“Pašvaldības autoceļu “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”

 


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 


“Pašvaldības autoceļu “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – Murati”
pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”

 

2017. gada 7. novembrī Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” tika iesniegts projekta pieteikums “Pašvaldības autoceļu “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā” (Nr. 17-07-A00702-000122).

Ar Lauku atbalsta dienesta 2018. gadā 29. janvāra lēmumu tika apstiprināts projekta pieteikuma iesniegums ar kopējām autoceļu pārbūves izmaksām 318435,96 EUR (ar PVN), kur publiskais finansējums ir 169796,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums sastāda 148639,96 EUR.

Projekta ietvaros autoceļiem “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – Murati” tiks veikta esošo novadgrāvju tīrīšana, jaunu novadgrāvju izbūve, nomaļu apauguma noņemšana, krūmu un koku izciršana. Tiks attīrītas, remontētas esošās caurtekas un veikta jaunu caurteku izbūve, atjaunotas un izbūvētas nobrauktuves, kā arī veikta autoceļu segas konstrukcijas izbūve. Kopējais pārbūvējamo ceļu garums sastāda 6,583km.

Pārbūves rezultātā tiks uzlabots autoceļu tehniskais stāvoklis nodrošinot drošu satiksmi un garantējot zemju īpašnieku piekļuvi īpašumiem, tā veicinot lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes attīstību, kā arī lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību Ziemera pagastā.

Publisko iepirkumu procedūru rezultātā līguma slēgšanas tiesības pašvaldības autoceļu “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – Murati  pārbūvei tika piešķirtas SIA “SORMA”, autoceļu pārbūves  būvuzraudzības līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “RS BŪVNIEKS”,  autoruzraudzību veiks autoceļu būvprojektu izstrādātājs SIA “ PROJEKTS EAE”.
2018. gada pavasarī tiks uzsākti pārbūves darbi.