“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Projektu konkursa 5. kārtas rezultāti

01.06.2022.

Alūksnes novada pašvaldības komisija, kas izveidota ar Alūksnes novada domes izpilddirektora rīkojumu  Nr. ANP/1-6/22/167, izdots 05.05.2022. “Par komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”,

informē par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 5. kārtas rezultātiem un apstiprinātajiem projektiem:

Nr.p.k.

Organizācijas nosaukums Projekta nosaukums Īstenošanas termiņš
1. Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds” Dilemma-radītājs vai darītājs? 04.07.2022.-31.03.2023.
2. Biedrības “Interešu centrs ”Jaunanna””” Iedvesmojies, mācies, iedvesmo! 26.06.2022.26.01.2023.

Projekta PuMPuRS aktivitātes Bejas pamatskolā

03.05.2022.

Projekta PuMPuRS aktivitātes Bejas pamatskolā2021./2022.m.g. Bejas pamatskolā nodibinājums “Bejas skolas attīstības fonds” turpina realizēt  jauniešu iniciatīvu projekta “Izaicini sevi, piedalies un radi” aktivitātes. Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Nr.8.3.4.0/16/I/001 “PuMPuRS” ietvaros.

Septembrī notika aktivitātes “Pašdisciplīnas treniņš” divas nodarbības. 15.septembrī treneres Dignas Cunskas vadībā jaunieši attīstīja gribasspēku un pašdisciplīnu, paškontroli, nostiprināja  fiziskās spējas. 28.septembrī sporta klubā “Spēka Pasaule” dalībnieki iepazina un praktiski darbojās ar dažādiem fitnesa aprīkojumiem.

10.oktobrī  projekta dalībnieki aktivitātē “Sakopšanas talka” sniedza personīgu ieguldījumu vietējās kopienas infrastruktūras un novada apskates objekta  uzlabošanā, sakopjot piemiņas vietu Jaunalūksnes pagastā – inženierzinātņu doktora, fotogrammetrijas un ģeodēzijas profesora Alvila  Buholca mājvietu “Asteri” un liepu ceļu. Aktivitātes laikā tika attīstītas sadarbības, atbildības, pašiniciatīvas prasmes, radīta motivācija estētiski sakārtotas vides veidošanai.

 1. novembrī aktivitātē “Grupas/klases saliedēšana” vadītāja Una Tomiņa, uzdodot dažādus uzdevumus, veicināja cieņpilnas attiecības, sadarbošanās,  uzticēšanās un līderības  prasmes  izglītojamo vidū.

25.martā 5. – 9.klašu izglītojamie piedalījās aktivitātē „Uzticies, sadarbojies, īsteno”! Aktivitāti organizēja SIA „Aktīvā tūrisma centra Eži” atraktīvie darbinieki Juris un Pēteris. Dalībniekiem tika dota iespēja iepazīt Alūksnes pilsētu citādi – ar digitālās kartes palīdzību atrodot iezīmētās vietas un veicot uzdevumus.  Jaunieši nostiprināja sadarbības un orientēšanās prasmes. Kā atzina dalībnieki – pēcpusdiena bija interesanta, iespaidiem, jaunām prasmēm un emocijām piepildīta!

13.aprīlī aktivitātē “Mecenātisms un labdarība” Dzintra Zvejniece  radīja izglītojamos izpratni par labdarības būtību un lomu sabiedrībā un personīgo ieguldījumu, attīstīja tādas tikumiskās vērtības kā atbildība, cieņa, līdzcietība, tolerance un savaldība.

22.aprīlī jauniešiem bija iespēja piedalīties aktivitātē “Izzini savas nākotnes iespējas”. Ekskursijas laikā bija iespēja iepazīties ar Malnavas un  Valsts robežsardzes koledžu piedāvātajām mācību programmām, aplūkot materiāli tehnisko bāzi, praktiski izmēģināt simulatorus, izzināt sadzīves apstākļus un  brīvā laika pavadīšanas iespējas. Valsts robežsardzes koledžā iepazīts kinoloģijas centrs, vēroti suņu apmācības paraugdemonstrējumi. Preiļos jaunieši radoši  darbojās meistarklasē mākslas galerijā “Moto&Metal NESTER CUSTOM”.  Jaunā uzņēmēja Aleksandra Ņesterjuka veiksmes stāsts iedvesmoja un rosināja jauniešus domāt plašāk. Aktivitātes laikā dalībnieki guva padziļinātu  izpratni par  iespējām izglītības un darba tirgū.  Daži jaunieši saskatīja vēlmi nākotnē mācīties iepazītajās izglītības iestādēs.

26.aprīlī aktivitātē “Meistarklases” sveču meistare Judīte Lejniece sniedza  teorētiskas un praktiskās zināšanas par sveču gatavošanu un iepazīstināja ar oriģinālām sveču liešanas un dekorēšanas metodēm. Jaunieši katrs izgatavoja sveci, kuru dāvinās savām māmiņām Mātes dienā.

Projekts tuvojas noslēgumam. Dalība projektā jauniešiem ir devusi iespēju paplašināt redzesloku, apzināties izglītības nozīmi šobrīd un nākotnē.
Projekta PuMPuRS aktivitātes Bejas pamatskolā Projekta PuMPuRS aktivitātes Bejas pamatskolā Projekta PuMPuRS aktivitātes Bejas pamatskolā Projekta PuMPuRS aktivitātes Bejas pamatskolā Projekta PuMPuRS aktivitātes Bejas pamatskolā Projekta PuMPuRS aktivitātes Bejas pamatskolā Projekta PuMPuRS aktivitātes Bejas pamatskolā Projekta PuMPuRS aktivitātes Bejas pamatskolā Projekta PuMPuRS aktivitātes Bejas pamatskolā


Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

04.04.2022.

Alūksnes novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2022.gada 4.aprīļa iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

 • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2022.gada 6.maijam.                                 

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz  2022.gada 27.maijam.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 01.06.2022. līdz 31.12.2022., projekta ilgums no 3 līdz 12 mēnešiem (ne vēlāk kā 31.08.2023.).

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:

 • personīgi  Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
 • pasta sūtījumā, adresējot personīgi  Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centram Dārza ielā 8a, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV- 4301,
 • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: dome@aluksne.lv .

Papildu informācija:
Tālrunis: 64322402
E-pasts: eva.aizupe@aluksne.lv

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

 • Dokumenti

Atklāta projektu konkursa „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa

Sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem

Vērtēšanas kritēriji

 

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”

 • Informatīvie materiāli

Informatīvais materiāls jaunatnes iniciatīvas projektu īstenotājiem

Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”

Video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem

Kas jāņem vērā gatavojot projektu?


Projekta PuMPuRS aktivitātes Malienas pamatskolā

26.10.2021.

Malienas pamatskola jau no 2018./2019. m.g. 1. semestra ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.   

Šis projekts paredz individuāla atbalsta sniegšanu tiem skolēniem, kuriem pastāv risks mācību procesa pārtraukšanai. Riski un palīdzība var būt dažāda, bet mūsu skola izmanto iespēju mazināt riskus, kas saistīti ar mācību darbu un palīdz skolēniem, sniedzot individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kas viņiem sagādā grūtības.

2018./2019.m.g. individuālās konsultācijas vienā vai divos mācību priekšmetos saņēma 10 skolēni; 2019./2020.m.g. – 18 skolēni; 2020./2021.m.g. tie bija 11 skolēni, bet šajā mācību gadā individuālās konsultācijas ir iespēja saņemt 5 skolēniem.

Jāteic, ka skolēni un viņu vecāki ļoti atzinīgi novērtē šo iespēju strādāt ar skolotāju individuālajās konsultācijā 1:1, jo ir skolēni, kuru darba temps ir lēnāks un viņi nespēj  sekot līdzi stundas gaitai. Ir skolēni, kuri nav apguvuši svarīgas lietas iepriekšējā mācību posmā. Daži skolēni ir kautrīgi un mācību stundas laikā baidās runāt, atbildēt uz skolotāja jautājumiem. Individuālās konsultācijas palīdz apgūt iekavēto vai stundā līdz galam neizprasto. Šo konsultāciju rezultātā skolēniem aug ticība saviem spēkiem.

Ieguvēji ir arī pedagogi, kuriem projekts dod iespēju pilnveidot savu profesionālo kompetenci tā ietvaros organizētajos semināros un supervīzijās. Arī mūsu skolas pedagogi ir piedalījušies supervīzijās, kuru laikā paplašināja savu redzesloku par dažādām priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas situācijām, mācījās labāk izprast izglītojamos un viņu problēmas, pilnveidoja prasmes sadarboties ar kolēģiem situāciju risināšanā un rast tām inovatīvus risinājumus.

 

Projekta koordinatore Daina Mihailova


Alūksnes novada vidusskolā vasarā tika īstenots izglītojošs projekts jauniešiem “I.am.I”

04.10.2021.

Alūksnes novada vidusskolā 2021. gada vasarā tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais izzinošs un personības izaugsmi veicinošs projekts “I.am.I” (Es esmu es, esmu daļa no pasaules). Projekta īstenošanā piedalījās psiholoģijas, sporta un veselīga dzīvesveida, finanšu, pedagoģijas un etiķetes jomas profesionāļi. Katru dienu īpašs uzsvars tika likts uz skolēnu personības izaugsmi, motivāciju, savu spēju attīstīšanu, iejušanos jaunā kolektīvā un pārliecību par saviem talantiem. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos.

Projekta laikā 20 mērķa grupas jaunieši apguva socializācijas prasmes darbā komandā, veidoja izpratni par savu unikalitāti un talantiem, nosakot savas turpmākās dzīves vīzijas un mērķus. Projekta pieaicinātais psihologs palīdzēja jauniešiem iejusties “otra cilvēka ādā”, izprast savas reakcijas uz notikumiem un situācijām, mācījās – kā veikt negatīvo emociju izlādi, neaizskarot otra cilvēka personību. Projekta ietvaros jaunieši apguva pamatzināšanas par mūsdienīgu etiķeti – kā izskats, stāja un manieres veido indivīda koptēlu, veicina pozitīvu komunikāciju. Dalībnieki mācījās vairāku veidu galda klājumus, locīja salvetes un sēja kaklasaites.

Aktivitātē “ES un nauda” palīdzēja iegūt priekštatu par finanšu prasmēm, kā pārvaldīt savas personīgas finanses. Jaunieši uzzināja kas ir žurku skrējiens, sešu aplokšņu metode, būvēja kāpnes uz savu finansiālo brīvību.

Aktivitātē “ES un cilvēki man apkārt” jaunieši devās uz 20.gs. sākumā celto vienīgo Jūgendstila ēku Alūksnē, kur šobrīd atrodas viesnīca – Bahnhofs Hotel. Pēc gaumīgi izremontēto interjeru apskates, zāles vadītāja izrādīja servēšanas trauku un aksesuāru bagātīgo klāstu, pastāstīja par to pielietojumu. Bahnhofs Hotel viesnīcas apmeklēšana noslēdzās ar neliela pārbaudes testa risināšanu un piena kokteiļa baudīšanu.

Vēlāk šajā dienā jaunieši apguva pamatzināšanas par mūsdienīgu etiķeti – kā izskats, stāja un manieres veido indivīda koptēlu. Dalībnieki mācījās vairāku veidu galda klājumus, locīja salvetes un sēja kaklasaites.

Dienā “ES un mans ķermenis” jaunieši apguva prasmes veselīgā dzīvesveida organizēšanā – veidoja sabalansētu ēdienkarti un sev piemērotu  fizisko vingrinājumu plānu, mācījās izprast kvalitatīva ēdiena un savas fiziskās veselības savstarpēju saikni.

Pēdējā aktivitātes dienā jaunieši apguva labas prezentācijas prasmes un centās pārvarēt bailes publiski uzstājoties.

Projekta rezultātā, darbojoties grupās un komandā, jaunieši apguva praktiski pielietojamas zināšanas dažādās dzīves jomās, kas ļaus pilnveidot savas komunikāciju prasmes, mācīties izmantot savus resursus un zināšanas, lai pārvarētu dzīves izaicinājumus un krīzes, kā rezultātā gūt pārliecību par savām spējām, talantiem un veidotu izpratni par personīgo mērķu sasaisti ar izglītību, stiprinātu ticību sev un veidotu vēlmi būt aktīviem.

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

Liels paldies Alūksnes novada vidusskolai, īpaši skolotājai Baibai Dzelzkalējai-Kalējai par veiksmīgu sadarbību, kā arī paldies Pumpurs un Alūksnes novada pašvaldībai!

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”.

Informāciju sagatavoja biedrība ” IN-LAAT”


Projektu konkursa 4. kārtas rezultāti

01.06.2021.

Alūksnes novada pašvaldības komisija, kas izveidota ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu  Nr. ANP/1-6/20/173, izdots 02.06.2020. “Par komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”,

informē par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 4. kārtas rezultātiem un apstiprinātajiem projektiem:

Nr.p.k. Organizācijas nosaukums Projekta nosaukums Īstenošanas termiņš
1. Biedrība “IN-LAAT” “I.AM.I” 01.07.2021.-30.10.2021.
2. Biedrības “Interešu centrs ”Jaunanna””” “Piedzīvojums ar pievienoto vērtību un pašizaugsmi” 25.06.2021.24.10.2021.

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

01.04.2021.

Alūksnes novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 1.aprīļa iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

 • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2021.gada 10.maijam.                                  

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz  2021.gada 31.maijam.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 01.06.2021. līdz 31.12.2021., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:

 • personīgi  Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
 • pasta sūtījumā, adresējot personīgi  Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centram Dārza ielā 8a, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV- 4301 ,
 • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: dome@aluksne.lv .

Papildu informācija:
Tālrunis: 29190552
E-pasts: eva.aizupe@aluksne.lv

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

 • Dokumenti

Atklāta projektu konkursa „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” nolikums

 1. pielikums “Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai pašvaldībā”
 2. pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa”
 3. pielikums “Sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā”
 4. pielikums “Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem”
 5. pielikums “Vērtēšanas kritēriji”

 

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”

 

 • Informatīvie materiāli

Informatīvais materiāls jaunatnes iniciatīvas projektu īstenotājiem

Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”

Video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem

Kas jāņem vērā gatavojot projektu?


Projektu konkursa 3. kārtas rezultāti

18.08.2020.

Alūksnes novada pašvaldības komisija, kas izveidota ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu  Nr. ANP/1-6/20/173, izdots 02.06.2020. “Par komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”,

informē par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 3. kārtas rezultātiem un apstiprinātajiem projektiem:

Nr.p.k. Organizācijas nosaukums Projekta nosaukums Īstenošanas termiņš
1. Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds” “NEnegatīvs” 01.09.2020.-31.03.2021.
2. Nodibinājums “Bejas skolas attīstības fonds” “Izaicini sevi, piedalies un radi!” 01.09.2020.-30.06.2021.
3. Biedrība “Pededzes Nākotne” “Viss ir tavās rokās” 01.10.2020.-31.07.2021.

 


Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

 

Alūksnes novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

 • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz      2020.gada 30.jūnijam.                              

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz  2020.gada 30.jūlijam.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 01.09.2020. līdz 31.12.2020., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:

 • personīgi Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā LV 4301,
 • pasta sūtījumā, adresējot, Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā LV 4301, ar norādi: „Atklātam projektu konkursam „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS. Neatvērt līdz projektu izvērtēšanas uzsākšanai.”
 • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: dome@aluksne.lv .

Papildu informācija:
Tālrunis: 29190552 (Eva Aizupe).
E-pasts:  eva.aizupe@aluksne.lv.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

 • Dokumenti

Atklāta projektu konkursa „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” nolikums

 1. pielikums “Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai pašvaldībā”
 2. pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa”
 3. pielikums “Sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā”
 4. pielikums “Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem”
 5. pielikums “Vērtēšanas kritēriji”

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”

 • Informatīvie materiāli

Informatīvais materiāls jaunatnes iniciatīvas projektu īstenotājiem

Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”

Video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem

Kas jāņem vērā gatavojot projektu?

NOLIKUMS 

PIELIKUMS


Projektu konkursa 2.kārtas rezultāti

23.08.2019.

Alūksnes novada pašvaldības komisija, kas izveidota ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu  Nr.ANP/1-6/18/331, izdots 29.10.2018. “Par komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”,

informē par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 2.kārtas rezultātiem un apstiprinātajiem projektiem:

Nr.p.k. Organizācijas nosaukums Projekta nosaukums Īstenošanas termiņš
1. Biedrība “Interešu centrs “Jaunanna”” “Izzini sevi, lai mācītos!” 01.09.2019.-20.09.2020.
2. Biedrība “Ūdens motosporta klubs “Nord Ost” “Šķeļam viļņus kopā!” 01.09.2019.-31.08.2020.
3. Biedrība “Pededzes Nākotne” “Kopīgi katrs uz savu mērķi 01.09.2019.-30.06..2020.

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

 30.04.2019.

Alūksnes novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2019. gada 3.jūnijam.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Aicinām visus interesentus piedalīties informatīvajā seminārā par projekta pieteikuma sagatavošanu š.g. 8.maijā pl.14.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksnē. Papildus informāciju par semināru un projektu var saņemt, sūtot ziņu uz e-pastu abjc@aluksne.lv.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

NOLIKUMS
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
Informatīvais materiāls

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros”

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”


Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

Alūksnes novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 31.oktobrim.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.

Aicinām visus interesentus piedalīties informatīvajā seminārā par projekta pieteikuma sagatavošanu š.g. 11.oktobrī pl.14.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksnē. Papildus informāciju par semināru un projektu var saņemt, sūtot ziņu uz e-pastu abjc@aluksne.lv.

          *Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

NOLIKUMS

1. pielikums

2., 3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

VIDEO


Projektu konkursa rezultāti

Alūksnes novada pašvaldības komisija, kas izveidota ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu  Nr.ANP/1-6/18/331, izdots 29.10.2018. “Par komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”,

informē par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 1.kārtas rezultātiem un apstiprinātajiem projektiem:

Nr.p.k. Organizācijas nosaukums Projekta nosaukums Īstenošanas termiņš
1. Biedrība “Interešu centrs “Jaunanna”” “Smelies iedvesmu un izglītojies!” 01.03.2019. – 30.10.2019.
2. Biedrība “C.Albula” “Makšķerēsim kopā!” 01.04.2019. – 01.07.2019.
3. Biedrība “ILZENES ATTĪSTĪBAI” “Iedvesmai un izaugsmei būt!” 01.02.2019. – 29.12.2019.

 


Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Alūksnes novada pašvaldība, 2017.gada 26.oktobrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

 

Projekta īstenotājs

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta sadarbības partneris Ø  Latvijas pašvaldībām;

Ø  Valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Projekta mērķis Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts Ø  Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

Ø  Kompensācija par:

·         sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);

·         naktsmītnēm;

·         ēdināšanu;

·         individuālās lietošanas priekšmetiem;

·         speciālo transportu.

Projektā sniegtais atbalsts Alūksnes novada izglītības iestādēs Konsultācijas (pedagogs, psihologs, speciālais pedagogs).
Projektā iesaistītās novada skolas Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Alūksnes novada vidusskola

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola

Bejas pamatskola

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

Malienas pamatskola

Pededzes pamatskola

Ziemeru pamatskola

Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Finansējums Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Kontaktinformācija novadā Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde

Tālr.:64381493

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā Tālr.: 28684847

E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/