“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (Nr. 1-08/111/2018)”

“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (Nr. 1-08/111/2018)”

 

 

30. novembrī 2018. gadā noslēdzas projekta “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” ieviešana, kā rezultātā 2 reizes sezonā tika izpļautas un izvāktas niedres 0, 4 ha platībā un nodota ekspluatācijā koka laipa Ilgāja ezera krastā. Projekta mērķis uzlabot Ilgāja ezera ekoloģisko stāvokli un veicināt tūrisma infrastruktūras attīstību Veclaicenes pagastā tika sasniegts un izpildīts pilnā apjomā.
Šobrīd tiek sagatavots projketa noslēguma pārskats un veikta projekta rezultātu izvērtēšana.

 

 


Par Ilgāja ezera DA krasta labiekārtošanu Veclaicenes pagastā.

2018. gada janvārī Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde iesniedza Latvijas vides aizsardzības fonda programmā “Ūdeņu aizsardzība, aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” apakšaktivitātē 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” projektu “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””, kas tika atbalstīts un š.g. 8. maijā tika noslēgts līgums par projekta “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (Nr. 1-08/111/2018) finansēšanu.

Lai veicinātu publisko ūdeņu vides pieejamību, saldūdens biotopu aizsardzību un kvalitātes uzlabošanu, kā arī, lai atjaunotu un attīstītu tūrisma infrastruktūru AAA “Veclaicene” teritorijā projekta ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:

  1. tiks izpļautas niedres 0,4 ha lielā plātībā Ilgāja ezera DA krastā, kā rezultātā niedru izplatības process tiks maksimāli ierobežots, niedru pļaušana un izvākšana tiks organizēta 2 reizes sezonā – jūlija un septembra mēnešos, līdz ar to tiks uzlabots ekoloģiskais ūdens stāvoklis Ilgāja ezerā un atbrīvota piekraste no niedrām peldvietai un citām ūdens aktivitātēm;
  2. tiks uzstādīta jauna koka laipa 25 m gara un 1,5 m plata uz metāla skrūvpāļiem ar metāla margām gar vienu laipas malu, un ar cinkotām trepēm ūdenī. Pie laipas būs iespēja pietauvot laivas, radot publisko ūdeņu vides pieejamību dažādu mērķauditoriju dalībniekiem.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 19250,35 euro, tajā skaitā Latvijas vides fonda finansējums ir 13864,00 euro un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 5386,35 euro.

Šobrīd tiek veikta tehniskās dokumentācijas izstrāde un tirgus izpēte.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Alūksnes novada pašvaldība.


 Labiekārto Ilgāja ezera krastu Veclaicenes pagastā

 

Šī gada janvārī Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde iesniedza Latvijas vides aizsardzības fondam projekta “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” pieteikumu, kas tika atbalstīts un 8. maijā noslēgts līgums par projekta finansēšanu.

Lai veicinātu publisko ūdeņu vides pieejamību, saldūdens biotopu aizsardzību un kvalitātes uzlabošanu, kā arī, lai atjaunotu un attīstītu tūrisma infrastruktūru aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā, projekta ietvaros tiks veikta niedru pļaušana un koka laipas uzstādīšana Ilgāja ezera DA  krastā.

Projekta ietvaros izpļaus niedres 0,4 ha lielā platībā Ilgāja ezera krastā, tādejādi niedru izplatības process tiks maksimāli ierobežots. Niedru pļaušana un izvākšana notiks divas reizes sezonā – jūlijā un septembrī, līdz ar to tiks uzlabots ezera ekoloģiskais stāvoklis un atbrīvota piekraste no niedrēm peldvietai un citām ūdens aktivitātēm;

Lai radītu publisko ūdeņu vides pieejamību dažādu mērķauditoriju dalībniekiem, uzstādīs jaunu koka laipu, kas būs 25 m gara un 1,5 m plata, uz metāla skrūvpāļiem ar metāla margām gar vienu laipas malu un ar cinkotām trepēm ūdenī.

Projekta kopējās izmaksas ir 19250,35 eiro, tajā skaitā Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 13864,00 eiro, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – 5386,35 eiro.

Tirgus cenu izpētes rezultātā ir noslēgti līgumi  ar SIA “Sorma” par koka laipas izbūves tehniskās dokumentācijas izstrādi, ar  SIA “Ponton” par niedru pļaušanu un izvākšanu un ar SIA “RST Skrūvpāļi” par koka laipas būvniecību Ilgāja ezera krastā.