“Pašvaldības autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

“Pašvaldības autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”

 

Kalncempjos pārbūvēts pašvaldības autoceļa posms

03.09.2019.

 Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstu realizēts projekts “Pašvaldības autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā” Nr. 17-07-A00702-000128, un augusta sākumā pārbūvētais ceļa posms nodots ekspluatācijā.

Projekta rezultātā pārbūvēts ceļa posms 2,05 km garumā – sakārtota ūdens novadīšanas sistēma (izrakti sāngrāvji, nomainītas un no jauna izbūvētas caurtekas), izveidotas nobrauktuves uz privātīpašumiem, atjaunots ceļa virskārtas segums un veikti citi ar ceļa pārbūvi saistīti darbi.

Pēc projekta realizācijas ir ievērojami uzlabojusies ceļa kvalitāte, paaugstinājusies satiksmes drošība un nodrošināta pieguļošo zemju īpašniekiem piekļuve  īpašumiem.

Būvdarbus šajā objektā veica SIA “VIANOVA”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “CEĻU KOMFORTS”, bet būvuzraudzību –  SIA “SISTĒMEKSPERTS”

Projekta kopējās izmaksas, ietverot tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzību, būvuzraudzību un pārbūves izmaksas, ar PVN ir 178 033,44 EUR, no tā publiskais finansējums (ELFLA) – 80 784,00 EUR, bet pārējā summa ir Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums.

Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste


Sāks ceļa pārbūvi Kalncempjos

 

Kalncempju pagastā septembrī sāksies autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi pārbūves 1. kārtas darbi.

Ceļa pārbūve notiks no 2,15. kilometra līdz 4,20. kilometram, kopumā 2,05 km garumā. Vietējiem iedzīvotājiem jārēķinās, ka būvdarbu laikā būs zināmas neērtības, pārvietojoties ar transportlīdzekļiem, caurteku izbūves laikā ceļš īslaicīgi arī būs slēgts.

Kā ierasts, pārbūvi uzsāks ar trases nospraušanu, pēc tam veiks caurteku izbūvi. Saskaņā ar tehnisko projektu, kvalitatīvai ceļa izbūvei atsevišķās vietās pārbūves posmā būs nepieciešams nogriezt kokus. Par to lēmumu ir pieņēmusi pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisija.

Lai gan darbus sāks rudenī, tie turpināsies tik ilgi, cik to šajā gada laikā atļaus laika apstākļi un, ja būs nepieciešams, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma turpināsies pavasarī. Darbi jāveic astoņu mēnešu laikā kopš līguma noslēgšanas par būvdarbu veikšanu (17.07.2018), neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem SIA “Vianova”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “Sistēmeksperts”, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”.

Ceļa pārbūve notiks Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atbalstītā projekta Nr. 17-07-A00702-000128 “Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi” pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste