Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 526271:30 un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


““Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 526271:30 un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā”

 

Turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 526271:30 un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā” realizācija, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 42 177,79 EUR, no tā publiskais finansējums ir 35 071,70 EUR.

2019. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts un uzsākta novadgrāvja atjaunošana. Atjaunojamā posma garums – 2179 metri, atjaunotas 15 drenu iztekas, nomainītas divas caurtekas ar diametru 0,6 m uz ceļa Līči-Voguliņš, izveidoti divi brasli, lai nodrošinātu ganību labāku izmantošanu lauksaimniecības dzīvniekiem, kā arī ierīkots sedimentācijas baseins pie koplietošanas novadgrāvja ieteces Melnupē. Atjaunotās meliorācijas sistēmas ietekmētā platība – 91 ha, no kuras 75% ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 25%  meža zeme.