Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana

 

 

Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana

 

Apraksts:
Projekta mērķis ir attīstīt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Alūksnes novada vidusskolas izglītības iestāžu infrastruktūru, lai nodrošinātu izglītojamiem mūsdienīgu, ergonomisku un funkcionālu mācību vidi un sekmētu kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Galvenās projekta darbības:
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā:

1. Ergonomiskas mācību vides izveide:
1.1. 7-9. klašu korpusa pilna apjoma pārbūve;
1.2. Ergonomiska aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

 1. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
 2. Dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošana;
 3. Sporta aprīkojuma iegāde;
 4. Internāta daļēja atjaunošana;
 5. Alūksnes novada metodiskā centra attīstība.

Alūksnes novada vidusskolā:

 1. Ergonomiskas mācību vides izveide:
  7.1. Būvdarbi;
  7.2. Ergonomiska aprīkojuma iegāde un telpu aprīkošana;
 1. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
 2. Sporta infrastruktūras attīstība;
 3. Autoruzraudzība;
 4. Būvuzraudzība;
 5. Publicitāte.

Īstenojot projektu, Alūksnes novadā tiks pilnībā modernizētas 2 vispārējās izglītības iestādes – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpuss un Alūksnes novada vidusskolas ēka un pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs tiks uzlabota 559 izglītojamiem.

Projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši.

Projekta kopējais budžets ir 5 344 500,00 EUR, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 2 325 582,00 EUR, Valsts budžeta dotācija ir 864 123,26 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 2 154 794,74 EUR, t.sk. neattiecināmās izmaksas.

 


Pašvaldība lauž ģimnāzijas ēkas pārbūves būvdarbu līgumu

 27.07.2021.

Alūksnes novada pašvaldība 26. jūlijā ir lauzusi ar SIA “BAZALTS” noslēgto līgumu par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas 7.-9. klašu korpusa 1. kārtas pārbūvi. Šādu soli pašvaldībai nācies spert saistību nepildīšanas dēļ no uzņēmēja puses.

Saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem ar SIA “BAZALTS” līgums par būvdarbu veikšanu noslēgts 2019. gada 20. novembrī. Sakarā ar būvniecības procesā atklātajiem neparedzētajiem darbiem, kā arī pašvaldības rosinātajiem papildu darbiem ēkas funkcionalitātes uzlabošanai līguma termiņš tika pagarināts līdz šī gada 30. septembrim.

– Pašvaldība iepriekš jau vairākkārt būvsapulcēs ir vērsusi būvuzņēmēja uzmanību uz to, ka darbu intensitāte ir nepietiekama un neatbilstoša paredzētajam grafikam, būvdarbu temps pārāk lēns un tas apdraud pašvaldības projekta īstenošanu nepieciešamajā termiņā. Diemžēl šobrīd pašvaldībai nebija citas izvēles kā no savas puses lauzt šo līgumu. Laikā, kad līgums tika noslēgts, cerējām, ka par pieejamo naudas summu būs iespējams paveikt objektā paredzētos darbus, taču situācija būvniecības nozarē ir mainījusies, ir ievērojami pieaugušas materiālu izmaksas, arī būvuzņēmējam radušās grūtības, līdz ar to pašvaldība ir spiesta rīkoties šādi, jo pašreizējos apstākļos turpināt un veiksmīgi noslēgt šī projekta īstenošanu nav iespējams, – lēmumu lauzt būvdarbu līgumu skaidro Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

Jūlijā pašvaldība informēja būvuzņēmēju par tās nodomu atkāpties no līguma, jo  ir apdraudēta līguma kvalitatīva un savlaicīga izpilde. Uzņēmējs neizmantoja savas tiesības līgumā paredzētā termiņā pierādīt pretējo un novērst radušos situāciju.

Par pašvaldības kā pasūtītāja atkāpšanos no noslēgtā līguma un būvobjekta pārņemšanu savā pārziņā ir sastādīts akts, ko parakstījušas abas puses – pašvaldība un būvuzņēmējs. Līdz ar līguma izbeigšanu būvdarbi objektā pārtraukti.

Puses vienojušās, ka līdz augusta vidum uzskaitīs izpildīto un pieņemamo būvdarbu apjomu, to kvalitāti, kā arī citas pušu saistības, un uzņēmējs atbrīvos objektu no tam piederošām lietām.

Sakarā ar līguma izbeigšanu un būvdarbu pārtraukšanu objektā, mācību procesu, ja tas jaunajā mācību gadā notiks klātienē, skola diemžēl vēl nevarēs īstenot 7.-9. klašu korpusa telpās. Pašlaik pašvaldība vērtē turpmākās nepieciešamās darbības jaunas iepirkuma procedūras organizēšanai, lai ēkas pārbūvi varētu kvalitatīvi pabeigt.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Precizē aizņēmuma summu ģimnāzijas ēkas pārbūvei

02.06.2021.

 Alūksnes novada domes 27. maija sēdē tika pieņemts lēmums par aizņēmuma summas precizēšanu projektam “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai” – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvei. Aizņēmuma summa precizēta no 1 856 849 EUR uz 1 957 021 EUR.

Jāuzsver, ka kopējā projekta summa no tā nepieaug – projekta kopējais budžets arvien ir 5 344 500,00 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 2 325 582,00 EUR, valsts budžeta dotācija ir 864 123,26 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 2 154 794,74 EUR, t. sk. neattiecināmās izmaksas.

Šis projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, valsts budžeta dotācijas un Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzfinansējuma. Daļu ERAF finansējuma projekta īstenošanai pašvaldība saņem avansā, taču atlikušo daļu un pašvaldības līdzfinansējumu jāaizņemas Valsts kasē.

Sākot īstenot projektu ģimnāzijas ēkā, 2019. gadā dome pieņēma lēmumu lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt aizņēmumu Valsts kasē pašvaldības līdzfinansējuma un daļas ERAF finansējuma nodrošināšanai projektā paredzētajiem būvniecības darbiem summā līdz 1 856 849 EUR. Tolaik pašvaldībai aizņēmums tika piešķirts nepilnā apmērā – 1 571 003 EUR, kas ir par 285 846 EUR mazāk kā bija nepieciešams.

Pamatojoties uz 27. maija domes lēmumu, pašvaldība ir lūgusi piešķirt aizņēmumu 386 017,52 EUR apmērā (tajā skaitā iepriekš minētā summa 285 846 EUR un 100 172 EUR starpība starp to un nepieciešamo kopējo summu). Aizņēmuma summu veido:

 • papildu būvdarbu izmaksas 334 368,83 EUR un
 • projektā paredzēto mēbeļu iegādes izmaksas 51 653,69 EUR.

 

Būvdarbu laikā ir radušies papildu darbi ģimnāzijas ēkā, kurus ir būtiski veikt ēkas konstrukcijas stiprībai, piemēram, nācās pilnībā mainīt grīdu izbūves tipu, jo, grīdu konstrukcijas atsedzot, daudzviet atklājās nepiemēroti atvieglotie paneļi, līdz ar to bija jāmeklē risinājums, kā padarīt konstrukciju stiprāku. Tāpat sienu apdari demontējot, kolonnu stiprinājuma vietās atklājās izdrupumi – tika izstrādāts risinājums to pastiprināšanai, bet, tā kā daļa sienu atradās uz jau minētajiem atvieglotajiem paneļiem, tās nācās nojaukt un pēc grīdu izbūves uzbūvēt no jauna.  Pēc pasūtītāja ierosinājuma tika iekļauti darbi ēkas kopējā stāvokļa uzlabošanai ilgtermiņa lietošanai, kas sākotnēji nebija paredzēti (bēniņu siltinājuma nomaiņa atbilstoši mūsdienu prasībām, iekšpagalma terases hidroizolācijas atjaunošana, aktu zāles grīdas pilnīga pārbūve, lietus ūdensnoteku sistēmas pilnīga atjaunošana).

Sakarā ar nepieciešamību veikt šos papildu būvdarbus, ir palielinājusies būvdarbu līguma summa, taču ne projekta kopējā summa, jo atbilstoši iepirkuma rezultātam būvdarbu līguma izmaksas bija mazākas nekā sākotnēji projektā bija plānots. Jāuzsver gan, ka būvdarbu līguma summa joprojām nepārsniedz sākotnēji plānoto. Būvdarbu īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 30. septembrim.

Projektā paredzēts iegādāties ergonomiskas mēbeles klašu telpām, dabaszinātņu kabinetam un metodiskajam centram. Mēbeļu iegādei nesen ir noslēgusies iepirkuma procedūra, tādēļ tikai tagad, pēc iepirkuma noslēgšanās, kad ir zināma konkrētā nepieciešamā summa, pašvaldība drīkst lūgt aizņēmumu to iegādei.

– Šāda projekta īstenošanas laikā, kad ir paredzētas vairākas atsevišķas aktivitātes, piemēram, būvdarbi,  mēbeļu, datortehnikas iegāde, ik pa laikam pēc kāda iepirkuma pabeigšanas ir nepieciešams veikt izmaiņas aizņēmumu pieprasījumā. Jāņem vērā, ka darbi notiek secīgi – vispirms tiek veikti būvdarbi, tad tiek iegādātas mēbeles, dabaszinātņu kabinetu aprīkojums, datortehnika un aprīkojums informācijas komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanai. Turklāt jārēķinās, ka arī aprīkojuma piegādāšanai un uzstādīšanai ir nepieciešams zināms laiks un tas nevar notikt tikmēr, kamēr norit būvdarbi. Tā kā esam pietuvojušies būvdarbu noslēguma fāzei, veicam iepirkumus par projektā paredzēto mēbeļu un aprīkojuma iegādi, lai pēc būvdarbu pabeigšanas iespējami ātrāk varētu iekārtot telpas skolēniem un skolotājiem un atsākt skolas dzīvi jaunās, skaistās telpās, kas būs aprīkotas ar mūsdienīgām tehnoloģijām un ergonomiskām mēbelēm, – skaidro projekta vadītāja, Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe.

 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Pakāpeniski uzlabo mācību vidi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

18.12.2020.

Lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību darba organizāciju, atbilstoši projektā paredzētajam Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai septembrī piegādāti 40 portatīvie datori. Sākotnēji gan bija plānots, ka datortehniku iegādās īsi pirms būvdarbu pabeigšanas, jo šajā jomā nemitīgi ienāk jauni uzlabojumi un iespējas, līdz ar to aprīkojums strauji noveco, tomēr esošā situācija un nepieciešamība organizēt attālinātu mācību darbu ieviesa nelielas korekcijas.

Tā ir tikai neliela daļa no projektā plānotā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma, kas paredzēts, lai skolā izveidotu modernu mācību vidi, izmantojot jaunākās mūsdienu tehnoloģijas. Šobrīd turpinās darbs, lai pārskatītu un nepieciešamības gadījumā aktualizētu iepērkamā aprīkojuma sarakstu, izstrādātu detalizētu aprīkojuma specifikāciju iepirkuma veikšanai un organizētu iegādi. Projektā paredzēts, ka mācību klasēs būs pieejami skārienjūtīgi ekrāni, datu kameras un skolotāju portatīvie datori, tāpat skolēniem būs mūsdienīgas datorklases, planšetdatori, aprīkojums valodu apmācības uzlabošanai. Metodiskā centra darbības uzlabošanai paredzēts nodrošināt konferenču organizēšanai nepieciešamo aprīkojumu.

Lai jauniešiem un mācībspēkiem izveidotu ērtu vidi mācību klasēs, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu, iegādāti jauni galdi un krēsli, plaukti mācību līdzekļu izveidošanai. Metodiskā darba organizēšanai bibliotēkā būs jauni plaukti, kā arī skolēniem paredzēts izveidot patīkamu vidi lasīšanai, informācijas meklēšanai vai mācību darba organizēšanai, telpu iekārtošanai iegādājoties akustiskos dīvānus, pufus, ērti pārvietojamus un modificējamus piecstūru galdus.

Tāpat turpinās darbs pie iepirkuma dokumentācijas izstrādes, lai iegādātos specializētās mēbeles, kas nebija pieejamas Elektronisko iepirkumu sistēmas katalogā, piemēram, ķīmijas laboratorijas un ķīmisko vielu sagatavotavas aprīkošanai. Iegādāto aprīkojumu iestādes vadība plāno izvietot telpās pakāpeniski līdz nākamā mācību gada uzsākšanai, ņemot vērā gan šābrīža epidemioloģisko situāciju, gan to, ka iestādes 7.-9. klašu korpusā norisinās būvdarbi.

Būvdarbi 7.-9. klašu korpusā turpinās – ir pabeigta āra tīklu, siltummezgla, grīdu izbūve, turpinās elektromontāžas darbi, ventilācijas izbūve, notiek virtuves daļas flīzēšanas darbi, āra kāpņu izbūves darbi, uzsākti griestu izbūves darbi, vājstrāvas tīklu izbūves darbi.

Ir izstrādāts iekštelpu krāsu projekts, radot vienotu krāsu gammu un gaišu noskaņu visās telpās. Paredzēts, ka visas mācību telpas ir gaišas, kā galvenie krāsu elementi ir paši jaunieši, nedaudz krāsainības ienes mēbeles. Galvenie krāsu elementi plānoti gaiteņos, radot akcenta sienas. Pirmais stāvs iekrāsosies zaļos, otrais sārtos, trešais saulaini dzeltenos, savukārt ceturtais stāvs – zilos toņos.


