“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana”

Projekta mērķis: veikt esošā tūrisma infrastruktūras tīkla atjaunošanu un uzlabošanu aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, labiekārtojot četru ezeru krastu infrastruktūru, tādējādi tūrisma plūsma būtu organizēta un tiktu mazināta antropogēnā slodze un vides piesārņojuma iespējamā ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, kā arī tiktu nodrošināta teritorijas pieejamība.

Galvenie sasniedzamie rezultāti:

 

  1. Izbūvēta laipa Dzērves ezera krastā;
  2. Veikta niedru pļaušana Dzērves ezerā 0,03 ha platībā divas reizes;
  3. Veikta Dzērves ezera krasta nostiprināšana, ieklājot ģeotekstilu;
  4. Uzstādīts apmeklētāju skaitītājs pie Dzērves ezera laipas;
  5. Veikta Palpiera ezera krasta nostiprināšana, ieklājot ģeotekstilu;
  6. Veikta niedru pļaušana Ilgāja ezerā 0,4 ha platībā divas reizes;
  7. Veikta Ilgāja ezera krasta nostiprināšana, ieklājot ģeotekstilu;
  8. Izbūvēta laipa Eniķu ezera krastā;
  9. Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija koka laipu izbūvei un veikta autoruzraudzība;
  10. Veikta būvuzraudzība koka laipu izbūvei.

 

Kopējās izmaksas – 31 834,49 EUR.