“Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā”

“Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā”

 

 

 

Pabeigta  projekta “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā” realizācija

 

Noslēgusies projekta Nr 1-08/ 302/2018 “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā”  aktivitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai” realizācija Zeltiņu pagastā.

Projekta laikā tika noorganizētas četras talkas ar vietējo iedzīvotāju piedalīšanos  Melnupes attīrīšanai no koku sanesumiem un bebru aizsprostiem. 2018. gadā talkas notika 18. augustā, 8.septembrī,12. oktobrī un viena talka 2019. gada 13. septembrī.   Kopā no  sakritušajiem kokiem un koku sanesumiem, bebru aizsprostiem talcinieki ir  attīrījuši apmēram 3km  garu upes posmu  saskaņā ar projekta darba uzdevumā noteikto. Projekta ietvaros bija paredzēts organizēt ne mazāk kā trīs talkas projekta īstenošanas gaitā.

Projekta realizācijas laikā sagatavots DAP eksperta atzinums par aizsargājamiem biotopiem Melnupē 3 km garumā, projekta realizācijas vietā.

Par projekta līdzekļiem iegādāti motorzāģis Husqvarna 545 un krūmgriezis Husqvarna 336 FR. Šie darba rīki būs nepieciešami, lai veiktu sasniegto rezultātu uzturēšanu projekta uzraudzības periodā turpmākajos  piecos  gados.

Sagatavota tehniskā dokumentācija dūņu un sanesumu tīrīšanai pašvaldības nekustamajos īpašumos “Melnupes” un “Tērces”. Lai aprēķinātu veicamo darbu apjomus, tika veikta dūņu slāna biezuma mērīšana ar ģeoradaru..  Būvprojekta sagatavošanu veica SIA  “Inženieru birojs “PROFECTO””, pamatojoties uz veikto tirgus izpēti.

Lai noskaidrotu darbu veicēju, kas veiks Melnupes tīrīšanu, tika izsludināts iepirkums Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. Uz darbu veikšanu pieteicās tikai viens pretendents SIA “Piekrastei.lv”, juridiskā adrese “Rubeņi”, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118. Kopējās izmaksas Melnupes tīrīšanai pašvaldības nekustamajos īpašumos “Melnupes” un “Tērces”, pamatojoties uz noslēgto iepirkuma līgumu sastāda 43 956,07 EUR.  Septembra vidū pabeigta   dūņu un sanesumu tīrīšana Melnupē, Alūksnes novada pašvaldības  nekustamajos īpašumos “Melnupes” un “Tērces” atbilstoši tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām.

Projekta “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā” kopējās izmaksas sastāda 51 274 EUR no kurām 70% sastāda Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums un 30% sastāda Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu atbalsta  Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija un Alūksnes novada pašvaldība.

   Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagstu pārvalžu teritorijas    attīstības speciāliste Ārija Rone


Turpinās projekta “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā” realizācija.


29.11.2018.

Turpinās projekta “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā” aktivitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai” realizācija Zeltiņu pagastā.

18. augustā, 8.septembrī  un 12. oktobrī Zeltiņos notika  Zeltiņu pagasta pārvaldes rīkotās Melnupes attīrīšanas talkas no koku sanesumiem un bebru aizsprostiem.

Kopā no  sakritušajiem kokiem un koku sanesumiem, bebru aizsprostiem talcinieki ir  attīrījuši apmēram 2,2 km  garu upes posmu. Talkās piedalījās Zeltiņu pagasta pārvaldes darbinieki, vietējie iedzīvotāji un mednieku kluba “Zeltiņu buki” mednieki. Zeltiņu pagasta pārvalde pateicas ikvienam brīvprātīgajam par iesaistīšanos šajā gadā rīkotajās (kopā trīs) talkās, jo tikai kopīgiem spēkiem ir paveicami lieli un fiziski smagi darbi. Turpmākās talkas upes attīŗīšanai paredzētas nākamā gada pavasarī un vasarā. Paralēli šim projektam Zeltiņu pagasta pārvaldes darbinieki atbrīvo upi no koku sanesumiem lejpus  Melnupes tiltam  virzienā  no Zeltiņu centra uz Ilzeni.

“Katrs nokritis koks, katrs aizsprostojums palēnina upes tecējumu, veido stāvoša ūdens posmus, kas veicina skābekļa samazināšanos ūdenī, tāpēc arī ūdenstilpes nepieciešams apsaimniekot. Attīrot upi no kritušajiem kokiem, tiek radīti labvēlīgi apstākļi brīvai ūdens plūsmai, palielinās straumes ātrums un ir labāka gaisa pieplūde ūdenim. Tādējādi tiek atjaunoti saldūdens straujtecēs mītošajām sugām labvēlīgi apstākļi. Turklāt, attīrot straujteces, tiek novērsts krastu izskalošanas risks”, skaidro Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti.

Ir uzsākta arī tehniskās dokumentācijas izstrādes sagatavošana dūņu un sanesumu tīrīšanai pašvaldības nekustamajos īpašumos “Melnupes” un “Tērces”. Lai aprēķinātu veicamo darbu apjomus, tika veikta dūņu slāna biezuma mērīšana ar ģeoradaru. Ir secināts, ka dūņu biezums Melnupes uzpludinātajā posmā ir no 0,34 m – 0,71 m. Upes dziļums ir no 0,55 m – 1.5 m dziļākajā vietā.  Paredzēts, ka projekts minimālajā sastāvā tiks iesniegts Alūksnes būvvaldē decembrī, bet projekta pilnīga izstrāde būs pabeigta februāra beigās. Projektēšanu veic SIA  “Inženieru birojs “Profecto””.

Melnupes  dūņu un sanesumu tīrīšana ir paredzēta laika posmā no nākamā gada 20. jūnija līdz 1. oktobrim, sakarā ar to, ka zivju galvenajos nārsta un migrācijas periodos – no 1. aprīļa līdz 20. jūnijam un no 1. oktobra līdz 30. novembrim aizligts veikt darbus, kas saistīti ar Melnupes ūdens līmeni un darbus, kas saistīti ar ūdensgultni.  Informācija par tālākajām projekta aktivitātēm tiks sniegta periodiski.

 Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagstu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone

 


Ir finansiāli atbalstīts Alūksnes novada pašvaldības Zeltiņu pagasta pārvaldes 2018. gada maija mēnesī iesniegtais projekta pieteikums “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā” Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursam valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai”.

Atbalstītā projekta kopējās izmaksas sastāda 55 884,00 EUR, 70 % vai 39 084,00 EUR  ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums,  30 % vai 16 800,00 ir Alūksnes novada pašvaldības finansējums.

Projekta īstermiņa mērķis – palielināt ūdens caurplūdi Melnupes gultnē, neļaujot appludināt plašas lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas un pašvaldības infrastruktūru, samazinot plūdu radītos zaudējumus, nepasliktinot uzņēmējdarbību un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Projekta ilgtermiņa mērķis – kvalitatīva, sakārtota infrastruktūra, pievilcīga ainava un nodrošināta upes “veselība” un  laba ūdens kvalitāte.

Lai varētu uzsākt projekta īstenošanu, Zeltiņu pagasta pārvalde ir saņēmusi sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu par Melnupes pārtīrīšanas no sakritušajiem kokiem, koku sanesumiem un bebru dambjiem iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, dzīvotnēm. Atzinumā norādīts, ka Melnupe projekta plānotās darbības teritorijā (izņemot uzpludinājuma ietekmēto posmu) atbilst ES īpaši aizsargājamam saldūdens biotopam 3260 “Upju straujteces un dabiski upju posmi”. Melnupē plānotās projekta darbības teritorijā, apmēram 2 km augšpus Zeltiņiem, konstatētas Latvijā īpaši aizsargājamās gliemenes- biezās perlamutrenes vitālas kolonijas. Eksperta ieteikums, kas jāievēro Melnupes tīrīšanas procesā ir piesardzība, lai gliemenes netiktu izmestas krastā vai mēģinātas atvērt vai citādi bojāt. Melnupes upes attīrīšana no sakritušajiem kokiem, koku sanesumiem un bebru aizsprostiem uzlabos upes caurteci un upes ekoloģisko kvalitāti kopumā. No ūdensteces izņemtais koksnes materiāls saskaņā ar  eksperta atzinumu jānovieto ārpus virspalu zonas, novietojot to izklaidus pēc iespējas tuvāk augsnei, neveidojot lielas kaudzes. Pieļaujama izvāktā koksnes materiāla izvešana no teritorijas vai šķeldošana.

Melnupes attīrīšanai no koku sanesumiem un bebru aizsprostiem projekta ietvaros paredzētas vairākas talkas ar vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos. Zeltiņu pagasta pārvalde aicina Alūksnes novada pašvaldības, īpaši Zeltiņu pagasta iedzīvotājus un uzņēmējus uz pirmo talku 2018.gada 18.augustā plkst.8.30. Talkas dalībnieku pulcēšanās vieta un talkas sākuma punkts Zeltiņos pie pašvaldības autoceļa “Rožukalns- Ziemeļi” caurtekas uz Melnupes. Uz talku aicinām ierasties arī visus dabas draugus, kam ir svarīgi nodrošināt upes veselību, neatkarīgi no tā vai dzīves vieta ir Zeltiņu pagasts.

Talkas dalībniekiem uz talku ierasties darbam ūdenī piemērotā apģērbā un apavos, līdzi ņemot darbarīkus un instrumentus upes atbrīvošanai no kokiem un bebru aizsprostiem, kā arī pozitīvu noskaņojumu un darba prieku.  Uzņēmēji aicināti uz talku ierasties ar savu tehniku, lai varētu izvilkt no upes sagāzušos kokus, kā arī iespēju robežās izvest izvāktos kokus. Zeltiņu pagasta pārvalde talkas dalībniekus nodrošinās ar darba cimdiem, kā arī piedāvās pārvaldē esošo talkai piemēroto inventāru un resursus. Ir padomāts par to, lai talkas dalībniekiem pēc darba kopīgi būtu iespēja paēst speciāli talkai sagatavoto zupu.

Lai projektu varētu realizēt atbilstoši prasībām, līdz šī gada beigām tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija Melnupes gultnes tīrīšanai un padziļināšanai. Nākamā gada vasarā paredzēta Melnupes gultnes tīrīšana pašvaldības nekustamajā īpašumā “Melnupes” un “Tērces” pie “Dambja tilta”. Informācija par tālākajām projekta aktivitātēm tiks sniegta periodiski.