Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā

Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā

 

Projekts (Nr. 3.3.1.0/20/I/013) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrā kārta ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt privātās investīcijas komercdarbībā, izveidojot publisko ūdensvada un sadzīves kanalizācijas infrastruktūru, kas nepieciešama sekmīgai vietējo komersantu uzņēmējdarbības paplašināšanai un pakalpojumu sektora attīstībai.

Galvenās projekta aktivitātes:
Ūdenssaimniecības infrastruktūras (ūdensvada un kanalizācijas) izbūve – Gulbenes ielā un tai piegulošajā teritorijā.

Projektā plānotie uzraudzības rādītāji:
• 1 jaunizveidota darba vieta atbalstītajā teritorijā;
• atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 150 000 EUR.

Projekts tiks īstenots 13 mēnešu laikā.

Projekta kopējās izmaksas ir 106 791,10 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 75 111,86 EUR un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3976,51 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 16 533,13 EUR un neattiecināmās izmaksas 11 169,60 EUR.


Uzlabota publiskā infrastruktūra komercdarbības veicināšanai

 21.12.2020.

Ir noslēdzies Alūksnes novada pašvaldības īstenotais projekts “Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā”. Tā mērķis – veicināt privātās investīcijas komercdarbībā, uzlabojot ūdenssaimniecības infrastruktūru, kas nepieciešama sekmīgai vietējo komersantu uzņēmējdarbības paplašināšanai.

Projekta laikā  Gulbenes ielā un tai piegulošajā teritorijā, Alūksnē, tika ierīkota ūdenssaimniecības infrastruktūra – izbūvēts ūdensvads un kanalizācija. Ieguldījumi infrastruktūrā sekmēs vietējo komersantu attīstību, kuri radīs vienu jaunu darba vietu un ieguldīs uzņēmējdarbības paplašināšanā ne mazāk kā 150 000 EUR.

Projekta kopējās izmaksas ir 114 622,11 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 75 111,86 EUR.

Darbus veica SIA “RUBATE”, būvniecību uzraudzīja “IK ĀRE PILDS” un autoruzraudzību nodrošināja SIA “Ekolat”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

 

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


15. oktobrī slēgta satiksme Malienas ielā

12.10.2020.

Turpinot būvdarbus, kas plānoti projektā “Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā”, ceturtdien, 15. oktobrī, būs slēgta satiksme Malienas ielas posmā pie īpašumiem Malienas iela 1, 2 un 2A.

Ielas posms ir par šauru, tādēļ būvdarbus nav iespējams organizēt vienā ceļa pusē, otru atstājot satiksmei. Satiksme būs slēgta tikai vienu dienu, un šajā laikā iedzīvotājus lūdzam slēgtā posma apbraukšanai izmantot ceļu caur mazdārziņu teritoriju.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Evita APLOKA
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 

 

 

 

 


Piešķir nepieciešamo papildu finansējumu

28.09.2020.

 Alūksnes novada domes 24. septembra sēdē deputāti pieņēma lēmumu izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem papildu finansējumu 7 831,00 EUR apmērā, lai kvalitatīvi īstenotu ERAF projektu “Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā”.

Papildu finansējums nepieciešams, lai iegādātos smilti projekta laikā notiekošo būvdarbu veikšanai. Minētais projekts paredz inženiertīklu izbūvi – ūdensvadu un kanalizāciju Gulbenes ielā. Sākotnēji tika plānots, ka būvniecībai būs iespējams izmantot esošo grunti, taču darbu veikšanas gaitā secināts, ka tās īpašības neatbilst normatīvo aktu prasībām, līdz ar to nepieciešams smilti iegādāties no jauna.


Būvdarbu laikā mainīta satiksmes organizācija Gulbenes ielā

28.08.2020.

2020. gada 4. augustā Alūksnes novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā” īstenošanu. Projekta ietvaros tiks izbūvēti inženiertīkli: ūdensvads un kanalizācija Gulbenes ielā no Gulbenes ielas 3A līdz Malienas ielai un tai piegulošajā teritorijā no Malienas ielas 2A līdz krustojumam ar Tālavas ielu. Šonedēļ būvdarbi ir sākušies, un to laikā mainīta satiksmes organizācija.

Projekta mērķis ir veicināt privātās investīcijas komercdarbībā, uzlabojot ūdenssaimniecības infrastruktūru, kas nepieciešama sekmīgai vietējo komersantu uzņēmējdarbības paplašināšanai. Projekta darbības ir plānotas, balstoties uz uzņēmēju vajadzībām uzņēmējdarbības attīstībai. Inženierkomunikāciju – ūdensvada un sadzīves kanalizācijas infrastruktūras izbūve tiks veikta, piesaistot sadarbības partneri – Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Rūpe”.

Minētie ielas posmi satiksmei slēgti netiks, bet, tā kā ūdensvada un kanalizācijas izbūve notiks ar atklātas tranšejas metodi, būvdarbu laikā satiksme tajos būs apgrūtināta. Dažādos būvdarbu etapos satiksmes nodrošināšanai tiks pielietoti dažādi satiksmes organizācijas risinājumi.

Darbu veikšana ir uzsākta no Tālavas un Malienas ielas krustojuma, kur šobrīd ir apgrūtināta nogriešanās no Tālavas ielas uz Malienas ielu. Darbi iespēju robežās tiek organizēti tā, ka dienas laikā izraktajā būvbedrē tiek guldīta caurule un būvbedre aizbērta. Līdz ar to būvbedre katru dienu atradīsies citā vietā. Plānots rakšanas darbus Malienas ielā pabeigt nedēļas laikā, bet visā objektā – divu mēnešu laikā.

Būvdarbus veic SIA “Rubate”. Projekta kopējās izmaksas ir 106 791,10 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 75 111,86 EUR. Projekta īstenošanas laiks: 13 mēneši.

Pašvaldība atvainojas par sagādātajām neērtībām un aicina sekot aktuālajām ceļazīmēm būvdarbu zonā!

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste