“Proti un dari!”


Projekts “Proti un dari!”

 

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
22.02.2019.

Jauniešiem iespēja apgūt profesiju ar Eiropas projekta atbalstu

 

Alūksnes novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Proti un dari!”, kura laikā 15 līdz 29 gadus veci jaunieši, kas nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti kā bezdarbnieki, var iepazīt un apgūt profesiju, mācīties, saņemt speciālistu konsultācijas un iesaistīties dažādās citās nodarbinātību veicinošās aktivitātēs.

Kopš projekta sākuma Alūksnes novadā tajā iesaistījušies trīs jaunieši, taču, tā kā projekts turpināsies līdz 2020. gada decembrim, aicinām novada jauniešus izmantot iespēju iegūt jaunas, darba tirgū noderīgas, prasmes, iemaņas un zināšanas un iepazīt profesijas.

Jaunietim, kas vēlas iesaistīties projektā, jāvēršas Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē pie programmas vadītājas Inas Raipules pa tālruņiem 64381347, 27865635 vai arī personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē. Pagastos informāciju par projektu var saņemt pie sociālajiem darbiniekiem.

Ja jaunietis atbilst projektā noteiktajiem kritērijiem, tad sākotnēji tiek izzinātas viņa prasmes, intereses, iegūtā izglītība, lai noteiktu virzienus un aktivitātes, ko jaunietis vēlētos darīt. Atkarībā no tā tiek izveidota jaunieša individuālā programma un piesaistīts mentors, kura uzdevums ir sniegt jaunietim nepieciešamo atbalstu individuālās programmas īstenošanā.

Projektā jaunieši var iegūt izglītību vai apgūt kādu arodu pie amata meistara. Lai izvēlētos, kādu profesiju vai arodu mācīties, jaunietim ir iespēja iepazīt profesijas specifiku pie darba devēja vai dodoties vizītēs uz uzņēmumiem. Mācību laikā maksā stipendiju un apmaksā dzīvošanu dienesta viesnīcā vai kopmītnēs, nodrošina praksi pie darba devēja. Tāpat projekta dalībniekiem ir iespēja saņemt speciālistu (psihologs, karjeras konsultants) konsultācijas, iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs, nometnēs, semināros, apmeklēt kultūras pasākumus.

Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros. Alūksnes novada pašvaldība projektā piedalās kā sadarbības partneris.

 


Jauniešiem iespēja izmantot projekta “PROTI un DARI!” sniegtās iespējas

Kristīne Lāce,
Sociālā dienesta projektu vadītāja

 Alūksnes novada pašvaldība īsteno projektu “PROTI un DARI!”. Tā mērķis ir attīstīt 15 līdz 29 gadus vecu jauniešu prasmes, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti kā bezdarbnieki Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Jaunietim, kas vēlas iesaistīties projektā, jāvēršas Alūksnes novada Sociālajā dienestā pie programmas vadītājas Alūksnes novadā Inas Raipules. Pagastos informāciju par projektu var saņemt pie sociālajiem darbiniekiem. Ja jaunietis atbilst visiem kritērijiem, kas noteikti projektā, tad sākotnēji kopīgi tiek izzinātas viņa prasmes, intereses, iegūtā izglītība, lai noteiktu virzienus, ko viņš vēlētos darīt. Jaunietim tiek piesaistīts mentors, kura uzdevums ir sniegt nepieciešamo atbalstu programmas īstenošanā.
Projekta ietvaros jaunietis var izmantot šādas iespējas:

 1. Formālās un ikdienas mācīšanās;
 2. Speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u.c., izņemot ārstniecības personālu);
 3. Dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
 4. Brīvprātīgā darba aktivitātes;
 5. Iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
 6. Profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara. Mācību laikā maksā stipendiju un apmaksā dzīvošanu dienesta viesnīcā vai kopmītnēs, nodrošina praksi pie darba devēja;
 7. Iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
 8. Specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

Ir apmācīti trīs mentori, kuri ir gatavi jebkurā laikā strādāt ar projektā iesaistītajiem jauniešiem.
Interesenti aicināti pieteikties pie projekta “PROTI un DARI!” programmas vadītājas Alūksnes novadā Inas Raipules pa tālruņiem 64381347, 27865635 vai arī personīgi griezties Alūksnes novada Sociālajā dienestā.

 Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros. Alūksnes novada pašvaldība projektā piedalās kā sadarbības partneris.

 


Jauniešiem iespēja iesaistīties projektā “PROTI un DARI!” un izmantot tā sniegtās iespējas!