Turpinās pārbūve Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu ēkā

17.08.2020.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusā turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” paredzētie darbi. To norise gan nerit tik raiti, kā tas nepieciešams – to ietekmējusi gan situācija būvobjektā, gan arī būvnieka darba organizācija.

Darbi objektā notiek saskaņā ar izstrādāto būvprojektu, tomēr, veicot paredzētos demontāžas darbus, atklājušies daudzi neparedzēti darbi, kurus nepieciešams paveikt, lai varētu turpināt plānoto. Demontējot grīdas un starpsienas, secināts, ka grīdām paredzētā konstrukcija jāmaina uz citu, bet kolonnu savienojuma mezgliem 1. un 3. stāvā nepieciešams remonts. Pēc sienu apmetuma nokalšanas atklājies, ka saglabājamās starpsienas ir sliktā stāvoklī un nav izmantojamas, tādēļ tās jādemontē pilnībā un jābūvē no jauna. Demontējot griestus secināts, ka nebūs iespējams veikt kvalitatīvu logu aiļu apdari tikai ar špaktelēšanu, tādēļ tās vispirms vajag apšūt ar ģipškartonu. Pēc griestu demontāžas aktu zālē secināts, ka saglabājamo griestu daļas apakškonstrukcija neatbilst mūsdienu prasībām, tai nevar noteikt slodzes nestspēju un paredzamo kalpošanas laiku, līdz ar to drošības apsvērumu dēļ tā jādemontē pilnībā.

Par šīm un citām nepieciešamām izmaiņām, kas darbu gaitā tiek konstatētas un ir veicamas, būvprojekta autoram bija jāizstrādā jauni tehniskie risinājumi. Risinājumiem, kas skar būvkonstrukcijas, ir jāveic jauno risinājumu ekspertīze, kas tika izdarīts, taču tam bija vajadzīgs laiks. Arī iepriekš neparedzēto darbu veikšanai ir nepieciešams papildu laiks. Diemžēl objektā konstatētais traucēja veikt lielu daļu secīgi veicamo darbu, līdz ar to ietekmējot arī kopējo līguma izpildes laiku.

Būvnieki, atsaucoties uz neparedzēto papildu darbu risinājumu izstrādi un laiku, kas nepieciešams šo darbu veikšanai, ir aktualizējuši darbu izpildes kalendāro grafiku un saņēmuši pagarinājumu līdz 28.05.2021. Jāatzīst, ka daļa darbu ir iekavējusies būvnieka darba organizācijas dēļ. Tomēr pēc aktīvas komunikācijas ar būvuzņēmuma vadību, ir panākts progress.

Šobrīd objektā ir pabeigta grīdu, griestu, esošās sienu apdares un visu inženierkomunikāciju demontāža, ir demontētas galvenās ieejas kāpnes, daļēji izbūvēti elektrības, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas un vājstrāvu tīkli, ēkas 4. stāvā ir izbūvētas grīdu pamatnes, 3. stāvā notiek grīdu pamatņu izbūve, pirmajā un otrajā stāvā notiek gatavošanās grīdu izbūvei, veikts kolonnu remonts trešajā un pirmajā stāvā, notiek sienu apmešana un izlīdzināšana, ir uzsākta jumta nomaiņa, siltumtrases un ūdensapgādes ārējo tīklu izbūve.

Šogad tiks pabeigta ārējo ūdensapgādes un siltumapgādes tīklu izbūve, grīdu izbūve. Pēc grīdu pabeigšanas tiks uzsākta griestu izbūve, sienu apdare, attiecīgi turpinot arī inženierkomunikāciju izbūvi.


Uzsāk būvdarbus ģimnāzijas jaunāko klašu korpusā Alūksnē

13.01.2020.

Alūksnē uzsākti būvdarbi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, lai uzlabotu infrastruktūru un skolēniem nodrošinātu mūsdienīgu, ergonomisku un funkcionālu mācību vidi.

Projektā paredzēts pārbūvēt mācību korpusa iekštelpas un centrālo ieejas mezglu, nodrošināt vides pieejamību, mainīt iekšējos inženiertīklus – apkures sistēmu, ventilāciju, elektroapgādi u. c. tīklus, daļēji nomainīt jumta segumu, kā arī pārbūvēt ārējos inženiertīklus – ūdensvadu, siltumtrasi, zemējuma kontūru. Pēc būvdarbu veikšanas mācību telpas iegūs arī jaunas, ergonomiskas mēbeles – skolēnu solus un galdus, katra klase būs aprīkota ar mūsdienīgām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, būs papildināts ģimnāzijas kā reģionālā metodiskā centra aprīkojums.

Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, būvdarbus ģimnāzijas jaunāko klašu korpusā veiks SIA “BAZALTS”. Iepirkumam par būvdarbu veikšanu piedāvājumus bija iesnieguši pieci pretendenti. Divi no pieteikumiem bija neatbilstoši, savukārt divi citi – dārgāki par SIA “BAZALTS” piedāvājumu. Būvnieks darbus veiks pēc personu apvienības SIA “REM PRO” un SIA “SESTAIS STILS” izstrādātā būvprojekta, objekta būvuzraudzību nodrošinās SIA “BŪVUZRAUGI LV”. Līguma izpildes termiņš paredzēts 15 mēneši no līguma noslēgšanas 20. novembrī. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe.

– Būvniecība notiks pēc izstrādātā tehniskā projekta. Ja darbu veikšanas laikā objektā konstatēs atkāpes no tehniskā projekta, tiks sagatavots akts par konstatēto un pieņemts lēmums par tālāko darbību. Janvāra sākumā notikušajā būvsapulcē ar projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm pārrunājām ar darbu sākšanu saistītos aktuālos jautājumus, vērsām būvfirmas uzmanību uz līgumā paredzēto darbu veikšanas termiņu, skolēnu drošības un videonovērošanas nodrošināšanu būvobjektā. Būvniecību sāk ar santehnisko tīklu, sienu, starpsienu, durvju, griestu un grīdu demontāžu, – norāda pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova.

Būvdarbu laikā visām ģimnāzijas klasēm mācību procesu organizē skolas vecajā korpusā, sporta nodarbības notiks sporta zālē, savukārt ēdināšana mācību gada laikā notiks esošajās ēdnīcas telpās. Skolas vadība ir veikusi skolēnu un viņu vecāku informēšanu gan e-klasē, gan klātienē skolas stundā par būvdarbiem un ar to saistītajiem ierobežojumiem un drošības nosacījumiem, kas skolēniem jāievēro.

Minētā projekta laikā jau ir uzlabotas Alūksnes novada vidusskolas mācību korpusa un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta telpas.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ģimnāzijas jaunāko klašu korpusā

04.12.2019.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” noslēgusies iepirkuma procedūra un tās rezultātā 20. novembrī noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusā. Šobrīd būvnieks gatavojas būvdarbu uzsākšanai, izstrādā darbu veikšanas projektu un precizē darbu veikšanas grafiku saskaņošanai ar pašvaldību kā pasūtītāju, izglītības iestādi un būvuzraugu.

SIA “BAZALTS” veiks ģimnāzijas jaunāko klašu korpusa pārbūvi pēc personu apvienības SIA “REM PRO” un SIA “SESTAIS STILS” izstrādātā būvprojekta, savukārt būvuzraudzību nodrošinās SIA “BŪVUZRAUGI LV”. Līguma izpildes termiņš paredzēts 15 mēneši.

Projektā paredzēts ēkā pārbūvēt mācību korpusa iekštelpas un centrālo ieejas mezglu, nodrošināt vides pieejamību, mainīt iekšējos inženiertīklus – apkures sistēmu, ventilāciju, elektroapgādi u. c. tīklus, daļēji nomainīt jumta segumu, kā arī pārbūvēt ārējos inženiertīklus -ūdensvadu, siltumtrasi, zemējuma kontūru.

Pēc būvdarbu veikšanas mācību telpas iegūs arī jaunas, ergonomiskas mēbeles – skolēnu solus un galdus, katra klase būs aprīkota ar mūsdienīgām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, būs papildināts ģimnāzijas kā reģionālā metodiskā centra aprīkojums.

Būvdarbu laikā visām ģimnāzijas klasēm mācību procesu organizē skolas vecajā korpusā, sporta nodarbības notiks sporta zālē. Darbus iecerēts organizēt tā, lai ēdināšana mācību gada laikā notiktu esošajā ēdnīcā.

Minētā projekta laikā jau ir uzlabotas Alūksnes novada vidusskolas mācību korpusa un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta telpas.

Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Uzlabota mācību vide vidusskolā un ģimnāzijā

04.04.2019.

 Ir noslēgušies mācību vides uzlabošanas darbi, ko Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenoja Alūksnes novada vidusskolā un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā.

Minētais projekts paredz nodrošināt skolēniem mūsdienīgu, ergonomisku un funkcionālu mācību vidi un sekmēt kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta vadītāja ir Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe.

Alūksnes novada vidusskolas ēkā ir atjaunotas vairākas mācību telpas, kurās iepriekš vēl nebija veikts remonts, gaiteņi un kāpņu telpas, daļēji atjaunota sporta zāle un veikts remonts aktu zālē, atjaunota ventilācijas sistēma, uzlabota apkure, izbūvētas ugunsdrošās durvis, veikta LED gaismekļu uzstādīšana, uzstādīta mūsdienīga videonovērošanas sistēma un ierīkotas elektronisko sakaru un ugunsdzēsības sistēmas ugunsdrošības nolūkiem.

Būvdarbus Alūksnes novada vidusskolā saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veica pilnsabiedrība “A.A.& Būvkompānijas” pēc SIA “BM-projekts” izstrādātā būvprojekta, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Sistēmeksperts”. Līguma summa bija 458721 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Projektu īstenojot, Alūksnes novada vidusskolai ievērojami papildināts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojums – iegādāts 21 jauns stacionārais dators datorklases atjaunošanai, izveidota mobilā datorklase ar planšetēm un ar 20 portatīvajiem datoriem aprīkots fizikas, matemātikas, dabaszinātņu kabinets 11 mācību klases aprīkotas ar  skārienjūtīgām tāfelēm un datu kamerām mūsdienīgu mācību materiālu un metožu pielietošanai, 21 portatīvais dators pieejams skolēniem un skolotājiem mācību darbā katrā klasē. Ēkas būvdarbu laikā pārbaudīta esošā skolas datortīkla funkcionalitāte un nodrošināta jauno ierīču pieslēgšana vienotajam tīklam. Tāpat iegādāti 300 ergonomiski galdi un krēsli skolēniem, sporta aprīkojums (vingrošanas buks, vingrošanas paklāji un augstlēkšanas komplekts). Mācību klasēm, gaiteņiem un aktu zālei iegādātas žalūzijas. Skolas aktu zāli pēc remonta aprīkos ar mūsdienīgu gaismas un skaņas aparatūru, kā arī projektoru, lai skolēni varētu klausīties vieslektoru uzstāšanos un attīstīt paši savas uzstāšanās prasmes, kā arī apgūt gaismotāja un skaņotāja darba iemaņas.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā ir veikta daļēja ēkas atjaunošana, paredzot projekta ietvaros veikt apjomīgākos un izmaksu ziņā ietilpīgākos darbus. Ēkā ir veikta inženiertīklu pārbūve – visā ēkā nomainīta elektroinstalācija, izbūvētas ventilācijas iekārtas, atjaunotas koplietošanas dušas telpas, gaiteņi, veikta durvju nomaiņa visā ēkā atbilstoši ugunsdrošības prasību nosacījumiem, daļēji atjaunots apgaismojums, uzstādot LED gaismekļus. Ēka pielāgota personām ar kustību traucējumiem, izbūvējot pacēlāju un  ierīkojot vienu, īpaši aprīkotu un pielāgotu dzīvojamo telpu personām ar kustību traucējumiem. Internātā saskaņā ar atklātā iepirkumu konkursa rezultātiem darbus veica SIA “RUFS” pēc SIA “JOE” izstrādātā projekta, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Sistēmeksperts”. Līguma summa 266433 EUR bez PVN.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta dzīvojamo telpu kosmētiskais remonts tiks veikts pakāpeniski turpmāko gadu laikā.

Šī projekta ietvaros vēl paredzēts pilnībā pārbūvēt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusa ēku. Izstrādātajam būvprojektam šobrīd notiek ekspertīze. Ēkas abos mācību korpusos plānots iegādāties un uzstādīt ergonomisku aprīkojumu, iegādāties un ieviest informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, iekārtot dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetus un Alūksnes novada metodiskā centra attīstībai nepieciešamo aprīkojumu. Šobrīd ir iegādāts sporta aprīkojums – vingrošanas aprīkojums (paklāji, soli, rāpšanās virve, atspēriena dēlītis), barjerskriešanas aprīkojums (barjeras un starta bloks), bumbu spēļu aprīkojums (volejbola tīkls, telpu futbola/handbola vārti, pārvietojams basketbola groza komplekts) un augstlēkšanas aprīkojums).

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Turpinās darbi vidusskola un ģimnāzijas internātā

 

Projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros šobrīd turpinās darbi, lai uzlabotu Alūksnes novada vidusskolas mācību korpusa un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta telpas.

Alūksnes novada vidusskolas ēkas remonts ir noslēdzies, un tiek gatavota nepieciešamā dokumentācija, lai ēku pēc veiktajiem darbiem varētu pieņemt ekspluatācijā. Skola ieguvusi atjaunotas mācību telpas, kurās līdz šim nebija veikts remonts, gaiteņus, kāpņu telpas, daļēji atjaunota sporta zāle un veikts remonts aktu zālē, atjaunota ventilācijas sistēma, uzlabota apkure, nodrošinātas ugunsdrošības prasības, izbūvējot ugunsdrošās durvis un nepieciešamās elektronisko sakaru sistēmas.

Izglītības iestādei projekta rezultātā būs ievērojami papildināts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojums – iegādāti jauni stacionārie datori, izveidota mobilā datorklase ar portatīvajiem datoriem un planšetēm, ir pasūtītas 11 skārienjūtīgās tāfeles, kas ļaus stundās izmantot mūsdienīgus mācību materiālus un metodes. Ir noslēgti līgumi par sporta aprīkojuma un žalūziju iegādi, paredzot aprīkojuma piegādi līdz februāra beigām. Pašvaldība nodrošinās arī skolas aktu zāles aprīkošanu ar mūsdienīgu gaismu un skaņas aparatūru, kā arī projektoru, lai skolēni varētu klausīties vieslektoru uzstāšanos un attīstīt paši savas uzstāšanās prasmes, kā arī apgūt gaismotāja un skaņotāja darba iemaņas. Decembra beigās plānota arī jaunu, ekonomisku skolēnu galdu un krēslu piegāde, kas ļaus noregulēt mācību galda un krēsla augstumu, atbilstoši skolēna augumam.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā darbi notiek ēkas otrajā korpusā – ir nomainīta elektroinstalācija, atjaunoti gaiteņi, šobrīd notiek ventilācijas iekārtu montāža, dušas telpu atjaunošana, kā arī telpas izveide personām ar kustību traucējumiem.

Pašvaldība pateicas par skolēnu un viņu vecāku sapratni, jo remontdarbu laikā abas minētās ēkas tiek ekspluatētas, kas nozīmē, ka visu laiku jāsaskaras ar zināmiem ierobežojumiem un neērtībām.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas projektēšanas darbi tuvojas noslēgumam, 2019. gada sākumā plānots izsludināt iepirkumu darbu veikšanai, lai vasaras sezonā varētu uzsākt darbus pie 7.-9. klašu korpusa pārbūves.

 


Uzsākta ģimnāzijas internāta atjaunošana


Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, sākusies Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta ēkas pārbūve.

Ģimnāzijas internāta ēkai veiks funkcionālus uzlabojumus, padarot to sasniedzamu ratiņkrēslu lietotājiem, pilnībā atjaunos dušas, nomainīs elektroinstalāciju telpās, kur tas vēl nav darīts, uzstādīs ventilācijas iekārtas, nodrošinot ēkā piespiedu ventilāciju, bet gaiteņos nomainīs visas durvis un veiks remontu. Darbi šobrīd rit vienā no ēkas korpusiem un būvuzņēmējs rūpēsies par to, lai būvdarbu gaita netraucētu internāta iemītniekiem. Ģimnāzijas internātā saskaņā ar atklātā iepirkumu konkursa rezultātiem darbus veic SIA “RUFS” pēc SIA “JOE” izstrādātā projekta.

Projekts paredz attīstīt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūru, lai nodrošinātu skolēniem mūsdienīgu, ergonomisku un funkcionālu mācību vidi un sekmētu kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta vadītāja ir Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe.

Ģimnāzijā bez internāta ēkas atjaunošanas plānota arī 7.-9. klašu korpusa pārbūve, ergonomiska aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde, dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošana, sporta aprīkojuma iegāde, Alūksnes novada metodiskā centra attīstībai nepieciešamā aprīkojuma iegāde un jau minētā internāta daļēja atjaunošana.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Sāks ģimnāzijas internāta atjaunošanu


Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, jau kopš pavasara pārbūve norit Alūksnes novada vidusskolas ēkā, bet nu tie sākas arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta ēkā.

Minētais projekts paredz attīstīt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūru, lai nodrošinātu skolēniem mūsdienīgu, ergonomisku un funkcionālu mācību vidi un sekmētu kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta vadītāja ir Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe.

