Projekts “Padod Tālāk”

Padod tālāk

Alūksnes novadā jau vairākus gadus jaunatnes politikas plānošanas jautājumi tika iekļauti novada attīstības programmā, un, lai gan līdz šim veiksmīgi strādājām šādā veidā, izstrādājot jauno novada attīstības plānošanas dokumentu 2022. – 2027. gadam, kā vienu no mērķiem izvirzījām atsevišķa jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādi, lai stiprinātu jaunatnes darbu novadā un veicinātu tā vispārēju attīstību.
Projekta mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību Alūksnes novadā, izstrādājot kvalitatīvu un ilgtspējīgu jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, kas balstīts uz jauniešu vajadzību izpēti, paredzot mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānisma stiprināšanu, nodrošinot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, sadarbību ar jaunatnes darbu saistītām organizācijām novadā.
Lai šo mērķi sasniegtu, Alūksnes novadā tiek organizētas aktivitātes “Vajadzību virpulī”- tikšanās ar jauniešiem un sadarbības partneriem Alūksnes novadā, Alūksnes novada pašvaldības speciālistu iesaiste izvirzīto jautājumu risināšanā.
2023.gada 3. maijā tiks organizēts Alūksnes novada jauniešu forums “Padod tālāk!”
Ir piesaistīts eksperts jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādei.
Projekta mērķa grupa: Alūksnes novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas dzīvo gan pilsētā, gan lauku teritorijā, jauniešu atbalsta personas pagastos, jaunatnes darbinieki.
Plānojam, ka projektam būs šādi rezultāti:
Apzinātas visa novada teritorijas jauniešu vēlmes, vajadzības un aktualitātes. Piesaistot ekspertu, izveidots jaunatnes darba plānošanas dokuments novadā, iekļaujot mobilā jaunatnes darba attīstības iespējas un jauniešu līdzdalības mehānisma izstrādi. Izstrādātais dokuments būs reāls instruments, kas palīdzēs lobēt un aizstāvēt jauniešu intereses pašvaldībā, valstī, izstrādāt un piedalīties projektu konkursos vietējā, valsts un starptautiskajā līmenī.
Projekta īstenošanas laiks un termiņš: 12 mēneši 02.11.2022. – 30.10.2023.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.

Projekta vadītāji: Anastasija Asilgarajeva, Nikolajs Rakovs