 

Alūksnes novada pašvaldība īsteno projektu “PROTI un DARI!”. Tā mērķis ir attīstīt 15 līdz 29 gadus vecu jauniešu prasmes, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti kā bezdarbnieki Nodarbinātības valsts aģentūrā.
Jaunietim, kas vēlas iesaistīties projektā, jāvēršas Alūksnes novada Sociālajā dienestā, pie programmas vadītājas Alūksnes novadā Inas Raipules. Pagastos informāciju par projektu var saņemt pie sociālajiem darbiniekiem. Ja jaunietis atbilst visiem kritērijiem, kas noteikti projektā, tad sākotnēji kopīgi tiek izzinātas viņa prasmes, intereses, iegūtā izglītība, lai noteiktu attīstības virzienus, ko viņš vēlētos darīt. Jaunietim tiek piesaistīts mentors, kura uzdevums ir sniegt jaunietim nepieciešamo atbalstu programmas īstenošanā.
Projekta ietvaros jaunietis var izmantot šādas iespējas:

 1. Formālās un ikdienas mācīšanās;
 2. Speciālistu konsultācijas (psihologs, karjera konsultants u.c., izņemot ārstniecības personālu);
 3. Dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
 4. Brīvprātīgā darba aktivitātes;
 5. Iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
 6. Profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara. Mācību laikā maksā stipendiju un apmaksā dzīvošanu dienesta viesnīcā vai kopmītnēs, nodrošina praksi pie darba devēja;
 7. Iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
 8. Specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

Ir apmācīti trīs mentori, kuri ir gatavi jebkurā laikā strādāt ar projektā iesaistītajiem jauniešiem.
Interesenti aicināti pieteikties pie projekta “PROTI un DARI!” programmas vadītājas Alūksnes novadā Inas Raipules pa tālruņiem 64381347, 27865635 vai arī personīgi griezties Alūksnes novada Sociālajā dienestā.

Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros. Alūksnes novada pašvaldība projektā piedalās kā sadarbības partneris.


Jauniešiem iespēja iesaistīties projektā “Proti un dari!”

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
28.03.2017.

 Alūksnes novada pašvaldība īsteno projektu “Proti un dari!”. Tā mērķis ir attīstīt 15 līdz 29 gadus vecu jauniešu prasmes, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti kā bezdarbnieki Nodarbinātības valsts aģentūrā.   Veicināt viņu iesaisti izglītībā, aroda apguvē vai kādos citos nodarbinātības pasākumos, piemēram “Jauniešu garantija”.

Alūksnes novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Ina Raipule ir programmas vadītāja Alūksnes novadā. Viņa uzskata, ka novada jaunieši maz izmanto dotās iespējas. Līdz martam projektā iesaistījušies divi jaunieši.
– Jaunietim, kas vēlas iesaistīties projektā, jāvēršas Sociālajā dienestā – pie manis, bet pagastos informāciju par projektu var saņemt pie sociālajiem darbiniekiem.  Ja jaunietis atbilst visiem kritērijiem, kas noteikti projektā, tad sākotnēji kopīgi izzinām viņa prasmes, intereses, iegūto izglītību, lai noteiktu attīstības virzienus, ko viņš vēlētos darīt. Kopā ar jaunieti izveidojam viņa individuālo programmu un piesaistām mentoru, kura uzdevums ir sniegt jaunietim nepieciešamo atbalstu individuālās programmas īstenošanā, – par projektu stāsta I. Raipule.
Jaunietis, ja to vēlas, šī projekta ietvaros var iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, var iegūt izglītību vai apgūt kādu arodu. Lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, jaunietim ir iespēja iepazīt profesijas specifiku gan pie darba devēja, gan dodoties vizītēs uz uzņēmumiem. Projekta laikā jauniešiem ir iespēja apgūt dažādas darba tirgū pieprasītas profesijas, piemēram, autoatslēdznieks, šuvējs, galdnieks, konditors, pavārs, lietvedis, dārzkopis, frizieris u.c. Mācību laikā maksā stipendiju un apmaksā dzīvošanu dienesta viesnīcā vai kopmītnēs, nodrošina praksi pie darba devēja. Tāpat projekta dalībniekiem ir iespējams saņemt speciālistu (psihologs, karjeras konsultants) konsultācijas, var iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs, nometnēs, semināros, apmeklēt kultūras pasākumus.  Ir apmācīti trīs mentori, kuri ir gatavi jebkurā laikā strādāt ar projektā iesaistītajiem jauniešiem.
– Aicinu jauniešus izmantot projekta sniegtās iespējas un jauniešu vecākus un draugus uzrunāt un ieteikt piedalīties projektā tiem jauniešiem, kuri atbilst projekta nosacījumiem, – uzsver I.Raipule.
Interesenti aicināti pieteikties pie projekta “PROTI un DARI!” programmas vadītājas Inas Raipules pa tālruņiem 64322004, 25771189 vai arī personīgi griezties Alūksnes novada Sociālajā dienestā.

Projekta ieviesējs ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, un Alūksnes novada pašvaldība projektā piedalās kā sadarbības partneris. Projekta stratēģiskie partneri ir Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Alūksnes un Apes novada fonds, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde un Alūksnes novada Sociālais dienests.
Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki
Projekta aktivitātes ir mērķa grupas jauniešu sasniegšana un uzrunāšana, kā arī informēšanas pasākumi, mērķa grupas jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu programmu izstrāde, kā arī mērķa grupas jauniešu motivēšana, aktivizēšana un atbalsta sniegšana saskaņā ar jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts ir jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus.
Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences.
Tāpat tiek noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros un īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
– regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu,
– individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,
– neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
– speciālistu konsultācijas,
– dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
– brīvprātīgā darba aktivitātes,
– iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
– ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
– iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
Projekta kopējās izmaksas: 1001 08,80 EUR
Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 7.jūlijs līdz 2020. gada 31.decembris