“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novadā Ziemera pagastā”


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novadā Ziemera pagastā”

  Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja atjaunošanu Ziemera un Alsviķu pagastā

 

2019. gada februārī Lauku atbalsta dienests atbalstīja projekta pieteikumu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novadā Ziemera pagastā” (Nr. 18-07-A00403-000146). Projekta pieteikums tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.

Projekta ietvaros tiks atjaunots pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvis 0,5 km garumā, kas sākas no attīrīšanas iekārtām “Iztekās”, Alsviķu pagastā līdz pašvaldības autoceļam “Indrāni – Blūmji – Gailīši””, Ziemera pagastā.  Šobrīd tiek gatavots projektēšanas uzdevums būvprojekta izstrādei. Pamatojoties uz būves tehniskās apsekošanas atzinumu projekta ietvaros paredzēts veikt grāvja attīrīšanu, caurteku, drenu izteku atjaunošanu – izbūvi, dzelzceļa tilta remontu un sedimentācijas baseina izbūvi.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas sastāda 25252,70 eiro, kur piešķirtais publiskais finansējums ir  22727,43 eiro un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 2525,27 eiro.

             

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm