Pededzes upes aizsprosta novākšana

Pededzes upes aizsprosta novākšana

2022. gada 5. maijā noslēgts līgums ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru par projekta “Pededzes upes aizsprosta novākšana” īstenošanu.

Pagājušā gadā, piedaloties LIFE GOODWATER IP aktivitāšu ietvaros īstenotās aktivitātes “C11 Mazās grantu shēmas izstrāde, lai atbalstītu vietējās iniciatīvas piesārņojuma ietekmes samazināšanai un ūdensobjektiem” organizētajā projektu konkursā “Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” Alūksnes novada pašvaldība ieguva tiesības realizēt projektu “Pededzes upes aizsprosta novākšana”.

Projekta mērķis – novākt aizsprostu uz Pededzes,  kas daudzu gadu garumā kopumā nelabvēlīgi ietekmējis upes kvalitāti.  Projekta ietvaros paredzēts atbrīvot Pededzes upes tecējumu, novācot vecā tilta drupas un izņemt koku sanesumus, kas sakrājušies pirms tilta balstiem un rada aizsprostu. Realizējot šo projektu, tiks atjaunots  zivju migrācijas ceļš, atbrīvots Pededzes upes tecējums ūdensceļu laivošanas tūrismam,  atjaunotas un uzlabotas lašveidīgo zivju nārsta vietas, ko nelabvēlīgi ietekmējis izveidojies aizsprosts, atjaunotas straujteces  dabīgai ūdens bagātināšanai ar skābekli, samazināts bioloģiskais piesārņojums un  novērsta Pededzes upes krasta erozija.

Projekta ietvaros plānoti arī divi izglītojoši pasākumi pirms un pēc darbu uzsākšanas ar Pededzes upes apmeklējumu.

Projekta īstenošanas ilgums: 10 mēneši.

Projekta kopējais budžets ir 7629,65 EUR.

Projektu īsteno Alūksnes novada pašvaldība kopīgi ar pašvaldības aģentūru “ALJA”.

Pededzes upes aizsprosta novākšana Pededzes upes aizsprosta novākšana Pededzes upes aizsprosta novākšana


Life GoodWater pārstāvji iepazinās ar projektā paveikto

23.09.2022.

22. septembrī Alūksnē, pašvaldības aģentūras “ALJA” telpās, viesojās projekta Life GoodWater projekta pārstāvji no Latvijas lauku konsultāciju centra (LLKC) un Baltijas Vides foruma (BEF), lai novērtētu Alūksnes novada pašvaldības paveikto projektā “Pededzes upes aizsprosta novākšana”, kas tika īstenots programmas LIFE GOODWATER IP projektu konkursā “Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”. Aģentūras direktors Māris Lietuvietis iepazīstināja ar paveikto projektā, iezīmēja, kā projektā paveiktais sasaistās ar kopējo Alūksnes upju baseinu attīstību un deva ieskatu tālākos plānos attiecībā uz Alūksnes novada straujtecēm.

Daces Strigunes (BEF) foto

 


Noslēdzas projekta “Pededzes upes aizsprosta novākšana” aktivitātes

01.09.2022.

Ir noslēgušās paredzētās aktivitātes programmas LIFE GoodWater IP atbalstītajā projektā “Pededzes upes aizsprosta novākšana”, ko īsteno Alūksnes novada pašvaldība kopā ar pašvaldības aģentūru “ALJA”.

 

Šī projekta mērķis bija likvidēt aizsprostu uz Pededzes upes, kas daudzu gadu garumā kopumā nelabvēlīgi ietekmējis upes kvalitāti, novācot veca koka tilta drupas un no upes gultnes izceļot koku sanesumus. Tādējādi ir atjaunots zivju migrācijas ceļš, atbrīvots upes tecējums laivošanas tūrismam, atjaunotas un uzlabotas lašveidīgo zivju nārsta vietas, ko nelabvēlīgi ietekmēja aizsprosts, atjaunotas straujteces dabīgai ūdens bagātināšanai ar skābekli, samazināts bioloģiskais piesārņojums un novērsta upes krasta erozija.

