Izglītības un sporta centrs

Investīciju projekta mērķis: nodrošināt mūsdienīgu un piemērotu mācību vidi, modernizētu veselībai un dzīvībai drošu izglītības iestāžu sporta infrastruktūru ilgtspējīgas un kvalitatīvas izglītības iegūšanai.

Investīciju projekta ietvaros paredzēta izglītības un sporta centra izbūve, ieskaitot tā funkcionēšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi.

Īstenošanas rezultāti:

  1. Izglītības un sporta centra izveide un tā aprīkošana – 6000 m2;
  2. Elektroapgādes un citu inženierkomunikāciju pieslēgumu ierīkošana;
  3. Darba ielas posma pārbūve ~360 m garumā;
  4. Esošā sporta angāra nojaukšana.

Kopējais projekta finansējums 10 131 938 EUR.

Finansējums sadalās no diviem finanšu avotiem:

  1. Investīciju projekta pieteikums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saskaņā ar 2021.gada 13.aprīļa MK noteikumiem Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” 3 529 412 EUR, no kuriem valsts dotācija 3 000 000 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 529 412 EUR.
  2. Investīciju projekta pieteikums Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņā ar 2021.gada 23.aprīļa MK noteikumiem Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” 6 583 529 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 5 925 176 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 658 353 EUR.

Īstenošanas termiņš: 2021. gada jūlijs – 2022. gada decembris.


Sāks Izglītības un sporta centra būvniecību Alūksnē

Ceturtdien, 17. jūnijā, notika Alūksnes novada pašvaldības un būvuzņēmuma SIA “MONUM” pārstāvju tikšanās pirms Izglītības un sporta centra būvniecības uzsākšanas.

Paredzams, ka Izglītības un sporta centra būvniecība sāksies jūnija beigās, kad būs sakārtota nepieciešamā dokumentācija būvdarbu uzsākšanai un pašvaldība varēs nodot objektu būvfirmai. Pirmie darbi sāksies ar būvlaukuma robežu nospraušanu un tā sagatavošanu darbu veikšanai, grunts ievešanu, pagaidu ceļu ierīkošanu, pāļu dzīšanu, ūdens novadīšanu un inženierkomunikāciju tīklu pārbūvi.

Izglītības un sporta centra būvniecībai ir piešķirts valsts budžeta finansējums 3 000 000,00 EUR, no kā šogad 50%  un nākamgad – 50%, savukārt pārējais būs pašvaldības aizņēmums Valsts kasē. Projekta kopējā summa ir 10 131 938 EUR.

Tiekoties ar SIA “MONUM”, kas ir gan Izglītības un sporta centra būvprojekta autors, gan būvnieks, pārstāvjiem, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis uzsvēra:

– Šo objektu Alūksnes novadā esam ilgi gaidījuši, tādēļ tagad mums visiem ir viens mērķis – uzbūvēt Izglītības un sporta centru vislabākajā kvalitātē.

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers pauda pateicību par valsts piešķirto finansējumu, pateicās domes deputātiem par atbalstu projektam un pašvaldības administrācijas darbiniekiem par ieguldīto darbu projekta sagatavošanā.

– Ir gandarījums, ka pašvaldībai ir izdevies sākt šī projekta realizāciju un novada iedzīvotājiem beidzot būs gaidītais Izglītības un sporta centrs. Jā, šis bija izaicinājumiem un grūtībām pilns projekts, taču nekad nevajag baidīties no ambīcijām, – uzsvēra Dz. Adlers.

Valsts budžeta finansējums Izglītības un sporta centram tika piešķirts ar Ministru Kabineta rīkojumu par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija atbalstījusi Valsts kases aizdevuma ņemšanu, lai pilnībā finansētu centra izveidi.

Izglītības un sporta centra un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība notiks Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, un tā ietvers multifunkcionālas ēkas un ar tās funkcionēšanu saistītās infrastruktūras – inženierkomunikāciju pievadu, piebraucamo ceļu (Darba iela), laukumu un auto stāvvietu pie ēkas un pie sākumskolas pašreizējā sporta angāra teritorijā – izbūvi. Ēkā paredzētas speciāli aprīkotas zāles sporta spēlēm, džudo, spēka treniņiem, vingrošanai un vieglatlētikas treniņiem. Projektā iekļauta arī esošā sporta angāra nojaukšana.