Aprīkojuma iegāde Mārkalnes vokālajam ansamblim

Aprīkojuma iegāde Mārkalnes vokālajam ansamblim

 

Noslēdzies Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagasta pārvaldes sadarbībā ar biedrību „Alūksnes lauku partnerība” īstenotais Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētais projekts „Aprīkojuma iegāde Mārkalnes vokālajam ansamblim”.

Projekts „Aprīkojuma iegāde Mārkalnes vokālajam ansamblim” (Nr. 18-07-AL26-A019.2206-000006) tika iesniegts biedrībā „Alūksnes lauku partnerība” un guva atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  vietējās attīstības stratēģijas rīcībā R.1.3. „Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu (t.sk. kultūras) infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”. Tas izstrādāts un īstenots ar mērķi veicināt Mārkalnes pagasta un Alūksnes novada kultūras dzīves pilnveidošanu, uzlabojot un papildinot sieviešu vokālā ansambļa “Akava” tehnisko nodrošinājumu.

Mārkalnes pagastā jau vairāk nekā 30 gadus pastāv sieviešu vokālais ansamblis. Pēdējā laikā ansambļa darbību apgrūtināja nepienācīgs aparatūras nodrošinājums- mikrofoni un to savienotājvadi bija nolietojušies, mūsdienu prasībām neatbilstoši, savukārt sintezatora, kas ir neaizvietojams muzikālā pavadījuma atskaņošanai, Mārkalnes tautas nama rīcībā nebija, ansambļa vadītāja izmantoja personīgo mūzikas instrumentu. Tagad, kad ir iegādāts  jauns sintezators ar vajadzīgo papildus aprīkojumu, kvalitatīvi kondensoru mikrofoni ar savienotājvadiem un statīviem, kā arī pultis nošu turēšanai (aparatūras piegādātājs- SIA “MuzPro”), vokālais ansamblis spēj pilnvērtīgi koncertēt gan telpās, gan brīvā dabā. Lai arī ansambļa dalībnieces priekšroku dod dabiskam skanējumam, dažkārt mēģinājumu procesos vai viesu kolektīvu uzņemšanas reizēs mēdz būt nepieciešama mūzikas ierakstu atskaņošana, tāpēc iegādāts arī portatīvais dators (piegādātājs- SIA “Solit”), kura tehniskie parametri  spēj nodrošināt kvalitatīvu un drošu ierakstu skanējumu.

Projekta īstenošanas rezultātā radīta iespēja nodrošināt pilnvērtīgu vokālā ansambļa “Akava” darbību, tādejādi kā veicinot dažādību novada amatiermākslas kolektīvu vidū, tā radot iespēju radošai brīvā laika pavadīšanai Mārkalnes pagasta un apkārtnes iedzīvotājiem, jo ansamblis vienmēr ir atvērts jaunu dalībnieku uzņemšanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 2534,60 EUR, tajā skaitā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 253,46 EUR, publiskais finansējums 2281,14 EUR.

Viesturs Zaķis,
Mārkalnes un Pededzes pagastu teritorijas attīstības speciālists

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm .