lapene Kornetos, Veclaicenes pagastā;
 • Ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Alūksnē;
 • Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku ŪSIK 424962:01 atjaunošana Mārkalnes pagastā;
 • Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku ŪSIK 42464:16 atjaunošana Annas pagastā, Alūksnes novadā;
 • Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku ŪSIK 42468:02 un 42468:10 atjaunošana Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā;
 • Ezermalas ielas seguma atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi;
 • Robežu ielas seguma atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi;
 • Malienas ielas seguma atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi;
 • Melleņkalna ielas seguma atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi;
 • Ceļa “Tālavas iela-Ķesteri” posma seguma virsmas atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi Alsviķu pagastā;
 • Lielā Ezera ielas pārbūve Alūksnē;
 • Braucamā ceļa, automašīnu stāvvietu un gājēju taku tīkla uzlabošana un izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā;
 • Jaunlaicenes muižas parka labiekārtošana (tualešu novietošana);
 • Aktīvās atpūtas parks Alūksnē” Ojāra Vācieša ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā – 5. un 6. kārta;
 • Daudzfunkcionāls izklaides un atpūtas skvērs Māriņkalnā, Ziemera pagastā;
 • Sanitāri higiēniskā stāvokļa uzlabošana sociālās aprūpes centrā “Alūksne” Ošu ielā 5, Alūksnē;
 • Energoefektivitātes paaugstināšana Strautiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības ēkai “Zemenīte”, Strautiņos, Alsviķu pagastā;
 • Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas teritorijas labiekārtošana, Alūksnē;
 • Grāvja pārbūve uz slēgto lietus kanalizācijas kolektoru un nobrauktuves izveide pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 3601 031 5030, Alūksnē, Alūksnes novadā;
 • Ēkas (bij. Šloskroga) fasādes vienkāršota atjaunošana, Ošu ielā 5, Alūksnē;
 • Ražošanas ēkas būvniecība īpašumā “Senatnes koks”, Pededzes pagastā;
 • Ražošanas ēkas būvniecība īpašumā “Rijnieki”, Alsviķu pagastā;
 • Ražošanas ēkas būvniecība īpašumā “Liepna”, Liepnas pagastā;
 • Alūksnes muižas parka celiņu plāna un mazo arhitektūras formu projekts, Alūksnē – 1.kārta, 3. un 4.kārta;
 • Alūksnes ezera attīrīšana Alūksnē;
 • Jaunlaicenes pamatskolas telpu vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu, Jaunlaicenes pagastā;
 • Ceļš Jaunanna – Guldupji (PK 0+00 līdz PK 3+00); Centra iela (PK 3+00 līdz PK 15+90); Ievednes iela (PK 0+10 līdz PK 2+75); Ceļš Jaunanna – Eizentāle (PK 0+15 līdz PK 1+47); Jaunannā, Jaunannas pagastā, 1. un 4. kārta;
 • Veselības veicināšanas pakalpojumu centra inženiertīklu pieslēguma ierīkošana;
 • Alūksnes pilsdrupu priekšpils pagalma labiekārtojums, Alūksnē;
 • Ķīniešu paviljons ar tiltu un tiltiņu pār dīķi, pār ieplaku, pār grāvi, Alūksnē;
 • Peldēšanas vieta “Vējiņš”, Alūksnē;
 • Veselības veicināšanas pakalpojumu centrs, Alūksnē;
 • Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošana, 2. kārta, 3. kārta, 4. kārta, Alūksnē.