Projekta rezultātā Alūksnes novada vidusskolā izveidos ergonomisku mācību vidi, iegādāsies ergonomisku aprīkojumu telpām, ieviesīs jaunus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, uzlabos sporta infrastruktūru. Būvdarbu laikā ēkā daļēji maina durvis, grīdas pamatkārtu un segumu, veic uzlabojumus elektroapgādes, ventilācijas, siltumapgādes sistēmā, izbūvē iekšējās ugunsdzēsības sistēmu, pārbūvē vājstrāvas tīklus, ūdensvada ievadu, ierīko ārējo ugunsdzēsības hidrantu, kā arī veic kosmētisko remontu telpās, kur tas nav bijis (četrās klašu telpās ar palīgtelpām, gaiteņos, sporta un aktu zālē, kāpņu telpās). Būvdarbus saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem objektā veic pilnsabiedrība “A.A.& Būvkompānijas” pēc SIA “BM-projekts” izstrādātā būvprojekta, būvuzraudzību nodrošina SIA “Sistēmeksperts”.

Ģimnāzijā plānota 7.-9. klašu korpusa pārbūve, ergonomiska aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde, dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošana, sporta aprīkojuma iegāde, Alūksnes novada metodiskā centra attīstībai nepieciešamā aprīkojuma iegāde un jau minētā internāta daļēja atjaunošana.

Ģimnāzijas internāta ēkai veiks funkcionālus uzlabojumus, padarot to sasniedzamu ratiņkrēslu lietotājiem, ēkā pilnībā atjaunos dušas telpas, nomainīs elektroinstalāciju telpās, kur tas vēl nav darīts, uzstādīs ventilācijas iekārtas, nodrošinot telpās piespiedu ventilāciju, bet gaiteņos nomainīs visas durvis un veiks remontu. Darbus internātā veiks, nododot ēku atjaunošanas darbiem pa daļām. Šobrīd notiek sagatavošanās – iekārtots būvlaukums, norobežota teritorija, plānots, ka šonedēļ uzsāks darbus. Ģimnāzijas internātā saskaņā ar atklātā iepirkumu konkursa rezultātiem darbus veiks SIA “RUFS” pēc SIA “JOE” izstrādātā projekta.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Uzlabos mācību vidi Alūksnes novada vidusskolā

 

Alūksnes novada vidusskolā sākušies būvdarbi, kas notiek saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektā “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” plānoto.

Būvdarbus saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem objektā veic pilnsabiedrība “A.A.& Būvkompānijas” pēc SIA “BM-projekts” izstrādātā būvprojekta, būvuzraudzību nodrošina SIA “Sistēmeksperts”. Līguma summa ir 458430 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Plānots, ka darbi ritēs deviņus mēnešus.

Projekta rezultātā skolā izveidos ergonomisku mācību vidi, iegādāsies ergonomisku aprīkojumu telpām, ieviesīs jaunu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu, uzlabos sporta infrastruktūru. Būvdarbu laikā ēkā daļēji mainīs durvis, grīdas pamatkārtu un segumu, pārbūvēs esošo elektroapgādes, ventilācijas, siltumapgādes sistēmu, izbūvēs iekšējās ugunsdzēsības sistēmu, pārbūvēs vājstrāvas tīklu, ūdensvada ievadu, ierīkos ārējo ugunsdzēsības hidrantu, kā arī veiks kosmētisko remontu telpās, kur tas nav bijis (četrās klašu telpās ar palīgtelpām, gaiteņos, sporta un aktu zālē, kāpņu telpās).

Šobrīd būvdarbi uzsākti tikai sporta zālē un vienā mācību telpā 2. stāvā, ņemot vērā to, ka skolā vēl turpinās mācību process. Telpās veiktas nepieciešamās demontāžas un tās tiek gatavotas atjaunošanai. Pēc mācību gada beigām būvniecība turpināsies pārējā skolas daļā, kur tā plānota.

Pirmajā projekta būvsapulcē būvuzraugs Āre Pilds īpaši uzsvēra visus nosacījumus, kas jāievēro darbu veikšanas laikā mācību periodā, kā arī aicināja būvnieku tos darbus, kas varētu vairāk traucēt mācību darbam, veikt pēcpusdienās. Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa savukārt norādīja, ka gan skolēni, gan viņu vecāki ir informēti par mācību laikā skolas ēkā veicamajiem darbiem.

Īstenojot iepriekš minēto projektu, Alūksnes novada pašvaldība modernizēs arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusa ēku, kam šobrīd vēl top būvprojekts. Mācību korpusā atjaunos visas mācību telpas, gaiteņus, sanitāros mezglus, kāpņu telpas, palīgtelpas, arī inženiertīklus, pārplānos atsevišķas telpas un veiks to pārbūvi, kā arī ēkai nodrošinās vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem. Tur plānots veikt funkcionālus uzlabojumus vides pieejamības nodrošināšanai un atsevišķu koplietošanas telpu atjaunošanu, kā arī inženierkomunikāciju (ventilācija un iekšējais elektrotīkls) atjaunošanu internāta ēkā.