“Pašvaldības autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

“Pašvaldības autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”

 

Kalncempjos pārbūvēts pašvaldības autoceļa posms

03.09.2019.

 Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstu realizēts projekts “Pašvaldības autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā” Nr. 17-07-A00702-000128, un augusta sākumā pārbūvētais ceļa posms nodots ekspluatācijā.

Projekta rezultātā pārbūvēts ceļa posms 2,05 km garumā – sakārtota ūdens novadīšanas sistēma (izrakti sāngrāvji, nomainītas un no jauna izbūvētas caurtekas), izveidotas nobrauktuves uz privātīpašumiem, atjaunots ceļa virskārtas segums un veikti citi ar ceļa pārbūvi saistīti darbi.

Pēc projekta realizācijas ir ievērojami uzlabojusies ceļa kvalitāte, paaugstinājusies satiksmes drošība un nodrošināta pieguļošo zemju īpašniekiem piekļuve  īpašumiem.

Būvdarbus šajā objektā veica SIA “VIANOVA”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “CEĻU KOMFORTS”, bet būvuzraudzību –  SIA “SISTĒMEKSPERTS”

Projekta kopējās izmaksas, ietverot tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzību, būvuzraudzību un pārbūves izmaksas, ar PVN ir 178 033,44 EUR, no tā publiskais finansējums (ELFLA) – 80 784,00 EUR, bet pārējā summa ir Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums.

Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste