Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā

“Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā”

 

Projekts “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Alūksnes novadā.

Galvenās projekta darbības mērķa sasniegšanai:

  1. Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

Deinstitucionalizācijas īstenošanai ēkā tiks izvietots dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Līdztekus deinstitucionalizācijas pakalpojumiem ēkā paredzēts izvietot telpas Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei.

  1. Grupu dzīvokļu izveide moduļu mājā, kura tiks būvēta Kārklu ielā 5, Alūksnē.

Moduļu mājā tiks izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar maksimālo vietu skaitu – 16.

Projektā plānotie uzraudzības rādītāji:

  1. Jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 8 vietas dienas aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurā pakalpojumu saņems 12 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī tiks izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – 1 vieta, kurā tiks nodrošināti pakalpojumi 52 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
  2. Jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 46 vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, tajā skaitā 16 vietas grupu dzīvokļa pakalpojumā, 20 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā un 24 pakalpojuma saņēmēji, 10 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā un 15 pakalpojuma saņēmēji.

Projekta īstenošanas ilgums 24 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas ir 874 700,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 536 219,10 EUR un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 28 388,06 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 221 292,84 EUR un neattiecināmās izmaksas 88 800,00 EUR.


Pēcpusdienas saruna par norisēm Kārklu ielā 5

 12.05.2021.

Lai veicinātu izpratni, atbildētu uz jautājumiem un dalītos pieredzē, Alūksnes novada pašvaldība organizē pēcpusdienas sarunu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048)  īstenošanu, uzmanību vēršot uz moduļu māju izveidi Kārklu ielā 5, kurā tiks sniegts grupu dzīvokļu pakalpojums. Tikšanās norisināsies 19. maijā, pulksten 16:00 platformā Zoom ar iespēju to vērot pašvaldības oficiālajā Facebook lapā.

Sarunā piedalīsies Latvijas Samariešu apvienības Sociālo pakalpojumu centra “Vanags” Valmierā vadītāja Inga Brente-Mieze, kura pastāstīs par pieredzi šāda pakalpojuma sniegšanā, Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītājs Arturs Upīts un projekta vadītāja Kristīne Lāce.

Lai piedalītos sarunā, kura norisināsies Zoom platformā, aicinām iepriekš reģistrēties, aizpildot dalības anketu https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeOAxnpIInLD3…/viewform

Sarunai iespējams sekot līdzi arī “Alūksnes novads” Facebook lapā.

 


Noslēgušies būvdarbi jaunajā daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā

03.03.2021.

Ir noslēgušies būvdarbi ēkā Uzvaras ielā 1, Alūksnē, kas veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) ietvaros.

 Būvdarbu rezultātā veikta telpu pārplānošana un pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai, konstrukciju un ēkai nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļu atjaunošana un pārbūve, jumta seguma nomaiņa, kā arī nodrošināti vides pieejamības risinājumi personām ar funkcionāliem traucējumiem, tajā skaitā lifta izbūve.

Projekta rezultātā ēkā atradīsies daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kas ietvers Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru, specializētās darbnīcas, un dienas aprūpes centrus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem. Jau tuvākajā laikā uz ēku Uzvaras ielā 1 pārcelsies Dienas aprūpes centrs “Saules stars”, kas šobrīd atrodas Jāņkalna ielā 18, birojs “Aprūpe mājās”, kas šobrīd atrodas Brūža ielā 1 un Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde, kas šobrīd atrodas Lielā Ezera ielā 11. Par iestāžu atrašanās vietu izmaiņām lūdzam sekot līdzi Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā.

Būvdarbus ēkā Uzvaras ielā 1 pēc SIA “SCO CENTRS” izstrādātā būvprojekta veica SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošināja IK “ĀRE PILDS”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes projektu vadītāja Kristīne Lāce.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Uzsākti moduļu māju projektēšanas darbi

11.02.2021.

2021. gada 2. februārī Alūksnes novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “SANART” par moduļu māju projektēšanu, būvdarbu veikšanu un autoruzraudzību. Atbilstoši noslēgtajam līgumam ar uzņēmēju, projektēšanas darbiem atvēlēti 4 mēneši, pēc kuriem būvdarbus paredzēts veikt 6 mēnešu laikā.

Jau iepriekš pašvaldība ir informējusi, ka tās īpašumā Kārklu ielā 5 tiks izvietotas moduļu mājas, kas tiek ražotas rūpnīcā un sastāv no moduļiem – atkārtojamām sekcijām. Moduļu mājās paredzēts izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu personām ar vieglas pakāpes garīga rakstura traucējumiem. Maksimālais iedzīvotāju skaits šajās moduļu mājās būs 16. Grupu dzīvokļa pakalpojums tiks sniegts, ievērojot vienlīdzīgu iespēju principu ievērošanu, proti, nediskriminējot personas ar invaliditāti un citām pazīmēm. Katram cilvēkam paredzēta istaba, kurā viņš dzīvos patstāvīgi.

Svarīgi uzsvērt, ka moduļu mājās tiks nodrošināts pastāvīgs diennakts dežurants. Cilvēki, kas dzīvos grupu dzīvokļos, darba dienās apmeklēs Dienas aprūpes centru un strādās specializētajās darbnīcās, kas pēc būvdarbu pabeigšanas atradīsies Uzvaras ielā 1, Alūksnē vai strādās pastāvīgās darba vietās

Pirms lēmuma pieņemšanas izvērtētas arī citas alternatīvas vietas, taču šī teritorija izvēlēta vairāku kritēriju atbilstības dēļ: atrašanās tuvu pilsētas centram un sociālo pakalpojumu centram Uzvaras ielā 1, Alūksnē, plašas iespējas pieslēgt visus nepieciešamos inženiertīklus, kā arī ļoti laba sabiedriskā transporta pieejamība.

Moduļu māju būvniecība tiek īstenota Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) ietvaros.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Turpinās būvdarbi Uzvaras ielā 1

29.12.2020.

Alūksnē turpinās būvdarbi ēkā Uzvaras ielā 1, kurā pēc būvdarbu pabeigšanas atradīsies daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs.

Šobrīd ir pabeigti jumta izbūves darbi, ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, zemējuma izbūve, 2.stāva izbūves darbi, kā arī pabeigti labiekārtošanas darbi. Aktīvi turpinās iekšējās apdares darbi, ventilācijas sistēmas, elektroapgādes un jaunās apkures sistēmas montāža.

Projekta rezultātā ēkā atradīsies Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs, specializētās darbnīcas, un dienas aprūpes centri bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Alūksnes novadā. Būvdarbus ēkā Uzvaras ielā 1 plānots pabeigt 2021. gada februārī. Būvdarbus pēc SIA “SCO CENTRS” izstrādātā būvprojekta veic SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošina IK “ĀRE PILDS”.

Ēkas pārbūve notiek projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/048 “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” ietvaros.


Alūksnē veidos grupu dzīvokļu pakalpojumu

02.09.2020.

2016. gada 1. martā Alūksnes novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Vidzemes plānošanas reģionu par projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanu, kas paredz novadā izveidot jaunus sociālos pakalpojumus, tostarp grupu dzīvokļus. Jaunizveidotā pakalpojuma mērķis ir sniegt iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem dzīvot pēc iespējas pietuvinātā ģimeniskā vidē, īstenojot savas pamattiesības uz neatkarīgu dzīvi un aktīvi līdzdarboties visos sabiedrībā notiekošajos procesos.

Jau iepriekš pašvaldība ir informējusi, ka viens no jaunizveidotajiem pakalpojumiem būs grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Par pakalpojuma sniegšanai piemērotu vietu izvēlēts pašvaldības īpašums Kārklu ielā 5, Alūksnē, par ko jau 2019. gada 27. jūnijā lēmusi dome. Pirms lēmuma pieņemšanas izvērtētas arī citas alternatīvas vietas, taču šī teritorija izvēlēta vairāku kritēriju atbilstības dēļ: atrašanās tuvu pilsētas centram un sociālo pakalpojumu centram Uzvaras ielā 1, plašas iespējas pieslēgt visus nepieciešamos inženiertīklus, kā arī ļoti laba sabiedriskā transporta pieejamība.
Pakalpojuma nodrošināšanai paredzēts izvietot moduļu mājas. Šīs mājas tiek ražotas rūpnīcā un sastāv no moduļiem – atkārtojamām sekcijām.

Moduļu mājas jeb grupu dzīvokļi paredzēti personām ar vieglas pakāpes garīga rakstura traucējumiem. Maksimālais cilvēku skaits šajās moduļu mājās būs 16. Grupu dzīvokļa pakalpojums tiks sniegts, ievērojot vienlīdzīgu iespēju principu ievērošanu, proti, nediskriminējot personas ar invaliditāti un citām pazīmēm. Katram cilvēkam paredzēta istaba, kurā viņš dzīvos patstāvīgi. Svarīgi uzsvērt, ka moduļu mājās tiks nodrošināts pastāvīgs diennakts dežurants. Cilvēki, kas dzīvos grupu dzīvokļos, darba dienās apmeklēs Dienas aprūpes centru un strādās specializētajās darbnīcās, kas pēc būvdarbu pabeigšanas atradīsies Uzvaras ielā 1.

– Šis ir pierādījums tam, ka cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem beidzot ir iespēja uzsākt dzīvot patstāvīgāk, būt sabiedrības pilntiesīgam loceklim. Manā praksē nav gadījumu, kad fakts, ka personas ar garīga rakstura traucējumiem dzīvo kopā ar mums un starp mums, būtu traucējošs faktors viņiem pašiem vai apkārtējiem. Manuprāt, ir jābeidz personu ar invaliditāti izolēšana no sabiedrības. Katram no mums ir savas veselības problēmas. Citam tā ir garīga, citam – fiziska saslimšana. Un kāpēc gan ir no sabiedrības jānošķir tieši personas ar garīgām saslimšanām? Tad nošķiram arī tos, kam, piemēram, ir epilepsija, cukura diabēts, sirds saslimšanas. Tas, protams, ir mazliet ar ironiju, taču stereotipus mēs radām un kultivējam paši, bet, sniedzot atbilstošus pakalpojumus un atbalstu, mēs radām apstākļus, kuros varam funkcionēt līdzvērtīgi. Un, ja mēs runājam par grupu dzīvokļu galveno misiju un mērķi, kas ir prasmju un spēju attīstīšana un pilnveidošana, lai personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, tad neredzu iemeslus, kāpēc grupu dzīvokļi nevarētu atrasties daudzdzīvokļu mājā, blakus tai vai tuvumā jebkuram citam objektam, ēkai vai vienkārši pilsētas centram -, skaidro biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” Sociālo pakalpojumu centra “Vanags” vadītāja Inga Brente-Mieze.

Plānots, ka moduļu māju būvniecība sāksies 2021. gadā. Šobrīd pašvaldībā notiek iepirkuma vērtēšana par moduļu māju projektēšanu, būvdarbu veikšanu un autoruzraudzību piedāvājumu iesniegšanu un norisinās pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
Moduļu māju būvniecība tiks īstenota Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) ietvaros.

Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Taps daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs

 

07.05.2020.

 Maijā Alūksnē sāksies būvdarbi ēkā Uzvaras ielā 1, kas taps par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru.

Ēkas izveide par sociālo pakalpojumu centru notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/048) ietvaros.

Aprīļa beigās visas projekta īstenošanā iesaistītās puses tikās pirmajā būvsapulcē, lai pārrunātu aktuālos jautājumus pirms darbu sākšanas. Plānots, ka darbi sāksies ar objekta iežogošanu, demontāžu, lifta šahtas izbūvi u.c.

Būvdarbus pēc SIA “SCO CENTRS” izstrādātā būvprojekta veiks SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošinās IK “ĀRE PILDS”. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem darbu izmaksas ir 422 785,59 EUR bez PVN. Darbu veikšanas termiņš ir līdz 2021. gada februāra vidum. Projektu vada Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes projektu vadītāja Kristīne Lāce.

Pēc būvdarbu veikšanas ēkā atradīsies dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Ēkā pārbūvēs telpas, inženiertīklus, izbūvēs liftu un mainīs ēkas jumta segumu. Plānots, ka 1. stāvā atradīsies dienas aprūpes centri, kas dienas laikā nodrošinās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tāpat 1. stāvā atradīsies specializētās darbnīcas, kurās klientiem nodrošinās prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu. Pagrabstāvā un vairākās telpās 1. un 2. stāvā būs izvietotas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma centra telpas – kabineti individuālajām nodarbībām un grupu nodarbību telpas, bet 2. stāvā atradīsies Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes telpas.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste