Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana

 

Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana

 

Izbūvētas koka kāpnes Drusku pilskalna takas pieejamībai

22.08.2019.

Projekta “Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana” (Nr. 1-08/286/2018) ietvaros Alūksnes novada aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” ir izbūvētas koka kāpnes Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšanai. Kāpņu kopējais garums sastāda 210 metrus, kur Dzērves kalnā ir izbūvētas kāpnes ar kopējo garumu 62 metri, bet Drusku pilskalnā – 148 metri. Kāpņu būvniecība noritēja autoruzrauga, būvuzrauga un arheologa uzraudzībā.

2019. gada 7. augustā koka kāpnes tika nodotas ekspluatācijā.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 42285,99, kur Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums sastādīja 80% no kopējām izmaksām jeb EUR 33828,79 un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums sastādīja 20% no kopējām projekta izmaksām jeb EUR 8457,20.

Projektu finansē Valsts reģionālās attīstības aģentūra Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija  un Alūksnes novada pašvaldība.

 


Drusku pilskalna takā izbūvē koka kāpnes

 

Projekta “Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana” ietvaros aktivitāšu īstenošanas procesā tika veikta Publiskā iepirkuma procedūra par koka kāpņu izbūvi Drusku pilskalna takā. Šobrīd būvniecības process norit pilnā sparā ir izbūvēts kāpņu
1. posms 62 metru garumā Dzērves kalnā un 2. kāpņu posms 144 metri garumā tiek izbūvēts Drusku pilskalnā. Abu kāpņu posmu būvniecība noris autoruzrauga, būvuzrauga uzraudzībā, bet kāpņu būvniecībai Drusku pilskalnā ir piesaistīta arī arheologu uzraudzība.

Publiskā iepirkuma rezultātā ir noslēgts būvniecības līgums ar AS “Master Industry”, kopējā būvniecības līguma cena ir 30609,49 EUR.

Tirgus cenu izpētes rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA “ARCHEO”, kas veic arheoloģisko uzraudzību kāpņu būvniecībai Drusku pilskalna takā, līguma kopējā summa sastāda 1331,00 EUR un noslēgts līgums par būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu kāpņu izbūvei Drusku pilskalna takā ar individuālo komersantu “Āre Pilds” par kopējo līguma cenu 2420,00 EUR.

Apmeklētājiem atvainojamies par sagādātajām neērtībās būvniecības procesa laikā.

 


Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana

 

Latvijas vides aizsardzības fonda programmas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”, aktivitātē – Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana, atbalstītā projekta “Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana” ietvaros ir izstrādāts tehniskais būvprojekts koka kāpņu izbūvei Drusku pilskalna takā. Būvprojektu izstrādāja SIA “BM – projekts”, atbilstoši kuram tiks izbūvētas koka kāpnes ar margām gar vienu malu un atpūtas laukumiem. Kāpnes sastāvēs no diviem posmiem stāvākajās takas nogāzēs – Dzērves kalnā 62 m garš kāpņu posms, bet Drusku pilskalnā 144,5 m garš posms. Šobrīd tiek gatavots nolikums Publiskā iepirkuma izsludināšanai par kāpņu izbūvi. Kopējās projekta izmaksas sastāda 50000 euro, kur 80 % finansē LVAF, bet 20 % līdzfinansē Alūksnes novada pašvaldība.

 

 

 


 

2018. gada janvārī Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde iesniedza Latvijas vides aizsardzības fonda programmā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” projektu „Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana”, kas tika atbalstīts un š.g. 2. jūlijā tika noslēgts Līgums (Nr. 1-20/150) par projekta Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana” (Nr. 1-08/286/2018) finansēšanu un izpildes kārtību.

Lai nodrošinātu Drusku pilskalna dabas takas pieejamību Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” projekta ietvaros tiks izbūvētas Drusku pilskalna takā koka kāpnes ar kopējo garumu 180 metri, tādējādi ierobežojot apmeklētāju haotisko kustību pilskalna takā un radot ainavas unikālo skatu punktu pieejamību.

Projekta mērķis ir nodrošināt Drusku pilskalna takas pieejamību aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, izveidojot kvalitatīvu infrastruktūru, tā mazinot antropogēno slodzi, tai skaitā arī tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 50000,00 euro, tajā skaitā Latvijas vides fonda finansējums ir 40000,00 euro un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10000,00 euro.

Tirgus cenu izpētes rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA “BM – projekts”, kas veiks tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību kāpņu būvniecībai Drusku pilskalna takā, līguma kopējā summa ir7925,50 EUR.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Alūksnes novada pašvaldība