“Pašvaldības autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā”


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


“Pašvaldības autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā”

 

2017. gada novembrī Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” tika iesniegts projekta pieteikums “Pašvaldības autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā” (Nr. 17-07-A00702-000123). Ceļa pārbūve sāksies 2018. gada pavasarī.

Lauku atbalsta dienests šī gada janvārī apstiprināja projekta pieteikuma iesniegumu ar kopējām autoceļa pārbūves izmaksām 210001,13 EUR (ar PVN), kur publiskais finansējums ir 137071,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums sastāda 72930,13 EUR.
Pārbūves ietvaros autoceļam Dzintari–Cīņas tīrīs esošos un izbūvēs un nostiprinās jaunus novadgrāvjus, noņems nomaļu apaugumu, izcirtīs krūmus un kokus, attīrīs un remontēs esošās caurtekas un izbūvēs jaunas, atjaunos un izbūvēs nobrauktuves, kā arī izbūvēs autoceļa segas konstrukciju. Kopējais pārbūvējamā ceļa garums ir 4,843 km.
Pārbūves rezultātā uzlabosies autoceļa tehniskais stāvoklis, nodrošinot drošu satiksmi un garantējot zemju īpašnieku piekļuvi īpašumiem, tā veicinot lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes attīstību, kā arī lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību Veclaicenes pagastā.
Publisko iepirkumu procedūru rezultātā līguma slēgšanas tiesības pašvaldības autoceļa Dzintari–Cīņas pārbūvei tika piešķirtas SIA “VIANOVA”, autoceļa pārbūves būvuzraudzības līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “RS BŪVNIEKS”, autoruzraudzību veiks būvprojekta izstrādātājs SIA “ PROJEKTS EAE”.


Ekspluatācijā nodots pārbūvētais ceļš Veclaicenes pagastā

 

Decembrī nodots ekspluatācijā autoceļš Dzintari-Cīņas, kura pārbūve veikta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

2016. gadā SIA “PROJEKTS EAE” izstrādāja būvprojektu autoceļa pārbūvei un 2017. gadā iepirkumu procedūras rezultātā noslēgts līgums par minētā ceļa pārbūvi ar SIA “VIANOVA”, būvuzraudzību veica SIA “RS BŪVNIEKS”, autoruzraudzību – SIA “ PROJEKTS EAE”.
2018. gadā 29. janvārī Lauku atbalsta dienests apstiprināja projekta “Pašvaldības autoceļa “Dzintari-Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā” pieteikumu ar kopējām pārbūves izmaksām 210116,00 EUR (ar PVN), tajā skaitā publiskais finansējums ir 137071,00 EUR un pašvaldības finansējums sastādīja 73045,00 EUR.
2018. gada vasaras sākumā tika uzsākta ceļa pārbūve, kuras rezultātā veikta esošo novadgrāvju tīrīšana un jaunu novadgrāvju izbūve, nomaļu apauguma noņemšana, krūmu un koku izciršana, attīrītas un remontētas esošās caurtekas un veikta jaunu caurteku izbūve, atjaunotas un izbūvētas nobrauktuves, veikta autoceļa segas konstrukcijas izbūve. Kopējais pārbūvējamā ceļa garums ir 4,843 km.

Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagasta pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste