Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā

“Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā”

Projekts “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Alūksnes novadā.

Galvenās projekta darbības mērķa sasniegšanai:

  1. Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

Deinstitucionalizācijas īstenošanai ēkā tiks izvietots dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Līdztekus deinstitucionalizācijas pakalpojumiem ēkā paredzēts izvietot telpas Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei.

  1. Grupu dzīvokļu izveide moduļu mājā, kura tiks būvēta Kārklu ielā 5, Alūksnē.

Moduļu mājā tiks izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar maksimālo vietu skaitu – 16.

Projektā plānotie uzraudzības rādītāji:

  1. Jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 8 vietas dienas aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurā pakalpojumu saņems 12 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī tiks izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – 1 vieta, kurā tiks nodrošināti pakalpojumi 52 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
  2. Jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 46 vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, tajā skaitā 16 vietas grupu dzīvokļa pakalpojumā, 20 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā un 24 pakalpojuma saņēmēji, 10 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā un 15 pakalpojuma saņēmēji.

Projekta īstenošanas ilgums 24 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas ir 874 700,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 536 219,10 EUR un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 28 388,06 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 221 292,84 EUR un neattiecināmās izmaksas 88 800,00 EUR.


Taps daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs

 

07.05.2020.

 Maijā Alūksnē sāksies būvdarbi ēkā Uzvaras ielā 1, kas taps par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru.

Ēkas izveide par sociālo pakalpojumu centru notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” ietvaros.

Aprīļa beigās visas projekta īstenošanā iesaistītās puses tikās pirmajā būvsapulcē, lai pārrunātu aktuālos jautājumus pirms darbu sākšanas. Plānots, ka darbi sāksies ar objekta iežogošanu, demontāžu, lifta šahtas izbūvi u.c.

Būvdarbus pēc SIA “SCO CENTRS” izstrādātā būvprojekta veiks SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošinās IK “ĀRE PILDS”. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem darbu izmaksas ir 422 785,59 EUR bez PVN. Darbu veikšanas termiņš ir līdz 2021. gada februāra vidum. Projektu vada Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes projektu vadītāja Kristīne Lāce.

Pēc būvdarbu veikšanas ēkā atradīsies dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Ēkā pārbūvēs telpas, inženiertīklus, izbūvēs liftu un mainīs ēkas jumta segumu. Plānots, ka 1. stāvā atradīsies dienas aprūpes centri, kas dienas laikā nodrošinās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tāpat 1. stāvā atradīsies specializētās darbnīcas, kurās klientiem nodrošinās prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu. Pagrabstāvā un vairākās telpās 1. un 2. stāvā būs izvietotas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma centra telpas – kabineti individuālajām nodarbībām un grupu nodarbību telpas, bet 2. stāvā atradīsies Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes telpas.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste