“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā”


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā”

 

Pededzes pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000144) realizācija, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda 66 967,30 EUR, no tām publiskais finansējums – 44551,54 EUR. 2019. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts un uzsākta novadgrāvja atjaunošana. Atjaunotas trīs caurtekas, viena no tām uz pašvaldības autoceļa “Kūdupe-Vokica”, atjaunotas 17 drenu iztekas, izveidots sedimentācijas baseins un ierīkotas virszemes noteces. Kopējais atjaunotā grāvja garums – 2327 metri.