“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā”


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā”

 

Mārkalnes pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 – 000147) realizācija, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.  Projekta kopējās izmaksas sastāda 74 842,99 EUR, no tām publiskais finansējums – 63 618,67 EUR. 2019. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts un uzsākta novadgrāvja atjaunošana. Atjaunotas trīs caurtekas,  viena no tām uz pašvaldības autoceļa “Zemesbanka-Tamaci-Kūdupe”, atjaunotas divdesmit drenu iztekas, izveidots sedimentācijas baseins un ierīkotas virszemes noteces. Kopējais atjaunoto grāvju garums – 2509 metri.