 

Vietā, kur aizsprosts likvidēts, augustā pašvaldības aģentūra “ALJA” kopā ar projekta partneriem biedrību “C. albula” upes gultnē izvietoja laukakmeņus un oļus, lai veidotos straujtecei atbilstoši apstākļi un piemērotas vietas zivju nārstam. Paldies par atbalstu un iesaistīšanos projekta realizācijā projekta partneriem SIA “Ziemeļlatvijas mežsaimnieks” un zemnieku saimniecībai “Kadiķi M.A”.

 

Projekta laikā tika organizēti divi izglītojoši pasākumi jauniešiem, no kuriem pirmais notika jau 10. jūnijā, kad aizsprosta likvidēšanas darbi vēl nebija sākti, savukārt otrais 31. augustā, kad jauniešiem bija iespēja pārliecināties par to, kā atbrīvotā upe izskatās šobrīd. Otrajā seminārā ihtiologs, lašveidīgo zivju audzētavas SIA “FAPS” valdes priekšsēdētājs Armands Roze jauniešiem stāstīja par upju straujtecēm un to lomu upes ekosistēmā, savukārt SIA “Ziemeļlatvijas mežsaimnieks” pārstāve Anete Dita Vespere  – par upes aizsargjoslu un to nozīmi meža apsaimniekošanā. Paldies Alūksnes Bērnu un jauniešu centram, kas palīdzēja organizēt jauniešu iesaisti projekta īstenošanā.

 

Par projekta īstenošanu noslēgts līgums ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru. Kopējais projekta budžets ir 7629,65 EUR, kas pilnībā tiek segts no LIFE GoodWater IP projekta. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas projektu vadītāja Santa Supe un pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis.

002 001

Evitas Aplokas foto

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste


Nojaukts aizsprosts Pededzes upē

07.07.2022.

Ar programmas LIFE GoodWater IP atbalstu Pededzes upē likvidēts aizsprosts, atjaunojot upei brīvu tecējumu. Tas paveikts projektā “Pededzes upes aizsprosta novākšana”, ko īsteno Alūksnes novada pašvaldība kopā ar pašvaldības aģentūru “ALJA”.

 Pagājušā gadā, piedaloties LIFE GoodWater IP īstenotās aktivitātes “C11 Mazās grantu shēmas izstrāde, lai atbalstītu vietējās iniciatīvas piesārņojuma ietekmes samazināšanai un ūdensobjektiem” organizētajā projektu konkursā “Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”, Alūksnes novada pašvaldība ieguva tiesības realizēt minēto projektu, kura mērķis ir likvidēt aizsprostu uz Pededzes upes, kas daudzu gadu garumā kopumā nelabvēlīgi ietekmējis upes kvalitāti.

Projekta ietvaros novāktas veca koka tilta drupas un no upes gultnes izvākti koku sanesumi, kas bija sakrājušies pirms tilta un radīja aizsprostu. Tādejādi ir atjaunots zivju migrācijas ceļš, atbrīvots upes tecējums laivošanas tūrismam, atjaunotas un uzlabotas lašveidīgo zivju nārsta vietas, ko nelabvēlīgi ietekmējis aizsprosts, atjaunotas straujteces dabīgai ūdens bagātināšanai ar skābekli, samazināts bioloģiskais piesārņojums un novērsta upes krasta erozija.

Darbu veikšanas laikā ievēroti Valsts vides dienesta norādījumi par darbu veikšanu mazūdens periodā, pēc iespējas mazinot uzduļķojumu upē, kā arī nodrošināts, lai no izmantotās tehnikas upē vai gruntsūdeņos nenokļūtu nekāds piesārņojums.

– Nākamie darbi projektā pēc ihtiologu rekomendācijām ir laukakmeņu izvietošana upes gultnē, lai veidotos straumes šķelšana, un oļu ieklāšana upē zivju nārstam piemērotās vietās straujtecēs un atstraumēs. Upes straume pēc tam oļus izlīdzinās un veidosies vietas zivju nārstošanai, – skaidro pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis.

Projekta laikā plānoti arī divi izglītojoši pasākumi – pirmais no tiem notika 10. jūnijā – izglītojošs seminārs, kurā par mākslīgo un dabīgo aizsprostu ietekmi uz ūdenstecēm un veselīgu ūdensteču nozīmi vietējās teritorijas attīstībai ar jauniešiem diskutēja nozares profesionāļi – ihtiologs, lašveidīgo zivju zivjaudzētavas SIA “FAPS” valdes priekšsēdētājs Armands Roze un pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis. Otrais pasākums plānots pēc aizsprosta novākšanas.

Paldies projekta īstenošanā iesaistītajiem sadarbības partneriem – z/s “Kadiķi M.A”, SIA “Ziemeļlatvijas mežsaimnieks”, biedrībai “C. Albula”, Alūksnes Bērnu un jauniešu centram un ihtiologam Armandam Rozem.

Par projekta īstenošanu noslēgts līgums ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru. Projekta kopējais budžets ir 7629,65 EUR, kas pilnībā tiek segts no LIFE GoodWater IP projekta.

Foto: Evita Aploka, Māris Lietuvietis

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste


Ar LIFE GoodWater IP atbalstu nojauks aizsprostu Pededzes upē

10.06.2022.

Alūksnes novada pašvaldība kopā ar pašvaldības aģentūru “ALJA” sākusi īstenot projektu “Pededzes upes aizsprosta novākšana”, kas atbalstīts programmas LIFE GoodWater IP projektu konkursā “Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”. Piektdien, 10. jūnijā, notika pirmais pasākums šī projekta ietvaros – izglītojošs seminārs jauniešiem par mākslīgo un dabīgo aizsprostu ietekmi uz ūdenstecēm.

Pagājušā gadā, piedaloties LIFE GoodWater IP īstenotās aktivitātes “C11 Mazās grantu shēmas izstrāde, lai atbalstītu vietējās iniciatīvas piesārņojuma ietekmes samazināšanai un ūdensobjektiem” organizētajā projektu konkursā “Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”, Alūksnes novada pašvaldība ieguva tiesības realizēt minēto projektu.

Tā mērķis ir novākt aizsprostu uz Pededzes upes, kas daudzu gadu garumā kopumā nelabvēlīgi ietekmējis upes kvalitāti. Projekta ietvaros paredzēts atbrīvot upes tecējumu, novācot veca tilta drupas, un izņemt koku sanesumus, kas sakrājušies pirms tilta un rada aizsprostu. Tādejādi tiks atjaunots zivju migrācijas ceļš, atbrīvots upes tecējums laivošanas tūrismam, atjaunotas un uzlabotas lašveidīgo zivju nārsta vietas, ko nelabvēlīgi ietekmējis aizsprosts, atjaunotas straujteces dabīgai ūdens bagātināšanai ar skābekli, samazināts bioloģiskais piesārņojums un novērsta upes krasta erozija.

Projekta laikā plānoti divi izglītojoši pasākumi – pirmais no tiem notika 10. jūnijā, otrais plānots pēc aizsprosta novākšanas. Seminārā par mākslīgo un dabīgo aizsprostu ietekmi uz ūdenstecēm un veselīgu ūdensteču nozīmi vietējās teritorijas attīstībai ar jauniešiem diskutēja nozares profesionāļi – ihtiologs, lašveidīgo zivju zivjaudzētavas SIA “FAPS” valdes priekšsēdētājs Armands Roze un pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis.

Par projekta īstenošanu noslēgts līgums ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru. Projekta kopējais budžets ir 7629,65 EUR, kas pilnībā tiek segts no LIFE GoodWater IP projekta.

Foto: Evita Aploka

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste