Latvijas vides aizsardzības fonda projekti “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā” un “Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā”

“Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā”

“Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā”

Jaunlaicenes muižas parkā notiek Pils dīķa krasta līnijas sakopšana

15.10.2021.

Šobrīd Jaunlaicenē tiek realizēti divi projekti, kas izstrādāti atbilstoši Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskajam plānam. Galvenās aktivitātes ietver koku stāvokļa uzlabošanu un saglabāšanu, vienlaicīgi labvēlīgu aizsardzības stāvokļa nodrošināšanu retajām sugām un dzīvotnēm, vēsturiskās ainavas atjaunošanu, apstādījumu ierīkošanu. Līdztekus arī plānota pils dīķa krastu tīrīšana un sakopšana muižas parkā, kas šobrīd ir jau gandrīz pilnībā realizēta.

Daudzu gadu garumā dīķa krasta un ūdens malās ir uzkrājies liels lapu, koku, zaru, sakņu daudzums, kas negatīvi ietekmē dīķa ekoloģisko kvalitāti un samazina ūdens spoguļattēla platību. Atmirušo ūdensaugu un koku lapu izvākšana samazinās organisko vielu daudzumu ūdenī un uzlabos skābekļa apstākļus ūdenstilpnē, tādā veidā nodrošinot piemērotus apstākļus ūdens organismiem, un labvēlīgi ietekmēs parka bioloģisko daudzveidību kopumā.

Projekta rezultātā būs attīrīta un sakopta Pils dīķa krasta zona 520m2 platībā, nodrošinot sugu un dzīvotņu aizsardzību. Izvāktas lapas, koki, zari, nosēdumi, saknes un aizvesti uz atbērtni. Saglabāts atklāts ūdens spoguļattēls, radot kvalitatīvas, lietderīgas un pievilcīgas ainavas koptēlu AAA “Veclaicene” teritorijā.

Vēl viens no projektu galvenajiem mērķiem ir uzlabot parka zaļo infrastruktūru, izkopjot vēsturiskos kokus, papildināt ar jauniem koku un krūmu stādījumiem, saglabājot vēsturiskā Jaunlaicenes muižas parka ainavas autentiskumu un radot labvēlīgu vidi aizsargājamo sūnu, ķērpju sugām un reto putnu, sikspārņu sugām.

Turpmākie plānotie darbi ir parka A zonas – galvenās lauces – koku kopšana, tai skaitā bīstamo un mazvērtīgo koku izzāģēšana, jaunu aizvietojošo stādu stādīšana, kas plānota līdz nākamā gada oktobrim, vienlaikus sabalansējot parka esošās dabas vērtības ar mūsdienīgas ainavas pienesumu. Minētās aktivitātes ļaus atklāt parka vēsturisko izskatu, nezaudējot bioloģisko daudzveidību, kas tur šobrīd sastopama. Šobrīd Jaunlaicenes pagasta pārvalde uzsākusi tematiskajā plānā paredzēto krūmu un koku likvidēšanu vēsturisko skatu līniju attīrīšanai. Savukārt projekta ietvaros līdz nākamā gada 1. martam tiks veikta vēsturisko koku sakopšana un pēc tam notiks jaunu kokaugu un dekoratīvo krūmu stādīšana.

Darbi Jaunlaicenes muižas parkā norisinās Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītajos projektos “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā” un “Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā”.

 

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Atbalstīti divi Jaunlaicenes muižas parka attīstības projekti

10.08.2021.

Latvijas vides aizsardzības fonds atbalstījis divus projektus, kas izstrādāti  atbilstoši Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskajam plānam. Projektu “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā” un “Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā” galvenās aktivitātes ietver koku stāvokļa uzlabošanu un saglabāšanu, vienlaicīgi labvēlīgu aizsardzības stāvokļa nodrošināšanu retajām sugām un dzīvotnēm, vēsturiskās ainavas atjaunošanu, apstādījumu ierīkošanu. Līdztekus arī plānota pils dīķa krastu tīrīšana un sakopšana muižas parkā.

Jaunlaicenes muižas parka izstrādātā plāna ietvaros paredzēta parka dīķa piekrastes tīrīšana pašvaldībai piederošajā īpašumā, izņemot no ūdenstilpes piekrastes daļas sakritušos koku zarus, lapas, dūņas un ūdensaugus.

Lai varētu veikt projektos paredzētos darbus, sākotnēji tiks veikta bīstamo un mazvērtīgo koku izzāģēšana Pils dīķa krastā un parka A zonā – Galvenajā laucē,  saskaņā ar parka dendroloģiskās inventarizācijas rezultātiem, kas atspoguļoti Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskajā plānā. Koku izzāģēšanas darbus veiks Jaunlaicenes pagasta pārvalde. Ainavu tematisko plānu Jaunlaicenes muižas parkam izstrādāja arhitektūras zinātņu doktore Kristīne Dreija (SIA “Veido vidi”).

Lai kvalitatīvi sasniegtu projektos izvirzītos mērķus un nenodarītu kaitējumu dabas vērtībām, tika pieaicināti eksperti, kuri sniedza atzinumus par bioloģisko daudzveidību Jaunlaicenes muižas parka teritorijā. Tā kā parka teritorijā ir konstatētas īpaši aizsargājamās putnu, sūnu un ķērpju, sikspārņu sugas, lai pareizi varētu veikt plānotos darbus un nenodarītu kaitējumu dabas vērtībām, ir saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes putnu eksperta atzinums, eksperta atzinums par īpaši aizsargājamām sūnaugu un ķērpju sugām Jaunlaicenes muižas parkā, kā arī ūdeņu eksperta atzinums par Jaunlaicenes muižas parka dīķa tīrīšanas nepieciešamību bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un uzlabošanai. No Valsts vides dienesta ir  pieprasīti tehniskie noteikumi dīķa krastu tīrīšanai.

– Apsekojot un analizējot izstrādāto ainavu arhitektes Kristīnes Dreijas likvidējamo kokaugu plānu, redzams, ka plānoto skatu līniju zonas galvenokārt atrodas ārpus rekomendētās koku un krūmu saglabāšanas teritorijas-, savā atzinumā raksta sertificēta eksperte sugu un biotopu aizsardzības jomā par vaskulārajiem augiem, sūnām, ķērpjiem, mežiem un virsājiem, purviem Līga Stradiņa.

Viens no projektu galvenajiem mērķiem ir veikt parka zaļās infrastruktūras uzlabošanu, izkopjot vēsturiskos kokus, papildināt ar jauniem koku un krūmu stādījumiem, saglabājot vēsturiskā Jaunlaicenes muižas parka ainavas autentiskumu un radot labvēlīgu vidi aizsargājamo sūnu, ķērpju sugām un reto putnu, sikspārņu sugām.

Pašvaldība vēlas uzsvērt, ka izcirsti tiks tikai tie koki, kas ir bīstami, bioloģiski, dendroloģiski mazvērtīgi un bojāti, kā arī to ciršana nepieciešama plānotajiem darbiem.

Dīķa krasta līnijas sakopšana paredzēta līdz šā gada beigām, bet parka A zonas – galvenā lauce – koku kopšana, jaunu aizvietojošo stādu stādīšana plānota līdz nākamā gada oktobrim, vienlaikus sabalansējot parka esošās dabas vērtības ar mūsdienīgas ainavas pienesumu.

Projekta “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā” LVAFA piešķirtais finansējums  90% apmērā ir 39 617 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā – 4401,89 EUR. Projekta kopējās izmaksa sastāda 44 018,89 EUR

Lai noteiktu pakalpojuma sniedzēju Jaunlaicenes muižas parka koku kopšanai un stādījumu atjaunošanai, tiks veikts iepirkums Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

Projekta  “Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā” LVAF piešķirtais finansējums sastāda – 9745,00 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējuma daļa 10% apmērā ir – 1082,78 EUR. Projekta kopējās izmaksas sastāda 10827,78 EUR.

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste