“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

 

 

Aktualitātes Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
2021./2022. mācību gadā

 

 • Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 • Projektu Alūksnes novada skolās īsteno no 2017. gada 21. marta un projekta darbības laiks ir pagarināts līdz 2022. gada 31. maijam.
 • Projektā darbību turpina 4 izmēģinājumskolas un 2 pedagogi karjeras konsultanti:
 1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija http://www.aluksne.edu.lv,

pedagogs karjeras konsultants Lolita Vanaga

 

 1. Alūksnes novada vidusskola http://www.anv.lv,

pedagogs karjeras konsultants Dace Alksne

 

 1. Strautiņu pamatskola https://strautinuskola.aluksne.lv,

pedagogs karjeras konsultants Dace Alksne

 

 1. Ziemeru pamatskola https://aluksne.lv  vai https://facebook.com,

pedagogs karjeras konsultants Dace Alksne

 

 • Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022. mācību gadā:

 

 1. individuālās un grupu konsultācijas;
 2. karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
 3. profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
 4. darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.

 

 • Projekta atbalstāmā mērķgrupa ir 7.-12.klašu skolēni.

Baiba Lietapure, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe
2021. gada septembrī


Aktualitātes projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

2020./2021. mācību gadā janvāris – aprīlis

 

Pedagogiem karjeras konsultantiem darbs ar 4 Alūksnes novada skolu – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Alūksnes novada vidusskolas, Strautiņu pamatskolas un Ziemeru pamatskolas skolēniem ir turpinājies un noticis attālināti. Ir veiktas gan individuālas konsultācijas, gan klašu grupu izpētes, aptaujas, gan nosūtīta informācija par dažādu mācību iestāžu piedāvājumu nākotnei, tālākām mācībām, gan notikušas tiešsaistes stundas.

Individuālās karjeras konsultācijas šajā laikā saņēmuši 60 skolēni.

Tiešsaistes nodarbības klašu grupām notikušas par dažādām karjeras tēmām. Skolēni varēja piedalīties nodarbībās ar šādu tematiku:

Kas man var palīdzēt un kā es sev varu palīdzēt, izvēloties nākotnes profesiju;

Karjeras vadības prasmes. Lēmumu pieņemšana;

Profesiju pasaule teātrī;

Sevis izzināšana un laika plānošana;

Digitālie rīki un iespējas. Karjeras darba organizēšana attālinātajā mācību procesā – kas un kā man var palīdzēt;

Manas intereses, hobiji, vaļasprieki – ko tie pastāsta par mani;

Izglītības sistēma Latvijā un dīvainā profesiju pasaule.

Ir notikušas arī mācību stundas, kurās caur mācību saturu tika aktualizēti karjeras atbalsta jautājumi.

16.02. – 3 nodarbības kopā ar mūzikas skolotāju 7.a, 7.b, 7.c klasēm karjeras izglītības integrēšanai pilnveidotajā mācību saturā. Tēma “Teātris. Mūzika, un radošo profesiju pasaule”

09.,10.,11.,12.03., sadarbībā ar  mājturības un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas skolotājiem stundas “Profesiju pasaules daudzveidība – ēdināšanas jomā” 4.,5.,6.,7.,8.,9. klasēm.

24.03. sadarbībā ar angļu valodas skolotāju, stunda angļu valodā 10.b klasei par nākotnes profesijām.

26.03.  sadarbībā ar bioloģijas skolotāju, sagatavota un novadīta bioloģijas / karjeras stunda 8.a klasei tēma “Kukaiņu pasaule un profesijas, izglītības iespējas, kas saistītas ar minēto tēmu”.

Skolēnu izpētei tiek piedāvāti dažādi testi, aptaujas:

AVĢ 9.a un 9.b klasēm sagatavots un izsūtīts uzdevums par sevis izpēti, www.niid .lv testi, un testi, prezentācija par temperamenta tipiem un rezultātu apkopojums notika klases stundā.

ANV 11.,12. klase skolēnu aptauja  “MANA  NĀKOTNE”, 1.“Ko darīsi pēc vidusskolas absolvēšanas?”, 2. “Kurp plāno doties studēt?”, 3. “Kas Tev palīdz izvēlēties profesiju, iedvesmo un atbalsta karjeras izvēlē”, 4. “Kādu palīdzību sagaidi no PKK, joma/virziens”.

Pedagogi karjeras konsultanti seko un informē par mācību iestāžu piedāvājumiem, kas ļauj skolēniem piedalīties gan Atvērto durvju dienās, gan dažādos informatīvos semināros. Informācija tiek ievietota e-klasē, skolu mājas lapās.

Pedagogs karjeras konsultants Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā Lolita Vanaga

Pedagogs karjeras konsultants Alūksnes novada vidusskolā, Strautiņu pamatskolā, Ziemeru pamatskolā Dace Alksne


“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

2020./2021. mācību gadā septembris-decembris

 1. Mainoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nosacījumiem, ar 2020. gada 1. septembri darbību projektā turpina 4 Alūksnes novada skolas – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada vidusskola, Strautiņu pamatskola un Ziemeru pamatskola. Projekta atbalstāmā mērķgrupa ir 7.-12.klašu skolēni. Darbu projektā veic 2 pedagogi karjeras konsultanti, kas šogad var paši konsultēt katru skolēnu individuāli par tālākās karjeras izvēli. Projekta finansējums atbalstāmo darbību īstenošanai paredzēts līdz 2021. gada 31. augustam. Projekts turpina atbalstīt karjeras izglītības integrēšanu mācību saturā, pasākumus un darbu ar skolēnu vecākiem, aktivitātes profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai. 30.septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūrā tika apstiprināts plānoto karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns iesaistīto skolu attiecīgajām skolēnu grupām. Pedagogiem karjeras konsultantiem, tāpat kā mācības skolās, no 26.oktobra darbs ar skolēniem notiek attālināti.
 2. Situācija valstī gan neveicina raitu plāna izpildi un kvalitatīvu pasākumu realizāciju, bet 14. oktobrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā paspēja notikt pasākums 9.klašu vecākiem Vecāku loma bērna karjeras izvēlē”.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 14.10.2020. notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Vecāku loma bērna karjeras izvēlē”. Tā ietvaros karjeras konsultants Sanita Rušķe vadīja izglītojošu lekciju ģimnāzijas devīto klašu izglītojamo vecākiem par ģimenes atbalsta lomu bērna karjeras izvēlē. Lekcijas laikā  īpaši tika akcentēta ģimenes loma, palīdzot jaunietim izzināt un izprast savas stiprās puses, intereses, vēlmes. Vecāki tika iepazīstināti ar daudzveidīgiem atbalsta materiāliem un iespējām – interneta resursi, grāmatas, atbalsta personāls pilsētā, kā arī doti padomi, piemēram, kā pieteikties darbam vasarā.

Lekcijas noslēgumā vecāki tika iepazīstināti ar šī gada plānotajām Karjeras nedēļas aktivitātēm un uzaicināti aktīvi iesaistīties diskusijā vecākiem un skolotājiem. Tika sagatavots arī video ieraksts, kas var tikt izmantots citu klašu vecāku sapulcēs.

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Vanaga

 1. Pedagogi karjeras konsultanti ir sagatavojuši noderīgu informāciju karjeras atbalstam skolām un skolēniem, vecākiem. Noderīga informācija karjeras izglītībai.
 2. Ir izstrādātas karjeras izglītības programmas. Šeit ir Strautiņu pamatskolas karjeras izglītības programma un Ziemeru pamatskolas karjeras izglītības programma. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Alūksnes novada vidusskolas karjeras izglītības programmas ir atrodamas skolu mājas lapās.

 


Karjeras atbalsta pasākumi skolās 2019. gada decembris – 2020. gada  marts

 1. Alūksnes novada vidusskolas 5., 6. un 7. klases skolēniem 4. decembrī un Strautiņu pamatskolas 5. un 6. klases skolēniem 5.decembrī notika pasākums “Es būvēju savu pasauli”, ko vadīja izaugsmes trenere Vineta Saulīte.

Nodarbība sākās ar diskusija, kas rosina  skolēnus domāt par to, kas motivē cilvēkus strādāt. Izaugsmes treneri skolēnus aicināja pastāstīt par sava nākotnes darba vīziju, padomāt un uzrakstīt vismaz divus galvenos mērķus kā sasniegt savu vīziju.

Skolēni strādāja grupās, kā rezultātā grupas vienojās par kopīgajiem mērķiem – MĀCĪTIES skolā, apmeklēt INTEREŠU izglītības nodarbības, PIEDALĪTIES pasākumos un aktivitātēs skolā, pašvaldībā, valstī, VEIKSMĪGI piedalīties SPORTA sacensībās, MĀCĪBU priekšmetu konkursos un olimpiādēs.

Pasniedzēja pastāstīja un ilustratīvi parādīja skolēniem par ienākumu gūšanas veidiem, par to, kā mainās pasaule un darba tirgus tajā, kopīgi ar skolēniem domāja un pārrunāja kuras profesijas ir pieprasītas šodien un kuras nākotnē.

Nodarbību laikā skolēniem paskaidroja  jēdzienus SPĒJAS un VĒRTĪBAS, kopā ar skolēniem diskutēja kā šie jēdzieni dzīves laikā attīstītās skolēnam, kā šos jēdzienus katrs cilvēks var  sev attīstīt un pilnveidot. Skolēni individuāli veidoja katrs savu spēju un vērtību karti, pārrunāja ar solabiedru, darbojās mazākās un lielākās grupās;

Pasniedzēja aicināja skolēnus iesaistīties un  paveikt komandas sadarbības veidošanas uzdevumus, pamatojot ka sadarbības prasmes attīstīšana – viens no būtiskākajiem kritērijiem veiksmīgas nākotnes veidošanā. Pēc uzdevumu veikšanas kopā izvērtēja un analizēja uzdevumu veikšanas gaitu, pieļautās kļūdas, pārrunāja kā šos uzdevumus varētu paveikt efektīvāk. Noslēgumā veica nodarbības izvērtējumu- noskaidroja kādas SPĒJAS un VĒRTĪBAS katrs skolēns un klases grupa kopā nodarbības laikā atkārtojuši, no jauna apguvuši, pie kā būtu tālāk individuāli un kopā jāstrādā.

 1. Pasākums „Prasmes un spējas savai izaugsmei” notika 4.decembrī Alūksnes novada vidusskolas 8.,9.,10.,11.,12. klases skolēniem un 5.decembrī Strautiņu pamatskolas un Ziemeru pamatskolas 7.,8.,9. klases skolēniem.

Izaugsmes treneris Dainis Zaltans  jauniešiem pastāstīja un vizuāli demonstrēja šī brīža un nākotnes tendences nodarbinātības/profesiju tirgū lokāli un globāli. Jaunieši uzdeva jautājumus un saņēma trenera atbildes par notiekošo Latvijas, Eiropas Savienības un pasaules darba tirgū un nākotnes profesijām.

Tika noskaidrots par ienākumu gūšanas veidiem – ģimenēs, ārpus ģimenes.  Konkretizēja jautājumu par iespējām jaunietim gūt ienākumus. Izteikts jauniešu viedoklis par naudas nozīmi personīgajā un ģimenes budžetā.

Jaunieši tika iepazīstināti ar jaunākajiem pētījumu rezultātiem par cilvēku apmierinātību ar savu izvēlēto nodarbošanos/profesiju.

Jaunieši veica komandas sadarbības veidošanas uzdevumus, kritiski izvērtēja un analizēja uzdevumu veikšanas gaitu, pieļautās kļūdas, pārrunāja kā šos uzdevumus varētu paveikt efektīvāk.

 1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas izglītojamie piedalās biedrības Junior

Achievement  Latvia organizētajā “Ēnu dienas” pasākumā jau vairākus gadus. Šogad 12.februārī dažādu profesiju pārstāvjus ēnoja 43 ģimnāzisti no 7.-12.klasei.

Ar projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansēto transportu uz Rīgu devās 21 jaunietis un divi pedagogi. Ceļā devāmies ļoti agri plkst. 5.30, jo  vairākiem jauniešiem Rīgā bija jāierodas jau pirms plkst. 9.00. Skolēni ēnoja visdažādāko profesiju pārstāvjus: ķīmiķus, mediķus, žurnālistus, pasniedzējus, juristus, policijas un banku darbiniekus. Pēc garās darba dienas dalībnieki autobusā dalījās gūtajos iespaidos. Iepriecināja, ka divi ēnotāji, kas ēnoja kruīzu kuģa Tallink darbiniekus, saņēma dāvanā braucienu.

Pēc Ēnu dienas – 26.februārī visi ģimnāzisti Skolas stundā noklausījās vairākas prezentācijas par Ēnu dienā gūto pieredzi un secinājumiem.  Pieredzes apmaiņa un prezentācijas turpinājās savās klasēs klases stundas laikā. Vairāk foto www.aluksne.edu.lv

 1. Izstādes “Skola 2020” apmeklējums

Katru gadu pavasarī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11. klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājiem dodas uz lielāko izglītības iestāžu izstādi “Skola 2020”, kas notiek Rīgā, Ķīpsalā. Izstāde ir nozīmīgākais izglītības iespēju notikums Latvijā, kas piedāvā aktuālu, plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs un iespēju klātienē aprunāties ar augstskolu studentiem, iztaujāt visu par interesējošo mācību iestādi, atklāt daudz jauna un gūt iedvesmu savai nākotnes karjeras attīstībai.  Jaunieši vēroja Atvērtās skatuves prezentācijas, kā arī izmantoja individuālo karjeras konsultantu pakalpojumus un iespēju izmēģināt dažādas profesijas un piedalīties daudzveidīgās izzinošās aktivitātēs.

 

Izstādes laikā varēja iepazīties ar inovatīviem mācību papildlīdzekļiem un jaunākajām mācību tehnoloģijām. Vienlaikus darbojās arī “Latvijas Grāmatu 2020” izstāde, kurā jaunieši varēja aplūkot daudzveidīgu grāmatu ekspozīciju un iepazīties ar vairāku izdevniecību piedāvājumiem.

 1. Alūksnes pilsētas sākumskolāmartā un 12.martā 2.klašu skolēniem notika

pasākums “Ko es uzzinu par sevi”

Nodarbības mērķis bija veicināt skolēnu uzņēmību un aktualizēt to savlaicīgu un apzinātu tālākās izglītības un karjeras izvēli. Nodarbības vadīja Ilze Zvejniece.

Nodarbības sākumā bija iepazīšanās, kuras laikā skolēni pastāstīja par sevi. Turpinājumā sadalījās grupās, kurās tika izspēlēta simulāciju spēle “Torņa būvēšana”. Pēc tam darbu prezentēšana. Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja iepazīstināt ar sevis izvērtēšanas procesu karjeras izvēlē, kā arī attīstīt prasmi radoši  stāstīt par sevi jebkurā dzīves situācijā.

Sagatavoja Pedagogi karjeras konsultanti D.Alksne, I.Līdaciņš, L.Vanaga


Karjeras atbalsta pasākumi skolās 2019.gada oktobrī-novembrī

 

2019./2020. mācību gadā darbu Alūksnes novada vispārizglītojošās skolās  turpina 4 pedagogi karjeras konsultanti projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos ar karjeras izglītību saistītos pasākumos.

 

 1. Alūksnes novada vidusskolas 9. un 11.klases 45 skolēni pasākumā „Profesijas lidostā” 2019.gada 9.oktobrī apmeklēja Rīgas lidostu ar mērķi iepazīt un gūt priekšstatu par lidostā strādājošo profesiju daudzveidību un specifiku, lai nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu lidostas darba procesu.

Skolēnus lidostā sagaidīja un ar lidostas darba ikdienu iepazīstināja gids. Viņš bija  sagatavojis izzinošu stāstījumu par savu un lidostā strādājošo kolēģu profesiju daudzveidību un specifiku.

Skolēni, gida pavadībā, devās ekskursijā pa lidostas teritoriju un termināliem. Izglītojamie vēroja un tuvāk iepazinās ar profesiju pārstāvju darba pienākumiem un darba procesu – individuāli izejot izlidošanas robežkontroles punktu, veicot pases pārbaudi. Iepazinās ar izlidošanas termināla darba ikdienu – vērojot profesijas pārstāvju darba ikdienu – apkalpojošais personāls, atbalsta personāls un drošības dienesta pārstāvji. Devās izbraucienā ar autobusu, pa lidostas teritoriju, lai redzētu un vērotu darba procesu uz skrejceļa. Tuvāk iepazītos ar darba procesu uz skrejceļa – apkalpojošās profesijas un tehniskais nodrošinājums. Paldies, gidam, par daudzpusīgu un izzinošu stāstījumu.

Skolēni uzdeva interesējošos jautājumus par nepieciešamo izglītību strādājošajiem, par iespēju Latvijā apgūt pilota, stjuartes un lidaparātu inženiera un remontstrādnieka profesiju. Par drošības dienestu pārstāvju darbu lidostā. Par lidostas darba procesa nepārtrauktības nodrošināšanu. Par strādājošo skaitu lidostā un citiem procesiem lidostā.

 1. 28. un 29.oktobrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā divas dienas 7.-12. klašu ģimnāzisti aktīvi līdzdarbojās pasākumā “Mērķu un iespēju meistarklase”, kura laikā tika īstenotas 5 nodarbības, tās vadīja pašizaugsmes trenere Ieva Elvīra Garjāne. Pasākuma mērķis – veicināt skolēnu pašmotivāciju savas izaugsmes plānošanā, organizēšanā un papildus izglītības instrumentu piesaistē.

Meistarklasēs skolēni veica dažādus sevis izpētes uzdevumus. Vispirms iesildīšanās spēlē, kurā, izmantojot asociatīvās kārtis, skolēni atklāja viens otra hobijus, vēlmes, sapņus, piedzīvojumus un apkopoja, padalījās ar gūtajiem secinājumiem. Pēc tam trenere aicināja uz diskusiju par izvēles iespējām un rosināja  veikt uzdevumu savu nākotnes mērķu definēšanā. Klausoties treneres pieredzes stāstu, skolēni uzzināja, kā, pieņemot nozīmīgus lēmumus (piemēram, dzīvesvietas maiņa), tie ir ietekmējuši viņas karjeru. Vēlāk jaunieši klausījās Tuesi.Lv video stāstus par jauniem un iedvesmojošiem cilvēkiem Latvijā, diskutēja par tiem. Spēlēja lomu spēles.

Vēlāk tika izstrādāta personības izaugsmes vīzija “Es plus 10”  un strādāts katram pie sava izaugsmes soļu plāna, grupās noteica TOP kompetenču prasmes, un izvērtēja prasmes, kas nepieciešams pilnveidot sevī.   Skolēni ieklausījās treneres padomos, kā veiksmīgi novērtēt sevi, un kā pozitīvs pašvērtējums ietekmē karjeras veidošanu.

Pasākums “Mērķu un izaugsmes meistarklase” palīdzēja ģimnāzistiem pilnvērtīgāk izprast mērķu izvirzīšanas nozīmīgumu, formulēt kādas darbības veicamas, lai izvirzītos mērķus sasniegtu, kā arī to, ka viņi paši ir atbildīgi nozīmīgu ar savas nākotnes izvēli saistītu lēmumu pieņemšanā.  Svarīgi bija censties izprast pašam sevi, trenēt noformulēt savas vēlmes, aizdomāties un apzināties to, ka attieksme, aktīva darbība, kā arī kompetenču kopums ietekmēs to, kāda būs viņu karjera un- cik veiksmīga tā nākotnē var veidoties.

 

 1. Pasākumā „Eksaktās zinātnes nākotnes izglītībā un karjerā” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 10., 11. klašu 43 skolēni kopā ar pedagogu karjeras konsultantu Lolitu Vanagu un 10.klases audzinātāju Ingunu Vilemsoni 14.novembrī devās karjeras izglītības braucienā uz Rīgu, lai klātienē iepazītu Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, LU Akadēmiskās centra Dabas māju un Zinātņu māju, kā arī RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru. Brauciena mērķis bija veicināt skolēnos interesi, izpratni un motivāciju padziļināti apgūt eksaktos mācību priekšmetus, tādejādi uzzinot par eksakto jomu profesionālās karjeras iespējām.

Izbraucot agri no rīta, uzreiz pēc plkst.9. skolēni bija ieradušies  Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, kur viesmīlīgi sagaidīja biroja vadītāja Elīna Erdmane. Sākumā, vadošās pētnieces Daces Rasiņas prezentācija, klausījāmies par uzņēma darbības virzieniem, dažādiem projektiem.  Pēc tām, daloties  3 grupās, devāmies klātienē iepazīt institūta laboratorijas un citas darba telpas. Pašiem skolēniem bija iespēja piedalīties ķīmijas eksperimentos, uzdot jautājumus,  pašiem atbildēt uz pētnieku jautājumiem, redzēt un izdarīt secinājumus – kā top jaunas zāļu vielas, kāds ir to ceļš līdz aptiekas plauktam.

Kā nākošais apskates objekts bija Latvijas Universitātes Dabas māja un šī brīža jaunāko un modernāko studiju un pētniecības centru Latvijā – Zinātņu māju. Skolēni klātienē varēja iepazīt  iespējamo nākotnes studiju vidi, uzdot sev interesējošus jautājumus, ieskatīties laboratorijās, mācību auditorijās, modernā bibliotēkā, tikties un aprunāties ar dabas zinātņu profesoru.

Pēcpusdienā devāmies uz RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru, kur skolēniem bija iespēja detalizēti uzzināt par RSU mācību programmām, doties ekskursijā uz mūsdienīgi aprīkotām RSU mācību telpām, laboratorijām, klātienē apskatīt studiju procesu, aplūkot 3D tehnoloģijas un mulāžas, kas palīdz studentiem apgūst praktiskās iemaņas, jo tās vēlāk būs ļoti nepieciešamas darbā ar pacientiem. Priecēja, ka skolēniem ekskursiju vadīja mūsu skolas absolvents Vieturs Levada, kas tagad strādā RSU. Ģimnāzisti atzina, ekskursija bija daudzveidīga, interesanta un izglītojoša, dienas beigās jutāmies noguruši, bet gandarīti.

 1. 20., 21. un 22.novembrī Alūksnes pilsētas sākumskolas 4.klases pasākumā “Cepu, cepu kukulīti” devās uz Alūksnes maizes kombinātu.

Alūksnes maizes kombinātā skolēni tika iepazīstināti ar ražotni, uzzināja par profesijām maizes cepšanas procesā un nepieciešamajām prasmēm un iemaņām. Uzzināja kur var apgūt maiznieka un konditora profesijas, šo profesiju kopīgās un atšķirīgās iezīmes. Skolēni varēja izsekot maizītes tapšanas gaitai līdz tās nokļūšanai pakotavā, no kurienes maizīte tiek izvadāta uz dažādiem veikaliem.Skolēni varēja izveidot savu kukulīti, kuru nācās izveidot katram individuālu, lai atpazītu pēc izņemšanas no krāsns. Pasākums iznāca ļoti sirsnīgs pateicoties kombināta direktores un meistares stāstītajam.

 1. Alūksnes pilsētas sākumskolas 6.klases pasākumā “Ekskursija uz šūšanas uzņēmumu” 2019.gada 25.novembrī devās uz SIA “LINDEN” Alūksnē ar mērķi iepazīties ar šūšanas uzņēmuma darbu un apģērbu ražošanā iesaistītajām profesijām un iepazīsties ar apģērba ražošanas nozares jaunākajām tendencēm un darba tirgus perspektīvām.

Pasākumu vadīja SIA LINDEN vadītājs Kalvis Zariņš. Pasākuma  laikā skolēni iepazinās ar uzņēmuma daudzveidīgo produkcijas klāstu, ražošanas telpām un iekārtām, darba apstākļiem. Bija iespēja nointervēt speciālistus par darba ikdienu, nepieciešamajām profesionālajām īpašībām, kā arī pārrunāt par prasībām darbiniekiem un darba tirgus tendencēm.

No skolēnu aptaujām par uzņēmuma apmeklējumu:

 • …bija iespēja iepazīties ar profesionālām darbmašīnām un aprīkojumu šūšanas nozarē;
 • … pasākums mani iedvesmoja un esmu priecīga par šādu iespēju;
 • ….šim darbam nepieciešama liela pacietība;
 • ….sapratu, ka ir nepieciešamas zināšanas – konstruēšanā, tehnoloģijās un ekonomikā;
 • …bija iespēja redzēt kā reāli strādā šūšanas uzņēmums.

Pedagogi karjeras konsultanti D.Alksne, I.Līdaciņš, L.Vanaga


Karjeras atbalsta pasākumi skolās 2019. gada aprīlī – maijā

 

1. Alūksnes novada vidusskolas 9.-12.klašu un Ziemeru pamatskolas 7.-9.klašu skolēni piedalījās pasākumā “Informācijas diena profesionālās un augstākās izglītības iestādēs”. Tā bija ekskursija uz Rēzekni, kur skolēni apmeklēja trīs mācību iestādes.

5. aprīļa rītā Ziemeru pamatskolas skolēni apmeklēja Valsts robežsardzes koledžu, kur iepazinās ar izglītības vidi, iepazinās ar uzņemšanas noteikumiem koledžā. Koledžas vecākā speciāliste pastāstīja par robežsargu darba apstākļiem, kar karjeras izaugsmes iespējām, par darba samaksu un sociālajām garantijām. Skolēniem bija iespēja uzzināt, kādus dokumentus pārbauda robežsargi, pēc kādām pazīmēm var saprast, vai persona uzrāda savu dokumentu vai nē, skolēni ar speciālu aparatūru pārbaudīja dokumentus. Vēl skolēni apguva ierindas mācības pamatus. Beigās skolēniem pastāstīja, kā koledžā apmāca arī kinologus un dienesta suņus. Koledžas kinologi demonstrēja, kā suņi izpilda komandas un strādā.

Pēc tam devās uz Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu. Skolas direktors pastāstīja, ka vidusskolā mācas tie skolēni, kuri pēc tam plāno studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Skolēni tika informēti, kādi skolā vērtēšanas kritēriji, kādi ir prioritāri priekšmeti. Skolēni iepazinās ar skolas vidi un devās uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas telpām, kur notiek daļa no vidusskolas mācību procesa. Akadēmijā notika ekskursija pa telpām. Skolēniem studenti demonstrēja dažādus aparātus darbībā. Īpaši skolēni bija pārsteigti par 3D printeru daudzveidību un to, ko var izgatavot ar printeru palīdzību.
Pēdējo apmeklējām Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu, kur skolēni iepazinās ar izglītības vidi, uzzināja, kādas mācību programmas var apgūt. Skolēni bija pārsteigti, kādas interesantas lietas var izgatavot skolēni no vienkāršiem materiāliem.
Šīs pašas izglītības iestādes, tikai citādākā secībā apmeklēja arī Alūksnes novada vidusskolas 11.-12.klašu skolēni 5.aprīlī un 9.-10.klašu skolēni 25.aprīlī.

Skolēni un skolotāji bija gandarīti par mācību ekskursijā, jo jaunieši uzzināja par izglītības turpināšanas iespējām Rēzeknē. Dienas bija pavadīta radošā un patīkamā gaisotnē.

2. Ziemeru pamatskolas 1.-6.klašu skolēniem pasākumā „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās” 5. aprīlī bija iespēja noklausīties četru profesiju pārstāvju “pieredzes stāstus”.
Skolēni iepazinās ar profesiju, kuru pārstāvēja keramiķis Uģis Puzulis. Skolēni uzzināja kā un kurā vietā tiek iegūts māls, redzēja kā tiek darināti – virpoti dažādu formu trauki, kā tos apstrādā un krāso. Skolēni ar aizrautību klausījās, uzdeva dažādus jautājumus, kā arī paši aktīvi līdzdarbojās un veidoja māla medaļas, kuras varēja arī krāsot un iegūt kā suvenīru.

Skolēni tikās ar tekstilmākslinieci Inetu Leju un skolēniem bija iespēja iejusties audēja lomā un noaust kafijas krūzīšu paliktņus. Skolēni cītīgi auda un iesaistījās diskusijās par tekstilmākslas nozarēm. Noskaidroja, kurā vietā Alūksnē ir iespējams apgūt šo arodu.
Floristes Dinas Semjonovas nodarbībā bērniem tika piedāvāta iespēja izveidot pašiem savus Lieldienu rotājumus, izmantojot dabas materiālus. Floriste iepazīstināja skolēnus ar dažādiem veidotajiem darbiem, parādīja savus ikdienas darba instrumentus un materiālus, iepazīstināja ar pavasarī dabā pieejamiem materiāliem un to sagatavošanu.
Skolēniem bija iespēja ieskatīties un ieklausīties bērnu grāmatu ilustratores Elīnas Salakas darba norisē. Redzēt kā top dažādas ilustrācijas, apskatīt ilustratores zīmējumus un iepazīties ar ilustrēšanas tehnikām. Skolēniem tika dots uzdevums pašiem veidot ziedu motīvu ilustrāciju Mātes dienas pasākuma noformēšanai.

Tā bija lieliska iespēja skolēniem ieskatīties četru dažādu profesiju pārstāvju ikdienā, uzzināt ko jaunu. Bērniem bija iespēja iemācīties jaunas prasmes un iejusties profesiju pārstāvju lomā. Tas bija veids kā parādīt bērniem, cik dažādas ir profesijas.

3. Alūksnes pilsētas sākumskolas 3.klašu skolēni 15.aprīlī piedalījās pasākumā „Florista meistardarbnīca”. Nodarbību vadīja radošās mājas “Upene” īpašniece un floriste Vineta Jurjāne no Balviem. Nodarbības sākumā floriste iepazīstināja skolēnus ar prasmēm, kuras nepieciešamas ikdienas darbā, pastāstīja par darba specifiku. Informēja par izglītības iespējām, lai iegūtu florista amatu.
Diskusijā ar bērniem Vineta pastāstīja par savas karjeras veidošanu šajā amatā.
Skolēni daudz taujāja ar vēlmi uzzināt, kurā gada laikā vairāk darba, kāda samaksa un citiem interesējošiem jautājumiem.
Nodarbības otrajā daļā visi kopā izveidoja Lieldienu dekoru. Skolēni aktīvi darbojās un neskatoties uz to, ka katrai klasei bija identiski materiāli, katrs dekors sanāca savādāks.

4. 25. aprīlī Liepnas vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 6.- 9.un 12. klašu izglītojamajiem “Efektīvas komunikācijas veidošanas paņēmieni un metodes – galvenais nosacījums karjeras izaugsmei.”
Skolēni tika iepazīstināti ar tagadnes un nākotnes darba tirgū pieprasītākajām prasmēm un spējām, Latvijas darba tirgus prognozi, darba spēka pieprasījumu un piedāvājumu dažādās jomās, straujo darba tirgus maiņu, kas prasa elastību un gatavību straujām pārmaiņām nākotnē. Tikai prasmīgi komunicējot var veiksmīgi iekļauties kopējā darba tirgus attīstībā. Nodarbības praktiskajā daļā, skolēni veica praktiskus uzdevumus savu spēju, prasmju un talantu pašnovērtējuma veikšanai un plāna sastādīšanai, lai sekmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Pasākumu vadīja Mg.izgl., stud.Mg.psych. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas psiholoģe, lektore Dace Līcīte un Armands Līcītis – Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pasniedzējs – lektors.

5. 8.maijā Alūksnes novada vidusskolas 6.,7.,8. klases skolēni ar audzinātājiem piedalījās pasākumā “SkillsLatvia2019”. Skolēniem tika dota iespēja iepazīties ar profesionālo mācību iestāžu informatīvajiem stendiem, iegūt informāciju par mācību vidi, piedāvātajām mācību programmām, līdzdarboties mācību iestāžu radošajās darbnīcās.
Skolēni vēroja un dienas garumā sekoja līdz konkursantu sniegumam – jaunie “meistari” rādīja savas prasmes, izpildot sarežģītus konkursa uzdevumus.
Skolēniem patika Profesiju parādē noskaidrot savu nākotnes profesiju un profesionālās prasmes, iepazīsties ar piedāvāto profesiju aizkulisēm – piedalīties darbnīcās, līdzdarboties Karjeras kafejnīcas interaktīvajās spēlēs, kā arī rast atbildes par dažādiem karjeras plānošanas jautājumiem pie karjeras konsultantiem. Ikviens vēlējās doties virtuālajā karjeras piedzīvojumā, interaktīvajā pareģī uzzināt nākotnes profesiju.

Pasākumu „Skills Latvia 2019” Ķīpsalas izstāžu centrā 8. maijā apmeklēja arī visas trīs Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9. klases. Skolēni turp devās ar mērķi iepazīt daudzveidīgās izglītības iespējas un profesionālo darba pasauli un praktiski iejusties dažādu profesiju pārstāvju ikdienas vidē, piedaloties ar izglītību un karjeru saistītajos aktivitāšu stendos, kā arī rast atbildes par dažādiem karjeras plānošanas jautājumiem. Ģimnāzisti aplūkoja profesiju daudzveidību, vērojot jaunos profesionāļus praktiskā darbībā, kā arī paši iemēģināja “roku” Profesiju parādes stendos.

 1. Alūksnes pilsētas sākumskolas 5.klašu skolēniem pasākums „Vai dārzkopis ir profesija?” notika zemnieku saimniecībā “SPROGAS”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, kur skolēnus sagaidīja tās īpašnieks Ivars Tīcs.

Viņš pastāstīja par to, ka Z/S „Sprogas” ir dārzkopības uzņēmums ar vairāk nekā piecpadsmit gadu pieredzi stādu audzēšanas un augļkopības jomā. Uzņēmums atrodas Latvijas Ziemeļvidzemē pie Alūksnes pilsētas. Tas ir atpazīstams ne tikai Vidzemē, bet arī visā Latvijā un Igaunijā.
Šobrīd „Sprogas” ir viens no vadošajiem uzņēmumiem vasaras puķu stādu un augļu koku stādu audzēšanā. Stādaudzētavā audzētie puķu stādi rotā vairāku pilsētu apstādījumus, kā arī lielāko tirdzniecības centru puķu dobes Rīgā un privātdārzos gan Latvijā, gan Igaunijā.
Stādaudzētavā tiek audzēti mūsu klimatam atbilstoši dekoratīvie kokaugi, iepriekš pārbaudot saimniecībā izveidotajos apstādījumos.
Pasākuma turpinājumā skolēniem tika sniegta informācija par izglītības un darba tirgus iespējām dārzkopībā. Interesanta izvērtās diskusija par uzņēmējdarbības būtību lauksaimniecībā. Kā var nopelnīt un cik tas ir ienesīgi. Pasākuma noslēgumā katram bija iespēja iejusties dārzkopja lomā praktiskās darbošanās laikā dārzkopja vadībā.

7. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7. un 8.klašu skolēni piedalījās pasākuma „Ražots Latvija” ietvaros iepazina radošas un ražojošas profesijas.
15.maijā projekta ietvaros 7.a un 7.b  klases izglītojamiem bija iespēja apmeklēt tēlnieces un keramiķa darbnīcas Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā, iepazīties ar radošo profesiju pārstāvju ikdienu, darba specifiku, aplūkot mākslas darbus, kas izstādīti apskatei.
Skolēniem vispirms bija saruna ar māksliniekiem. Sarunā izzinājām tēlnieka un keramiķa profesijas noslēpumus, varēja apskatīt darbnīcu telpas, un priecāties par izvietotajiem mākslas darbiem darbnīcā, arī fotogrāfijās un vēlāk arī pilsētas ainavā. Skolēni tika aicināti radoši domāt uzdot jautājumus. Pēc keramiķa stāstījuma par māla sagatavošanu mūsdienās un agrāk, par māla izmantošanas iespējām, par keramikas trauku daudzveidību un to pielietojumu ikdienā mājsaimniecībā vēsturiski un mūsdienās, kā arī par māla izstrādājumu dekoratīvo pielietojumu skolēni uzzināja, kā darboties ar mālu, kādus paņēmienus un instrumentus keramiķi lieto savā ikdienas darbā. Pēc teorētiskā stāstījuma skolēniem bija iespēja pašiem pārtapt par māksliniekiem, iejusties keramiķa profesijā, izveidojot savu mākslas darbu. Tas nenācās tik viegli un ātri, kā sākumā bija šķitis.

Viesošanās radošajās darbnīcās skolēniem deva gan teorētiskās zināšanas par tēlnieka un keramiķa arodiem, gan iespēju praktiski radoši darboties. Skolēni ar interesi uzdeva jautājumus un secināja, ka ar mākslu saistītās profesijas ir radošas, bet darbs un ikdiena nav viegla, jo ir jāspēj radīt īpašus produktus un pakalpojumus, un līdzdarboties mūsdienu mainīgajā, izaicinājumiem pilnajā uzņēmējdarbības vidē.
Savukārt 17.maijā 8.a, 8.b, 8.c klases skolēni viesojās Pure Chocolate uzņēmumā ar mērķi iepazīt ražotnes darbību un ražošanas procesu un uzzināt par iespējamām profesijām, kas darbojas pārtikas nozarē. Skolēni iepazinās ar šokolādes stāstu iekārtotajās muzeja telpās. Uzzināja par kakao pupiņu audzēšanu, dzirdēja un redzēja stāstu par šokolādes iegūšanu, apstrādāšanu un lietošanu. Skolēni uzmanīgi klausījās par šokolādes vēsturi un ieguva izsmeļošu informāciju tieši par trifeļu ražošanas procesu.
Viesojoties saldajā uzņēmumā skolēni tika informēti par daudzveidīgām karjeras iespējām pārtikas nozarē, par citām profesijām, kas ikdienā nodrošina uzņēmuma veiksmīgu darbošanos, piemēram, ko dara eksporta daļas vadītājs, pārtikas tehnologs, mārketinga daļa, grāmatvedis, ekspeditors, u.c.

Jāpiebilst, ka viena no jaukākajām uzņēmuma apmeklējuma aktivitātēm bija lieliskā iespēja skolēniem pašiem iejusties pārtikas ražotāju darbā un gatavot pašiem savas trifeles un vēlāk, protams, tās arī nodegustēt. Šo iespēju – ražot savu šokolādes kārumu gribēja izmēģināt ikviens.

8. 22.maijā Pededzes pamatskolas 8.klases, Malienas pamatskolas 8.klases, un Bejas pamatskolas 7. un 8.klases skolēni pasākuma “Latgales reģiona izglītības iestādes – ceļš uz nākotnes profesiju” ietvaros apmeklēja Malnavas koledžu un Valsts Robežsardzes koledžu Rēzeknē.
Malnavā apskatīja darbnīcas ar jaunāko tehnikas aprīkojumu, iepazinās ar audzēkņu diplomdarbiem, varēja paši pabraukāt ar simulatoriem. Robežsargu skolā noklausījās stāstījumu par iespējām iestāties skolā, par to, kādas disciplīna ir jāapgūst, ļoti patika kinologa paraugdemonstrējumi. Daudzi aizdomājās, ka varētu šeit mācīties un iegūt robežsargu profesiju. Brauciens bija vērtīgs, lai apdomātu, kādu tālāko izglītības ceļu izvēlētos.

9. 23.maijā pasākumā “Šarādes un puzles par profesijām” Pededzes pamatskolā uz 2 nodarbībām (Pededzes pamatskolas, Liepnas vidusskolas, Bejas pamatskolas skolēni) un Jaunannas tautas namā uz otrām 2 nodarbībām ar interaktīvām, izglītojošām aktivitātēm Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas un Malienas pamatskolas 1.-6. klases skolēnus aicināja improvizācijas teātra aktieri jeb “K Komanda”. Kopā ar atraktīvajiem jauniešiem tika izspēlētas daudzveidīgas ikdienas situācijas dažādās profesijās. Tās kopā izvērtējot un analizējot, skolēniem bija iespēja pārdomāt atdarināto darbinieku pareizu vai nepareizu rīcību. Līdzīgā veidā arī 7.-9. klases skolēni tika aicināti piedalīties un paši izspēlēt profesiju etīdes. Bija arī dažādi uzdevumi, kuros varēja izzināt, kādas iemaņas nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem.

10. Alūksnes novada vidusskolas 1.-4.klašu skolēni 28.maijā varēja praktiski līdzdarboties keramiķa Kristapa Braslas, ilustratores Elīnas Salakas un floristes Dinas Semjonovas, mākslinieces-dizaineres Rotas Brīnfeldes, tekstilmākslinieces Inetas Lejas darbnīcās, radot praktiski lietojamus priekšmetus, gūstot gan teorētisku, gan praktisku pieredzi.
Skolēni sarunājās ar amata meistariem par amatnieku profesijas apgūšanas “ceļiem”. Katrs praktiski radīja savu unikālo sadzīvē izmantojamo priekšmetu/lietu, kuru pēc nodarbībām drīkstēja nest mājās un iepriecināt vecākus. Šajās nodarbībās skolēni attīstīja un pilnveidoja savu sadarbības prasmi, ievērot darbnīcu vadītāju uzstādītos noteikumus.

Šajās nodarbībās skolēni apzinājās praktiskā darba nozīmi, veidoja sevī atbildības un līdzdarbošanās prasmes. Nodarbības radīja gandarījumu gan skolēniem, gan vadītājiem.

11. 30.maijā Strautiņu pamatskolā notika pasākuma „Amatam zelta pamats” meistardarbnīcas 1.-9.klašu skolēniem.

 1. darbnīca – ilustratore Elīna Salaka. Skolēni iepazina grāmatu ilustratores darba ikdienu, izlozēja vārdu pārus un veidoja ilustrācijas, kuras vēlāk tiks izvietotas uz planšetēm skolas 2.stāva gaitenī. 4.un 8.,9. klašu skolēni ilustrēja ZIEMU ,3.,6.,7. klašu skolēni – RUDENI, 1.,2. klašu skolēni – VASARU, 5. klases skolēni – RUDENI. Šī darbnīca skolēniem patika visvairāk, priecēja rezultāts un iespēja paskatīties uz lietām no cita redzes punkta (piem. lapsa zeķēs, lapsa saulīte, lapsa lasa kartupeļus). Ilustratore pastāstīja par savas profesijas un mācību iestādes izvēli. Jaunieši uzdeva jautājumus par darba iespējām un piedāvājumiem ilustratoram pēc mācību iestādes absolvēšanas.
 2. darbnīca – floriste Dina Semjonova. 1.,2.,3. klašu skolēni iepazīstot profesiju florists, uzzināja, kur ikdienā var sastapties ar florista darbiem, paši veidoja vienkāršus pušķīšus oāzēs. 4.,5.,6. klašu skolēni vairāk uzzināja par florista darba ikdienu un veidoja pušķus (oāzēs) dāvināšanai. 7.,8.,9. klašu skolēni kārtoja apjomīgākus pušķus, izmantojot dažādus papildelementus. Šeit tika akcentēts vizuālais izskats, kā to uzlabot, izmantojot vienkāršu lentīti, arī otrreizēja materiālu izmantošana (burciņas vāciņš). Skolēniem interesēja, kur ikdienā var apgūt floristam nepieciešamās darba prasmes un iemaņas – vai floriste apmāca arī interesentus. Vecāko klašu skolēni vēlējās noskaidrot, kāda ir florista darba diena, darba piedāvājumi – telpu noformēšanas (cik laicīgi jāpiesaka pasūtījumi, ar kādu naudas summu ir jārēķinās). Kāda ir florista darba sezona? Vai floristam mājās ir pašam jāaudzē puķes, krūmi, koki?
 3. darbnīca – māksliniece-/dizainere Rota Brīnfelde. Skolēni iepazina uzņēmējas – mākslinieces darba ikdienu, uzzināja par mākslas veikaliņu Alūksnē, iepazina dažādu veidu krāsas, praktiski noformēja krūzītes, šķīvjus, bļodiņas, saņemot ieteikumus mākslas darba noturības veicināšanai (1.-3. un 5.,6.,7.,9.klašu skolēni) 4.un 8.klašu skolēni dekupāžas tehnikā noformēja krūzīšu paliktņus. Darba process prasīja pacietību un palīdzēja pilnveidot ikviena skolēna sadarbības prasmes.

Individuālajās un grupas sarunās ar uzņēmējiem/amatniekiem skolēni noskaidroja profesijas apguvei nepieciešamās zināšanas, prasmes. Uzņēmēji/amatnieki pastāstīja un dalījās pieredzē ar skolēniem par uzņēmējdarbības uzsākšanu.

 

Sagatavoja:

Pedagogi karjeras konsultanti D.Alksne, I.Līdaciņš, I.Orbidāne, L.Vanaga

 


Karjeras atbalsta pasākumi skolās 2019.gada janvārī – martā

1. Alūksnes pilsētas sākumskolas 2. un 3.klašu skolēni 23.janvārī pasākumā „Profesijas animācijā” un Alūksnes novada vidusskolas 1. -5.klašu skolēni un Strautiņu pamatskolas 3.-4.klašu skolēni 24.janvārī pasākumā „Kāda varētu būt tava profesija animācijā” tikās ar studijas „Multenkulten” animatoriem Kristīnu Ratniece un Ivaru Šmitu.
Pasākuma pirmajā daļā skolēni noklausījās lekciju par animāciju – kā tā top, kas notiek Latvijā animācijas kino jomā un pasaulē. Animatori pastāstīja par dažādiem animācijas izpausmes veidiem. Pārsteidzošs klausītājiem likās stāsts gan par to, cik daudz dažādu profesiju pārstāvju iesaistīti vienas nelielas animācijas filmiņas veidošanā, gan arī par to, cik daudz laika un pacietības nepieciešams, līdz filmiņa nonāk līdz skatītājam.

Pirms praktiskās darbošanās skolēniem bija iespēja noskatīties fragmentiņus no animācijas filmiņām „Kā Lupatiņi uzminēja“, „Kā Lupatiņi šūpojās“ un “Kā Lupatiņi precējās.“
Tad nodarbības otrajā daļā dalībnieki grupiņās varēja iejusties režisora un animatora lomā, praktiski darbojoties ar animācijas filmu tehnisko aprīkojumu, ar gataviem tēliem no iepriekšminētajām animācijām izveidot savu animācijas īsfilmiņu.
Radošajā darbnīcā bērni apguva “stop motion” animācijas tehniku, paši izveidoja filmas scenāriju, izgrieza trūkstošos filmas tēlus un izveidoja nepieciešamos uzrakstus un specefektus.

Animācijas filmiņu veidošanas process likās interesents ikvienam pasākuma dalībniekam. Aizrautīgi strādājot, laiks paskrēja nemanot, pie filmēšanas galdiem skolēni būtu gatavi pavadīt dienu, kas diemžēl šoreiz nebija iespējams! Paldies animācijas studijas Multenkulten nodarbību vadītājiem par izturību!

2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9.-12.klašu 18 skolēni 13.februārī pasākuma „Ēnu diena” ietvaros devās uz Rīgu, kur ēnoja izvēlētās profesijas. Skolēniem bija iespēja redzēt darbā Latvijas Valsts prezidentu, ķīmijas profesoru, sabiedrisko attiecību speciālistu, bibliotekārus, ārstus, žurnālistu, pilotu, Latvijas Policijas koledžas direktoru, darbiniekus Jūras Akadēmijā, Latvijas Kultūras koledžā, filmu studijā, Rīgas brīvostā, pedagogus pirmskolas izglītības iestādēs.

Savukārt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11.klases skolēni 1.martā devās uz izglītības izstādi „Skola2019”. Izstāde ir nozīmīgākais izglītības iespēju notikums Latvijā, kas pulcē tūkstošiem jauniešu un piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs.
Izstādē skolēniem klātienē bija iespēja tikties un uzzināt par mācību procesu vairāk nekā 140 dažādās izglītības iestādēs – valsts un privātās augstskolās, profesionālās izglītības kompetences centros – koledžās, tehnikumos un profesionālajās vidusskolās, mācību centros u.c. Jaunieši aktīvi piedalījās sarunās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem, uzdeva jautājumus, saņēma atbildes, uzzināja informāciju par studiju kredītiem u.c. Vēl – viņi ieguva informāciju arī par iespējām apmeklēt skolēnu vasaras valodu nometnes ārzemēs, iepazīties ar inovatīviem mācību papildlīdzekļiem un jaunākajām mācību tehnoloģijām. Protams, pārsteidza un iepriecināja satikšanās ar mūsu ģimnāzijas absolventiem, kas tagad ir studenti un aktīvi prezentēja to mācību iestādi, kurās mācās pašlaik.

Izstādes apmeklējumu vēl interesantāku veidoja dažādu iestāžu organizētās prezentācijas, lekcijas, loterijas, fotografēšanās.

3. Alūksnes pilsētas sākumskolas 5.klases skolēni piedalījās pasākumā „Maizes pasaule”
Lauku mājās “Donas” 5.b klases skolēni 1.februārī tikās ar lauku sētas saimnieci un iepazinās ar lauku sētu, tās ikdienas darbiem. Sētas saimniece stāstīja par graudaugu ceļu no lauka uz klēti un tālāk uz ceptuvi. Notika iepazīšanās ar maizes cepšanas ražotni, maizes ražošanas procesa gaitas vērošana. Meistardarbnīca individuāla maizes kukulīša izgatavošanā un cepšanā, ceptās maizītes degustācija, saruna ar saimnieci par maizes lomu un tradīcijām latviešu godos. Saruna ar ceptuves darbiniekiem par redzēto profesiju apguves iespējām Latvijā.

Alūksnes maizes kombinātā 5.a 20.februārī un 5.c klases 22.februārī skolēni tika iepazīstināti ar ražotni, uzzināja par profesijām maizes cepšanas procesā un nepieciešamajām prasmēm un iemaņām. Uzzināja kur var apgūt maiznieka un konditora profesijas, šo profesiju kopīgās un atšķirīgās iezīmes.
Paši varēja izveidot savu kukulīti, kuru nācās izveidot katram individuālu, lai atpazītu pēc izņemšanas no krāsns. Pasākums iznāca ļoti sirsnīgs pateicoties kombināta direktores Taisijas Prontenko un meistares Sarmītes Lapiņas stāstītajam.

4. Strautiņu pamatskolas 1., 2., 4. un 5.klases skolēni pasākumā „Ko es uzzinu par sevi?” veidoja prasmi plānot virzību savai nākotnes karjerai.
4.klases skolēni caur dāvanu, kuru pasniedz citam, katrs skolēns veidoja savu īpašību prizmu, to vizualizēja, nodarbībā iekļāva kustības. Nodarbības vadītāja Ilga Kušnere akcentēja īpašību nozīmi personības pilnveidē. Rosināja apzināt cilvēka raksturu, vērot un analizēt sevi un savus klasesbiedrus, dažādās dzīves situācijās. Aicināja domāt vai nākotnes profesijas izvēlē noderēs nodarbības laikā apzinātās stiprās rakstura puses un talanti.
1.un 2. klase caur kustībām – deju iepazina sevi, zīmēja savu vārdu, analizēja savu nozīmi sabiedrībā un nākotnes plānošanā. Skolēniem patika katram dotā iespēja runāt un izcelt sevi, stiprinot pašpārliecinātību, pastāstīt par savu izvēlēto nākotnes profesiju.
5.klases skolēni caur dzīvnieku (paša izvēlētu), tā kustībām un īpašībām skolēni nodarbības gaitā nonāca pie asociāciju meklēšanas – kuras no šīm īpašībām un kāpēc noder noteiktai profesijai (attēla formātā izlozētai). Skolēni sākumā darbojās individuāli, tad grupā pa trim, bet nodarbības beigās visi kopā. Nodarbība bija veiksmīgi saplānota, visi 15 skolēni paspēja izteikties.

5. Liepnas vidusskolas un Pededzes pamatskolas 30 skolēni 15.februārī devās izbraukuma nodarbībās uz Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un PIKC Daugavpils tehnikumu.
Pirmā nodarbība notika Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. Skolēni iepazinās ar 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām ekonomikā, vadības un informācijas tehnoloģiju virzienos, kā arī ar profesionālās vidējās izglītības programmām grāmatvedībā , komerczinībās, datorsistēmā, datubāzes un datortīklu, programmēšanas un multimediju dizaina. Skolēnus viesmīlīgi uzņēma direktora vietniece audzināšanas jomā Zane Ozola. Iepazīstināja ar koledžas darba ikdienu, nodarbību sarakstiem, notika tikšanās ar pasniedzējiem un studentiem konkrētās nodarbībās. Lieta, ko skolēni redzēja pirmo reizi, bija 3D printera skeneris. Pašu printeri jau bija redzējuši Tehnobusa nodarbībā iepriekšējā mācību gadā.
Tālāk ceļš veda uz PIKC Daugavpils tehnikumu. Tur skolēnus sagaidīja pedagogs karjeras konsultants Sergejs Bogatkevičs. Viņa vadībā tad arī notika iepazīšanās ar tehnikuma ikdienu un tur apgūstamajām profesijām. Uzzinājām, ka tehnikums piedāvā apgūt vidējo izglītību, profesionālo vidējo izglītību, profesionālo izglītību un arodizglītību. Kopumā tiek piedāvātas 19 izglītības programmas.

Vienas nodarbības laikā visas programmas iepazīt un izpētīt skolēni nepaspēja, bet kaut nelielu priekšstatu guva par katru. Toties par dzelzceļa darbinieku profesijas apguvi ne tikai pastāstīja, bet arī atļāva iejusties studentu nodarbībā, izbraukt simulācijas braucienā ar vilciena lokomotīvi kā īstiem lokomotīves vadītājiem. Tas tiešām bija aizraujoši un patika pilnīgi visiem. Iespējams, ka kādam arī būtu vēlēšanās mācīties šajā mācību iestādē, bet attālums starp Daugavpili un Alūksni ir pārāk liels, satiksme neizdevīga.

6. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas un Malienas pamatskolas 30 skolēni 22.februārī apmeklēja PIKC Priekuļu tehnikumu, kur tika iepazīstināti ar izglītības vidi, īstenotajām izglītības programmām, ārpusstundu nodarbībām. Sākumā skolēniem tika piedāvāta prezentācija par Priekuļu tehnikumu, tad nāca audzēkņi un stāstīja katrs par savu izvēlēto izglītības programmu, par ikdienas darbu, par sabiedrisko aktivitāšu iespējam, par dalību Erasmus projektā. Pēc tikšanās zālē skolēniem bija iespēja piedalīties un darboties mācību stundā viņu interesējošā profesijā. Noslēgumā bija tikšanās zālē, kur tika pārrunāts kā šodien veicās.

Tad tika apmeklēts Valmieras tehnikums, kur skolēni tika iepazīstināti ar izglītības vidi, īstenotajām izglītības programmām gan ar pamatskolas izglītību, gan vidējo izglītību, ārpusstundu nodarbībām, sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā.
Pateicoties izbraukuma nodarbībām skolēni var sākt mērķtiecīgāk domāt par nākotnes profesiju, savas karjeras izaugsmes iespējām, skolas izvēli.

7. Alūksnes pilsētas sākumskolas 6.klases 22.februārī piedalījās pasākumā „Kalēja meistardarbnīcas apmeklējums”, kas notika kalēja amata meistara Laimoņa Bāliņa darbnīcā Alūksnē.
Meistars interesentiem izrādīja darbnīcu, rādīja dažādus darbarīkus, stāstīja par to, kā maksimāli precīzi mērīt, kā darbojas virpa, kā lietot citus instrumentus, dalījās metālkalšanas pieredzē. Katrs, kurš vēlējās, varēja arī pacilāt smago veseri un izkalt naglu. Skolēniem par pārsteigumu izrādījās, ka tas ir darba un laika ietilpīgs process. “Pēc tam, kad nagla gatava, to samērcē eļļā, lai nerūsē,” stāsta meistars. “Strādājot šo darbu, ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai nesavainotu sevi”.
Skolēni aktīvi uzdeva jautājumus un iesaistījās diskusijā par uzņēmējdarbību, kas saistīta ar kalēja profesiju. Uzzināja kā kļūt par kalēju.

8. Alūksnes pilsētas sākumskolas 4.klašu skolēni 18.februārī piedalījās pasākumā „Saldumu profesija”, kurā nodarbības vadīja SIA “Giline for life” valdes loceklis Māris Logins.
Nodarbības laikā skolēni iepazinās ar saldumu ražošanas procesu, izpētīja profesijas, kādas iesaistītas augļu un dārzeņu pārstrādes procesā – no ābeles līdz gatavai produkcijai. Uzzināja kāda ir darba vide, aprīkojums uzņēmumā SIA “Giline for life”.
Skolēni kopā noskaidroja, kāpēc ir jāpievērš uzmanība informācijai, kas norādīta uz produktu etiķetēm. Degustācijas laikā noskaidroja kas ir degustators, mācījās atšķirt garšas, izvēlēties visgaršīgāko konfekti, cenšoties atpazīt augļu un ogu garšu nianses, kā arī radošās darbnīcas ietvaros, katrs pats sev veidoja, apstrādāja un fasēja Konfelādes konfekti.

9. Bejas pamatskolas 6.-9.klašu skolēni 22.martā pasākuma “Darba tirgū vispieprasītāko profesiju apgūšanas iespējas jauniešiem” ietvaros apmeklēja Priekuļu un Valmieras tehnikumus.
Tehnikumos skolēni iepazinās ar piedāvātajām izglītības programmām un to apgūšanas iespējām. Bija iespēja apskatīties izglītības vidi: mācību telpas, laboratorijas, darbnīcas, bibliotēkas, kopmītnes, trenažieru zāli Valmieras tehnikumā, sporta kompleksu Priekuļu tehnikumā. Skolēni uzzināja par ārpusstundu nodarbībām un dažādām aktivitātēm izglītības iestādēs.
Priekuļu tehnikumā skolēniem tika piedāvāta iespēja iekāpt “studentu kurpēs” – darboties tehnikuma audzēkņu vadītajās darbnīcās kādā no izvēlētajām profesijām.
Skolēniem tika sniegta informācija par darba tirgū vispieprasītākajām profesijām, potenciālajām darbavietām.
Skolēni pozitīvi novērtēja saņemto informāciju. Ir skolēni, kuri izsaka domu par tālākizglītību šajās mācību iestādēs.

10. Alūksnes pilsētas sākumskolas 6.klašu skolēniem notika pasākums „Nākotnes darba tirgus”
Ar izglītojošas lekcijas palīdzību tika veicināta skolēnu uzņēmība un aktualizēta to savlaicīga un apzināta tālākās izglītības un karjeras izvēle. Nodarbības laikā skolēni uzzināja par nākotnes Latvijas un pasaules darba tirgus prognozēm par pieprasījumu un piedāvājumu dažādās jomās. Tiks sniegta informācija par darba samaksu Latvijā dažādās jomās, populārākajām profesijām, kas neeksistēja pirms 5 gadiem un darba tirgus dinamiku un izmaiņām kopumā.


Karjeras atbalsta pasākumi skolās 2018. gada novembrī – decembrī

 

1. Alūksnes pilsētas sākumskolas 6. klašu skolēni 7., 9. un 12.novembrī karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Keramiķa meistardarbnīcas apmeklējums” ietvaros devās uz Uģa Puzuļa keramikas darbnīcu, “Racupkalnos”, Alsviķu pagastā.
Amata meistars Uģis Puzulis iepazīstināja ar keramiķa profesiju. Sarunas laikā veidoja izpratni par karjeras veidošanu keramiķa profesijā. Pastāstīja, kā rodas idejas darbiem, parādīja materiālus, no kuriem tiek veidoti keramikas darbi.
Skolēni praktiski darbojoties varēja noskaidrot savas sākotnējās prasmes keramiķa arodā. Katrs skolēns izveidoja sev keramikas izstrādājumu, kuru saņems pēc apdedzināšanas krāsnī.

2. Alūksnes pilsētas sākumskolas 1.klases piedalījās pasākumā “Kinologa meistarklase”, ko vadīja kinoloģe Ligita Gailīte un kas notika 13.novembrī.
Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar kinologa un darba suņa ikdienas darbu un tam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kā arī veidot izpratni par karjeras veidošanu kinologa profesijā
Ievaddaļā kinoloģe Ligita Gailīte stāstīja skolēniem par kinologa profesiju un darbu dienesta suņu sagatavošanā
Kinoloģe demonstrēja arī sava darba palīginstrumentus.
Skolēni vēroja kā ikdienā notiek dienesta suņu apmācība – kinologa un dienesta suņa komandas darbs. Tā skolēniem tika radīts priekšstats par to, kā kinologi ar saviem uzticamajiem četrkājainajiem palīgiem ik dienas nenogurstoši strādā uz robežas, citos uzdevumos.
Skolēni ievēroja, ka sunim vieglāk noturēt uzmanību, ja par labi paveikto uzdevumu tam dod gardumiņu vai apbalvo ar kādu našķi…
Tā kā skolēni izrādīja dzīvu interesi par visu redzēto un dzirdēto, kinoloģe paraugdemonstrējumu laikā dažādās darbībās iesaistīja arī skolēnus.
Izglītojošā un sirsnīgā tikšanās un stāstījums, arī suņa Farko klātbūtne iedvesmoja skolēnus, jo visi izrādīja neviltotu interesi par visu redzēto un dzirdēto.

3. Malienas pamatskolas, Bejas pamatskolas, Liepnas vidusskolas, Pededzes pamatskolas, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas 1.-5.klašu skolēniem 23.novembrī notika karjeras atbalsta pasākums „Sevis apzināšanās – neizsīkstošs dzīvesspēka resurss”, kuru vadīja pasniedzēja Ilga Kušnere.
Pirmais solis karjeras izglītībā ir sevis izzināšana. Radošuma izmantošana ir īpaši svarīga izglītības satura apguvē. Tāpēc svarīgi aicināt uz skolu palīgus, kas pārzina karjeras vadības jomu.
Skolēni pasākuma laikā tika ievirzīti karjeras izglītības satura pirmajā posmā, t.i., izzināja savas spējas, intereses, īpašības, prasmes, veidoja izpratni par savu personību.
Skolēniem pasniedzējas Ilgas Kušneres vadībā darboties bija interesanti un izzinoši. Skolēni uzmanīgi klausījās, aktīvi un radoši piedalījās dažādu uzdevumu un vingrinājumu veikšanā. Skolēni darbojās gan individuāli, gan pāros, gan grupās.
Nodarbības sāka ar to, ka katrs skolēns uzrakstīja savu vārdu. Tad sekoja savu labāko rakstura īpašību apzināšana, lai saprastu, kurā profesijā tās būtu noderīgas vai vajadzīgas. Katrs skolēns varēja piemeklēt arī attēlu, kurā attēlota profesija.
Darbojoties praktiski ar lokano materiālu, skolēni izlocīja mīļu lietiņu, kuru attiecināja uz sevi. Tās bija – sirsniņas, kaķīši, spirālītes, ūsiņas u.c. Skolēni caur savu vārdu izzināja sevi.
Nodarbības notika brīvā un nepiespiestā gaisotnē un laiks aizritēja ļoti ātri.

4. Alūksnes pilsētas sākumskolas 4.klašu skolēniem 4.decembrī pasākumā „Meistardarbnīca „Sveču liešana” pasniedzējas Unas Teteres-Teterovskas vadībā bija iespēja izprast sveču veidošanas procesu un kā notiek izveidoto sveču realizēšana.
Tikšanās reizē ar sveču liešanas meistari Unu Teteri-Teterovsku 4.klašu skolēni iepazina viņas darba ikdienu, uzzināja, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvas svecītes, apzināja faktorus, kas veicina un bremzē veiksmīgu darbošanos šajā nozarē, kā saražoto produkciju virzīt līdz galamērķim.
Skolēniem tika piedāvātas praktiskas nodarbības ar mērķi izmēģināt savas iemaņas sveču liešanas procesā.
Bērni ar aizrautību piedalījās šajā procesā, sākumā pie sveču trauciņu noformēšanas un vēlāk pie sveču izliešanas. Katrs saņēma dāvanā savu izlieto svecīti.

 


Skolās 2018./2019. mācību gadā turpinās pasākumi karjeras atbalstam

 

Alūksnes novada skolās 2018./2019. mācību gadā turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta izmēģinājumskolās, kas ir visas 10 Alūksnes novada vispārizglītojošās skolas, darbu turpina 4 pedagogi karjeras konsultanti.

13.septembrī Valsts izglītības aģentūra apstiprināja Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu 2018./2019. mācību gadam.

Karjeras atbalsta pasākumi iesākās Karjeras nedēļā, kuras šī gada tēma bija karjeras vadības prasmes un to loma karjeras plānošanā, uz ko arī aicināja vienotā devīze Latvijā “Tavs karjeras skrejceļš!”. Alūksnes novadā Karjeras nedēļas laikā papildus aktivitātēm un pasākumiem katrā skolā bija divi novada mēroga pasākumi. 1.-6.klašu skolēniem tika dots uzdevums izprast kāda saistība ir mācību priekšmetiem ar profesijām. Skolēni savu izpratni varēja radoši izpaust zīmējumu konkursā „Mācību priekšmeti un profesijas”. Savukārt 5.-9.klašu skolēni pasākumā „Izaugsmes meistarklases” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā varēja apmeklēt un piedalīties dažādās profesionālās meistarklasēs. Šajās meistarklasēs vairāk kā 400 ģimnāzijas un septiņu novada skolu skolēni papildināja zināšanas un praktiska darba iemaņas tehniskajā grafikā, prāta vingrošanā, praktiskajā matemātikā, par veselību un uzturu, praktizēja skaņas un gaismas darbnīcā, spēlēja erudīcijas spēli ģeogrāfijā, iepazina daudzas radošās spēles ģimnāzijas bibliotēkā, centās apgūt profesionālās prasmes šūšanā, kokapstrādē un pavārmākslā, kā arī pilnveidoja angļu un vācu valodas zināšanas.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11. un 12.klašu skolēniem 9.oktobrī bija aktīva darbošanās kopā ar izaugsmes treneri Ievu Elvīru Garjāni. Viņiem „Personiskās Izaugsmes Platformas meistarklasē” nopietni bija jāstrādā pie savu personīgo mērķu izvirzīšanas un to īstenošanas plāna izveides.

Sagatavoja:
B.Lietapure
izglītības metodiķe


Karjeras atbalsta pasākumi skolās jūnijā

 

Šī mācību gada karjeras atbalsta pasākumus noslēdza Strautiņu pamatskolas 7.klases skolēni, kuri apmeklēja SIA “Rāmkalni Nordeco” sukāžu ražotni pasākuma „Ražots Latvijā” ietvaros. Šajā dienā, jūnija sākumā, lielākā daļa darbinieku bija rabarberu novākšanas darbos. Kā vēlāk uzzinājām, ražas novākšanā no lauka bija iesaistīti visi darbinieki, kuri tajā dienā var tikt uz lauka. Jā, arī direktors.

Lai ienāktu cehā, visiem bija jāuzvelk bahilas, cepurītes un halāti. Cītīgi, pēc instruktāžas, jāmazgā un jādezinficē rokas. Bija aizliegts jebkam pieskarties. Visu rādīja un stāstīja gide, atļaujot visur iebāzt savus degunus un jautāt jebkādus jautājumus.

Darbs sukāžu ražotnē ir intensīvs. Katram ir savi pienākumi. Darbiniekiem ir dažādi darba laiki, atkarībā no veicamajiem pienākumiem. Arī brīvdienu piešķiršanas grafiki ir dažādi. Lai gan lielākā daļa darbinieku bija iesaistīti ražas novākšanā, daudzi darbojās savās darba vietās cehā.

Iekšā ražošanas cehā bija stingri aizliegts fotografēt. Iekšā cehā visur bija videonovērošanas kameras. Iekārtu bija milzum daudz. Tās visas bija no nerūsējošā tērauda. Pamatā visas iekārtas bija milzīgas. Trauku mazgājamās mašīnas bija izvietotas vienā telpā gar malu, kas nemaz neatgādināja trauku mazgājamās mašīnas. Pat neuzminētu! Pilnīgi kas cits no ikdienā redzētā. Skolēniem ļoti patika milzīgā fasēšanas iekārta. Tur viņi uzdeva daudz jautājumus. Praktiski ļāva darboties citā telpā. Tur viena darbiniece apmācīja savu arodu. Viņa nodemonstrēja kastītes salocīšanu. Vispirms ļāva skolēniem pašiem izdomāt, kā jāloka. Tad parādīja to 3 sekundēs.

Sukāžu un pastilu žāvēšana notiek “tuneļos”. Viss ir datorizēts. Mazi kompjūteri rāda informāciju par katru tuneli. Apjomi bija milzīgi.

Saldētavā bija -17/-18 grādi pēc Celsija. Saldētavā glabājās kastes ar novākto ražu, kas būs jāpārstrādā.

Noliktava bija milzīga. Visur bija uzraksti, kam kur jāglabājas. Sākot no “Bio cukura” maisiem līdz vismazākajam sīkumiņam. Stāstīja, ka uzņēmumam nupat ir noslēgts piegādes līgums ar kārtējo ārzemju pasūtītāju.

Uzņēmums piedāvā darbu profesionālā komandā, stabilitāti un labus darba apstākļus, konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas, dinamisku, daudzveidīgu darba vidi, iespēju gūt pieredzi atpazīstamā, augošā uzņēmumā! Šobrīd aktuālas vakances: šoferis – ekspeditors Rāmkalnu Sukāžu ražotnē. Pārdevējs – konsultants/e veikalā, pārdevēja palīgs – krāvējs, strādnieks/-ce Rāmkalnu Sukāžu ražotnē, noliktavas darbinieks/-ce Rāmkalnu Sukāžu ražotnē.

Informāciju par pasākumiem sagatavoja pedagogi karjeras konsultanti: Lolita Vanaga, Dace Alksne, Ināra Orbidāne, Ivars Līdaciņš


Karjeras atbalsta pasākumi skolās aprīlī

 

Alūksnes novada vidusskolā 16.aprīlī 10.-12.klašu skolēniem pasākumā „Savas dzīves kapteinis” tika sniegta informācija, kā izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos, kā mācības skolā saistītas ar nākotnes profesijas izvēli. Skolēni aktīvi iesaistījās piedāvāto praktisko nodarbību procesā, pilnveidoja savas zināšanas, sadarbojoties grupā un individuāli, atpazīstot vienam otru. Tika gūta informācija par to, kādi varbūt iespējamie karjeras attīstības gaitas scenāriji un kādi izaicinājumi rodas jauniešiem. Tika uzklausīts arī pasniedzējas I.Zīles pieredzes stāsts par profesiju izvēlē piedzīvotajām veiksmēm un neveiksmēm, to pārvarēšanas ceļiem un virzieniem.

 

Alūksnes pilsētas sākumskolas 4.klases 19. un 20.aprīlī pasākumā „Meistardarbnīcas apmeklējums” apmeklēja vispopulārāko amatnieku Alūksnes novadā šajā projektā keramikas meistaru Uģi Puzuli. Amata meistars Uģis Puzulis iepazīstināja ar keramiķa profesiju. Sarunas laikā veidoja izpratni par karjeras veidošanu keramiķa profesijā. Pastāstīja, kā rodas idejas darbiem, parādīja materiālus ar kuriem tiek veidoti keramikas darbi. Skolēniem bija iespēja izmēģināt un saprast, vai šāda veida nodarbe viņiem izdodas un ir vēlme apgūt vairāk.

 

 

2018. gada 23. aprīlī Alūksnes novada vidusskolas 7. un 8. klases skolēni tikās ar pasniedzēju A. Šmitiņu pasākumā „Karjeras kompass – dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem”, lai caur radošu un izzinošu nodarbību rosinātu katru pusaudzi/jaunieti padomāt par sev svarīgiem karjeras jautājumiem. Skolēni aktīvi un radoši iesaistījās piedāvātās nodarbības procesā, pilnveidojot savas zināšanas, sadarbojoties individuāli, pārī un grupā. Kopā ar nodarbības vadītāju izmantojot dažādas metodes un metodikas pārrunāja un izanalizēja problemātiskākos karjeras jautājumus pusaudžu vecumposmā. Ar metodiskā līdzekļa „Karjeras kompass” palīdzību lektore rosināja pusaudžus aplūkot karjeras jautājumus no dažādiem skatupunktiem un palīdzēja atklāt nākamos soļus karjeras attīstības procesā. Karjeras kompasā būtiskie karjeras jautājumi ir noformulēti atbilstoši 5 karjeras kompetencēm, kas ietver pārdomas par motivāciju, pārdomas par spējām un īpašībām, darba iespēju izpēti, karjeras virzības noteikšanu, kontaktu loka paplašināšanu. Nodarbības dalībnieki attīstīja savas prasmes aktīvajā klausīšanā, sarunas vadīšanā, jautājumu uzdošanā atbilstoši karjeras kompetenču lokam, kā arī precīzas un mērķtiecīgas atgriezeniskās saites sniegšanā viens otram. Pēc nodarbības daži jaunieši labprāt veltīja laiku individuālām sarunām ar lektori.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9.klašu skolēni pasākumā „Ceļš sevis izzināšanai” 23.aprīlī caur spēlēm un uzdevumiem apkopoja savu spēju, interešu un talantu nozīmi nākotnes profesijas izvēlē par jautājumiem „Gribu! Varu! Vajag!”.

 

Karjeras atbalsta pasākumi skolās maijā

2018. gada 2. maijā Ziemeru pamatskolas 1.-9. klases skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Ražots Latvijā”. Skolēni apmeklēja uzņēmumus Cēsīs SIA “Vinnis” un SIA “Livonija”, kur vēroja, kā uzņēmumu darbinieki strādā ražošanas līnijās: kā iepilda medus krēmu burkās, automātiski aizvāko un pielīmē etiķetes; otrā līnijā vārēja redzēt ražošanas procesu no dzērienu pildīšanas pudelēs līdz vairāku simtu pudeļu iepakošanu uz transportēšanas paletes. Cēsīs SIA „Laureta Candles” varēja vērot, kā darbiniece lej dažāda veida sveces.

Aktīvi un radoši skolēni iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs. SIA „Laureta Candles” viņi paši lēja sveces un izrotāja tās ar kaltētiem ziediem, SIA „Vinnis” skolēni degustēja dzērienus, noteica, no kādām izejvielām tie ir pagatavoti. Bija iespēja pielaikot biškopja darba tērpu, iepazīties ar biškopja darba instrumentiem un iekārtām. Skolēni aktīvi uzdeva nodarbību vadītājām jautājumus.

Vecāko klašu skolēni kopā ar nodarbību vadītājiem noskaidroja, kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas biškopja, pārtikas tehnologa, ražošanas operatora, iekārtu operatora, mārketinga speciālista, uzņēmēja, amatnieka (sveču lējēja) profesijās, kurp tās var doties apgūt. Skolēni secināja, ka ražošanas operatora un pārtikas operatora darbs ir monotons un nav radošs, savukārt mārketinga speciālista, pārtikas tehnologa un sveču lējēja darbs ir radošs un prasa regulāru profesionālo izaugsmi.

Skolēni uzzināja, kādas izejvielas izmanto ražotāji. SIA “Vinnis” izmanto tikai Latvijas izejvielas, SIA “Livonija” pārsvarā izmanto Latvijas sulas, bet  SIA „Laureta Candles” izejvielas iepērk ārzemēs. Savukārt savas preces SIA „Laureta Candles” realizē tikai Latvijas tirgū, bet SIA “Vinnis” un SIA “Livonija” savas preces pārdod gan Latvijā, gan ārzemēs. Vēl skolēnu uzzināja, kā veidojas preces cena.

 

Ilzenes pamatskolas 7.-9.klašu skolēni pasākumā „Profesijas saldumu ražotnē” 11.maijā apmeklēja SIA „Skrīveru Pārtikas kombināta” ražotni. Skolēni iepazina uzņēmuma vēsturi, apskatīja konfekšu „Gotiņa” papīrīšu kolekciju. Skrīveru pārtikas kombināta ražotās produkcijas klāsts savā laikā bijis ļoti plašs, sākot ar konserviem un beidzot ar limonādi un iesala dzērienu, taču tagad ražo dažādus saldumus kā sendienās, izmantojot agrākās receptes un tīras izejvielas. Skolēni tika iepazīstināti ar ražošanu un realizāciju tagad.

Šī ir vecākā konfekšu „Gotiņa” fabrika, kas vēl darbojas. Un konfektes joprojām iesaiņo ar rokām. Pareizi iemācīties tīt konfektes nav nemaz tik vienkārši, kā izskatās no malas. Kādreiz vienā dienā viena tinēja satina 100 kg gotiņu, bet tagad tikai 70-80 kg. Par tinējām uzņēmumā strādā tikai 3 darbinieces. Tiek ražotas „Gotiņas” ar dažādām garšām un piedevām. Skolēni paši tina konfektes un nemaz tik veikli tas neizdevās.

 

Sākot ar 17.maiju Alūksnes novada vidusskolas un Strautiņu pamatskolas skolēniem notika pasākums „Amatnieku/uzņēmēju atvērtās darbnīcas”. Vispirms Alūksnes novada vidusskolas 1. un 9.klases skolēni apmeklēja SIA „Mūsu Maiznieks” ražotni Kolberģī.

Pirmās klases skolēni 23.maijā ar lielu interesi vēra vaļā maizes ceptuves durvis. Šī diena tika ļoti gaidīta, jo visu nedēļu stundās bija gatavojušies, lai aizbraucot uz maizes ceptuvi redzētu koka abru, uzrūgušu rudzu maizes mīklu, praktiski pamēģinātu, kā tiek izveidots maizes kukulītis, kas ir lize un kā to sava darba ikdienā izmanto maizes cepējs. Kāda izskatās ar malku kurināma maizes krāsns, kā notiek temperatūras mērīšana maizes krāsnī. Tas tik bija piedzīvojums, katram izveidot savu maizes kukulīti un sagaidīt, kad maiznieks to izcels no krāsns. Maiznieks skolēniem pastāstīja, kuru mācību priekšmetu zināšanas un prasmes ir nepieciešamas viņa darba ikdienā – jāprot lasīt, rakstīt, veikt aprēķinus, praktiski darboties ar abām rokām, jābūt sportiskam un veselam.

Nodarbības laikā visi bērni aktīvi līdzdarbojās un bija priecīgi ieraugot katrs veikumu. Paldies maizniekam par laipno uzņemšanu!

 • Man ļoti patika pašam veidot maizes kukulīti, mamma mājās to nedara.
 • Man patika skatīties, smaržoja visa ceptuve.
 • Man bija bailes, jo nezināju kā to darīt, maizes onkulis palīdzēja, paldies viņam.
 • Es atbraukšu vēlreiz ar savu ģimeni, lai visi kopā ceptu maizi.

9. klases skolēni 17. maijā ne tikai praktiski izmēģināja roku maizes kukulīša veidošanā un tā izcepšanā, bet centās noskaidrot un  iepazīt  maiznieka – uzņēmēja darbu šajā pat uzņēmumā.

 

Alūksnes novada vidusskolas 2. un 3. klases skolēniem bija iespēja darboties divās darbnīcās prasmīgu uzņēmēju vadībā.

24.05. Alūksnes novada vidusskolā pie 2. un 3. klases ar meistardarbnīcu viesojās ziepju gatavošanas meistare Inga Zālīte. Lai arī I. Zālītes ikdiena ir saistīta ar grāmatvedību, ziepju gatavošana ir kā mazs bizness un vaļasprieks. Inga Zālīte ziepes gatavo jau vairākus gadus. Šajā laikā dažādu eksperimentu rezultātā ir izveidotas daudzas jaunas ziepju receptes. Meistarei ir savas mīļākās ziepes un ziepju formas. Sastāvdaļas ziepēm kā kaltēti augi, ziedi, koku lapas tiek vāktas pašu rokām, daudzas sastāvdaļas, lai ziepes būtu krāsainas, labi smaržotu, utt., ir jāiepērk.

 

Atbildot uz jautājumu par dabīgajām krāsvielām, I.Zālīte pastāstīja vienkāršā, bērniem, kuri vēl neapgūst ķīmiju, saprotamā valodā, kāpēc ne vienmēr ziepes būs skaistā krāsā, ja tās izmantosim. Pacietīgi klausījušies, bērni ķērās pie darba. Izrādās, ka tas nemaz nav tik vienkārši. Lai tiktu pie skaista, smaržīga ziepju gabaliņa, ir nepieciešama pamatīga sagatavošanās un pacietīgs, darbs. Bērni grieza ziepju gatavošanas masu, izvēlējās ziepju formu, grūti bija izvēlēties smaržu, jo meistarei liels smaržvielu piedāvājums, tāpat jāizvēlas eļļa un krāsa, kāds dabīgais piemaisījums (kaltētas lapas, augi, ziedi, malta kafija vai kakao).

Un tad pats grūtākais – gaidīt. Gaidīt, kad sacietēs, un ziepes būs gatavas. Kāds prieks un gandarījums bērnu acīs, kad izņemot no silikona formas, parādās zaķi, ziedi, mašīnas, aitiņas, utt., un vēl skaisti smaržo! Protams, ne visiem viss tik skaisti. Dažiem bērniem ar pirmo reizi neizdevās – vai par daudz kāda sastāvdaļa pievienota, vai arī kāda sastāvdaļa par maz, vai pat aizmirsta.

 

30.05.2018. Alūksnes novada vidusskolas 2. un 3. klases 34 skolēni, paviesojās un radoši darbojās Uģa Puzuļa keramikas darbnīcā „Racupkalns”, Alsviķu pagastā.

Skolēni ieguva priekšstatu par keramiķa profesijas vēsturi, kopīgajām, un atšķirīgajām iezīmēm keramikā Latvijas novados, par Latvijas novadu keramiķu – amatnieku rokrakstu, par radošuma veicinošiem un kavējošiem apstākļiem. Keramiķis U.Puzulis dalījās ar savu līdzšinējo pieredzi – iepazīstināja un izrādīja ikdienas darba procesu keramikas darbnīcā un keramikas ceplī. Pastāstīja par zināšanām, prasmēm un iemaņām, kuras nepieciešamas šajā profesijā strādājošiem, par radošās domāšanas nepieciešamību un saskarsmi ar klientiem, par izglītības iespējām, lai nākotnē kļūtu par keramiķi.

Praktiskajā nodarbībā katrs skolēns izstrādāja savu ideju, realizēja to, veidojot suvenīru-atspiedumu mālā un apgleznoja to.

Skolēni pozitīvi novērtēja iespēju komunicēt ar amatnieku – meistaru, uzdot dažādus jautājumus. Apskatīja un uzdeva jautājumus par izstāžu telpā izvietotajiem gatavajiem darbiem, par darbavietas un darba vides tuvāku iepazīšanu. Interesantākais – darbošanās piedāvātajā aktivitātē, kuras rezultātā katrs var redzēt sava darba ieguldījumu un gala rezultātu.

Skolēnu vecāku pozitīvi novērtē, ka projekta aktivitātes  paver iespējas iepazīt dažādo un mainīgo profesiju pasauli, aktīvi līdzdarboties, mēģināt un nebaidīties kļūdīties, tikties ar  profesionāļiem, veiksmīgiem sava biznesa cilvēkiem.

 

Strautiņu pamatskolas 1.-8. klases skolēniem 30.maijā notika sekojošas darbnīcas – tekstila, dizaina, ziepju un kalēja darbnīcu nodarbības.


 

Izstāde “Skola 2018”

 

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Vanaga

Februāra nogalē Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11., 12. klašu 85 skolēni ar projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Alūksnes novada pašvaldības un skolēnu vecāku finansiālu atbalstu, devās izglītojošā mācību ekskursijā uz Rīgu. Diena bija ļoti piesātināta ar daudzveidīgu objektu apmeklējumiem. Lielu dienas daļu skolēni veltīja izstādes „SKOLA 2018” apmeklējumam. Izstāde „SKOLA 2018”, kas notika Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, ir lieliska iespēja vecāko klašu skolēniem iegūt visaptverošu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, kā arī piedalīties dažādu profesiju paraugdemonstrējumos, konkursos un aizraujošās aktivitātēs. Izstādē piedalījās aptuveni 140 izglītības iestādes un nozares uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām Eiropas valstīm, arī ASV un Kanādas izglītības iestādes.
Ienākot izstāžu telpā mūsu uzmanību uzreiz piesaistīja plašie LU un RSU informācijas stendi, kuros bija iespēja uzreiz iesaistīties daudzveidīgās aktivitātēs, pārsteidza iespēja satikt milzīgu robotu, ko izstādē piedāvāja Transporta un sakaru institūts, vairāki skolēni ar interesi pakavējās RTU ekspozīcijā, kur varēja vērot dronu paraugdemonstrējumus, daži klausījās RVT „Esi līderis” iedvesmas stāstos, tur klātesošos uzrunāja jauni cilvēki, kas savā dzīvē ar neatlaidīgu darbu ir sasnieguši vērā ņemamus panākumus, vairāki pieteicās veikt karjeras izvēles testus. Protams, galvenais apmeklējuma mērķis bija aprunāties ar sev interesējošo nākotnes studiju pārstāvjiem, uzdot viņiem jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes, kā arī paņemt sev interesējošus bukletus un citus informatīvos materiālus.

Informācijas diena „pareizais” vai „nepareizais” ceļš uz karjeru

 

Pedagogs karjeras konsultants Dace Alksne

Informācijas diena notika Strautiņu pamatskolā 9.martā un Alūksnes novada vidusskolā 26.martā.
Pasākuma mērķis bija iepazīties ar organizāciju, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju darba tirgus piedāvājumu un iespējām Alūksnes novadā. Neformālās sarunās tika uzklausīti un noskaidroti profesiju pārstāvju pieredzes stāsti par profesijas izvēlē piedzīvotajām veiksmēm un neveiksmēm, to pārvarēšanas ceļiem un virzieniem. Kā arī tika gūta informācija par izglītības iespējām un mācību iestādēm, kuras absolvējuši profesiju pārstāvji.
Strautiņu pamatskolā skolēni tikās ar dažādiem jauniešiem 9.martā. Viens no viņiem bija jaunais zemnieku Arvis Šteiners, kurš stāstīja par savu izglītības ceļu un pasaulē pieredzēto. Interesanti, ka Arvis uzsāka mācības Strautiņu pamatskolā, bet pēc ilgiem meklējumiem atkal atgriezies Strautiņos.

Ilze Zvejniece skolēnus informēja par brīvprātīgā darba iespējām Alūksnē. Par daudzveidīgo izvēļu iespējām un savu pieredzi runāja jaunatnes lietu speciāliste Inga Grizāne. Par savu privāto biznesu, kas ir linu apģērba ražošana bērniem, kā arī darbu ar Alūksnes novada uzņēmējiem, runāja Māra Saldābola.
„Pēc šī pasākuma sapratām, ka nevajag ļaut citiem izlemt tavā vietā, kur mācīsies vai par ko tu kļūsi, jo vienīgi tu zini, kas tev patīk un kas nē. Tas nekas, ja kāda nodarbe nepadodas, jo ir taču tik daudz citu lietu, ko vari darīt, galvenais ir nepadoties un iet pretī savam mērķim,” savās pārdomās par dzirdēto dalās devītās klases skolēni.

Savukārt Alūksnes novada vidusskolā skolēni tikās ar šādiem pārstāvjiem – jaunatnes lietu speciālistu, sabiedrisko attiecību speciālistu, žurnālistu, dīdžeju, bruņoto spēku virsnieku, pavāru, tūrisma darba speciālistu, projektu vadītāju, grāmatvedi, medicīnas māsu, finanšu speciālistu, policistu, galdnieku, pārdevēju, frizieri, teologu, Alūksnes NVO atbalsta centra projektu vadītāju.
„Paldies mūsu skolas absolventiem par interesantajiem stāstiem. Tie lika aizdomāties par savas izvēlētās profesijas nākotnes iespējām. Vēlamies, lai šādas tikšanās notiktu arī turpmāk,” pārdomās pēc sarunām dalās desmitās klases skolēni.


„Mums patika šīs tikšanās. Vislabākais bija tas, ka paši varējām izvēlēties ar ko vēlamies tikties. Man palaimējās, jo vienā reizē bija divu atšķirīgu amatu pārstāvji. Ceram, ka būs vēl šādas sarunas,” tā raksta septītās klases skolēni.

„Laiks paskrēja ļoti ātri, vēl gribējās palikt un parunāties. Man patika, ka izstāstīja, kā veicies praksēs, sākot strādāt algotu darbu. Uzņēmējām ir interesanta darba ikdiena piepildīta dažādiem izaicinājumiem. Iedrošināja, ka arī neiespējama lietas var kļūt par iespējamo,” tādas astotās klases pārdomas pēc pasākuma.
„Es vēl nezinu, kas es būšu, man ir laiks ko domāt un prātā daudz iespēju. Patika tikšanās ar frizieri, es zinu, ka mācīšos par frizieri. Patika tikšanās ar karavīru, viņš pats ir mācījies manā skolā. Uzņēmējiem ir daudz jāmāk, jādomā, jāmācās arī jau skolā. Ja vēl notiks šādas tikšanās, paaiciniet šoferi, kūku cepēju, zvēru dakteri,” tā raksta sestie.

Karjeras pasākumi Alūksnes pilsētas sākumskolas skolēniem

 

Pedagogs karjeras konsultants Ivars Līdaciņš

1. Ekskursija uz uzņēmumu, kas notika 2017.gada decembrī 4.klašu skolēniem.
Skolēni devās uz SIA „JM Grupa” kafejnīcu „Jolanta”, kur notika mācību ekskursija ar meistarklasi kafejnīcā. Ekskursijas sākumā skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmumu, tā darbību. Iepazinās ar viesmīļa un pavāra profesiju. Sarunā ar darbiniekiem uzzināja par profesionālajām iemaņām, kādas nepieciešamas šīm profesijām. Uzzināja par mācību iestādēm, kurās apgūst šīs profesijas.
Praktiskās nodarbības laikā skolēni iejutās pavāra un viesmīļa lomās. Gatavoja un vēlāk arī nobaudīja savu pagatavoto.
Noslēgumā bija konkurss, kura noslēgumā tika izvēlēti vērīgākie, kuri beigās ieguva balvas.

2. Nodarbība par pašizaugsmi un karjeras izvēli notika 2018.gada februārī.
Nodarbībās piedalījās 5.klašu un 6.a klases skolēni.
Skolēniem nodarbības vadīja pasniedzējs Mārtiņš Geida, kurš pastāstīja, kas ir karjeras konsultants un karjeras konsultēšana.
Pēc animācijas filmas fragmenta noskatīšanās bija jāatpazīst dažāda veidu nodarbošanās un profesionālās darbības. Šis uzdevums izrādījās diezgan grūts, tādēļ palīgā tika ņemts Profesiju katalogs.
Mārtiņš Geida iepazīstināja ar Galveno ekonomikas likums – visu var nopirkt un visu var pārdot – jānoskaidro tikai cena (vērtība). Šajā kontekstā jāvērtē lietu, spēju, talantu, prasmju, zināšanu vērtība un cena.
Noslēgumā skolēni veica Vingrinājumu „Pateicoties” – profesionālās darbības ķēdes veidošanu. Katra grupa prezentēja paveikto.

  

3. Meistarklase „Iepazīsti Teātri!”.
Starptautiskās teātra dienas ieskaņā 26.martā notika meistardarbnīca “Iepazīsti Teātri” Alūksnes pilsētas sākumskolas 1.-3.klašu skolēniem. Meistardarbnīcas vadīja Daiga Bētere Alūksnes Kultūras centrā.
Nodarbību laikā notika aktiermākslas paraugdemonstrējumi. Skolēniem bija iespēja iztaujāt vadītāju par darba specifiku, izglītības iespējām, personības īpašībām un talantiem. Skolēni uzzināja par aktiera, režisora, skaņu operatora, scenogrāfa un mākslinieka profesijām, paši uz skatuves iejutās aktieru lomās.

   

Sevis izzināšana, saprašana un sajušana 10.11.2017.
jeb Mākslas detektīvi Malienā

 

Pedagogs karjeras konsultants Ināra Orbidāne

10. novembrī Liepnas vidusskolas, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas, Pededzes, Malienas un Bejas pamatskolu 1.-6.klašu labākie lasītāji tikās ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori. Tikšanās notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Rakstniece pastāstīja, kā top grāmata. Skolēni iepazinās ar grāmatas tapšanas procesā iesaistīto profesiju daudzveidību. Viņi uzzināja, lai taptu viena grāmata, kopā jādarbojas vairākiem cilvēkiem – autoram, ilustratoram, maketētājam, redaktoram, sponsoram, ja grāmata jāizdod citā valodā, tad jāiesaistās arī tulkotājam.
L. Pastore ir sarakstījusi Mākslas detektīvu sēriju. Šajās grāmatās galvenie varoņi ir Teo un Poga, viņu piedzīvojumus var apskaust jebkurš mākslas mīļotājs, jo bērni mistiskā veidā nonāk otrpus gleznām. Šajā sērijā ir tapušas grāmatas “ Pazudušais pērtiķis”, ‘”Neredzamais cilvēks”, “ Svešinieka atnākšana”, “Operācija “Maska””, “Pēdējais ķēniņš”.  Autore pastāstīja, ka šīs grāmatas ilustrējusi Elīna Brasliņa. Māksliniece uz pasauli raugās caur “dažādām brillēm”, tieši tāpēc viņas ilustrētās grāmatas ir tik kolorītas.
Un tad sekoja mākslas detektīvspēle “Klasikas medībās”!  Jaunie detektīvi meklēja paslēptās atbildes mākslas darbos. Bija jāveic astoņi noslēpumaini uzdevumi un jāuzmin parole. Visatjautīgākās jaunās detektīves nāk no Liepnas vidusskolas – Enija un Marta Bordānes, meitenes šo uzdevumu veica visātrāk.

Pēc detektīvspēles skolēni uzdeva daudz un dažādus jautājumus grāmatu autorei. Vai bija viegli izdomāt detektīvspēli? Izrādās – nebija viegli. No cik gadiem L. Pastore raksta grāmatas? Autore pastāstīja, ka raksta jau no astoņu gadu vecuma, vispirms rakstījusi parastās burtnīcās. Vai Mākslas detektīviem būs turpinājums? Mākslas detektīviem būs turpinājums. Šie ir tikai daži uzdotie jautājumi.
Pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, pasākumu “Sevis izzināšana, saprašana un sajušana” apmeklēja 66 skolēni, viņiem bija iespēja apjaust savas stiprās puses, izvirzīt mērķus un attīstīt jaunrades prasmes.


 

„Karjeras kompass”- dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem 20.10.2017.

 

22687620_1954187024794800_16713003265055529_nPedagogs karjeras konsultants Dace Alksne

2017. gada 20.oktobrī Alūksnes novada vidusskolas 10. un11. klases izglītojamie tikās ar karjeras konsultanti A.Šmitiņu, lai caur radošu un izzinošu nodarbību rosinātu katru jaunieti padomāt par sev svarīgiem karjeras jautājumiem. Izglītojamie aktīvi un radoši iesaistījās piedāvātās nodarbības procesā, pilnveidojot savas zināšanas sadarbojoties individuāli, pārī un grupā. Kopā ar nodarbības vadītāju izmantojot dažādas metodes un metodikas pārrunāja un izanalizēja problemātiskākos karjeras jautājumus jauniešu vecumposmā. Ar metodiskā līdzekļa „Karjeras kompass” palīdzību lektore rosināja jauniešus aplūkot karjeras jautājumus no dažādiem skatupunktiem un palīdzēja atklāt nākamos soļus karjeras attīstības procesā. Karjeras kompasā būtiskie karjeras jautājumi ir noformulēti atbilstoši 5 karjeras kompetencēm, kas ietver pārdomas par motivāciju, pārdomas par spējām un īpašībām, darba iespēju izpēti, karjeras virzības noteikšanu, kontaktu loka paplašināšanu. Nodarbības dalībnieki attīstīja savas prasmes aktīvajā klausīšanā, sarunas vadīšanā, jautājumu uzdošanā atbilstoši karjeras kompetenču lokam, kā arī precīzas un mērķtiecīgas atgriezeniskās saites sniegšanā viens otram. Pēc nodarbības daži jaunieši labprāt veltīja laiku individuālām sarunām ar lektori.

22687779_1954186824794820_11861705373629222_n
22730362_1954186821461487_7554031848884447489_n


 

Ko es zinu par sevi

 

Pedagogs karjeras konsultants Dace Alksne

2017. gada 17.oktobrī Alūksnes novada vidusskolas 2.,3.,4.,5. un 6.klašu skolēni satikās radošās un izzinošās nodarbībās ar personības izaugsmes treneri Ilgu Kušneri. Līdzfinansējums nodarbībām tika nodrošināts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.3.0/16/I/001 ietvaros.
2.klases skolēni nodarbības laika veica sagatavotos sevis apzināšanās vingrinājumus, lai saprastu, kura profesija katru interesē. Darbojās gan individuāli, gan grupā. Katrs skolēns veidoja radošo darbu plastilīna – aplikācijas tehnikā.
3.klases skolēni radoši attīstīja un pilnveidoja pašizziņas prasmes, darbojoties grupā un individuāli. Ar prieku un lielu atbildību skolēni apgleznoja kastaņus, kurus dāvināja saviem mīļajiem ar labām domām kā veiksmes amuletus.
4.klases skolēni vingrinājās sevi apzināties kā vienotu – veselu kolektīva daļu. Kopā izveidoja labestības „gariņus”, uzņemoties līdzatbildību par rezultātu.
5. un 6.klase vingrinājās sevis izzināšanā un līdzatbildības attīstīšanā. Skolēni strādāja pāros, individuāli, kā arī grupās. Darbojoties mainīgos pāros skolēni mācījās savstarpēji sadarboties, uzklausīt un ieklausīties viens otrā, paust savu viedokli. Grupās skolēni veidoja radošos plakātus, kuros pauda savu viedokli par izvēlētās nākotnes profesijas nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.
Pēc nodarbībām no 2.-6. klašu skolēniem un viņu audzinātājām tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par nodarbībām, aicinājumu tikties un darboties kopā ar pasniedzēju atkārtoti (3.klase). Nodarbībām atvēlēt divas stundas, jo pietrūka laika pabeigt radošo darbu (2.klase). Kad sadraudzējāmies ar skolotāju, jau bija jābeidz darbs, gribējās vēl… (5. un 6.klase).

6.,7.novembrī šādas nodarbības notika Strautiņu pamatskolas 2.-6.klašu skolēniem un 5.decembrī Ziemeru pamatskolas 2.-6.klašu skolēniem.


 

Ceļš sevis izzināšanai 20.10.2017.

http://www.aluksne.edu.lv/images/phocagallery/ivars-foto-879e/thumbs/phoca_thumb_l_w_kd17yy2d_3d%204.jpgPedagogs karjeras konsultants Lolita Vanaga

20.oktobrī Ernsta Glika AVĢ 12.klašu skolēni tikās ar karjeras konsultanti un grupu izaugsmes treneri Agitu Šmitiņu,
nodarbības laikā jaunieši darbojās ar metodisko līdzekli “Karjeras kompass”, skatījās fragmentus no filmas “Zaļais pipars”,
diskutēja par aktuālām TOP profesijām, prasmēm, sagatavošanos un izvēli studijām.


 

 

Novada skolēniem palīdz iepazīt profesiju pasauli

Baiba Lietapure,
Alūksnes novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe

Alūksnes novadā īsteno Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības, individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.

5. oktobrī Izglītības pārvalde saņēma Valsts izglītības attīstības aģentūras apstiprinājumu karjeras izglītības aktivitāšu plānam 2017./2018.mācību gadam, līdz ar to skolas varēja uzsākt otro projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācijas gadu.
Līdz nākamā gada maijam novada skolēniem ieplānots 21 pasākums. Kopumā visu pasākumu realizēšanai piešķirti 9412 eiro. Pasākumi notiek četrās tēmās – darba pasaules iepazīšana, izglītības iespēju izpēte, pašnovērtējuma veikšana, karjeras lēmuma pieņemšana.
Šajā mācību gadā jau esošajām projektā iesaistītajām skolām (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada vidusskola, Bejas pamatskola, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, Liepnas vidusskola, Malienas pamatskola, Pededzes pamatskola, Strautiņu pamatskola, Ziemeru pamatskola) pievienojās arī Alūksnes pilsētas sākumskola.  Šīs ir tās skolas, kurās pedagogs karjeras konsultants strādās pastiprināti un pasākumos iesaistīti visi skolēni. Pasākumos iesaistīti arī Ilzenes pamatskolas un Liepnas internātpamatskolas 7. – 9. klašu skolēni.
Šogad 10 projekta skolās strādā četri pedagogi karjeras konsultanti, kuri ne tikai organizē Valsts izglītības attīstības aģentūras finansētos pasākumus, bet arī nodrošina dažādu citu pasākumu norisi, informē par karjeras izglītību skolēnus, vecākus, skolotājus. Piemēram, pateicoties Vācijas-Baltijas tirdzniecības kameras īstenotajam projektam „Atrodi sevi! Karjeras atbalsta projekts Rēzeknē” Alūksnes novada 29 skolēni no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Alūksnes novada vidusskolas un Pededzes pamatskolas piedalījās  pasākumā “Karjeras diena Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Valsts robežsardzes koledžā”, kas palīdzēja izzināt turpmākās izglītības iespējas šajās mācību iestādēs.
Pedagogi karjeras konsultanti, ciešā sadarbībā ar skolas vadības komandu, skolotājiem un atbalsta personālu, koordinē un īsteno skolu karjeras izglītības plānu, nodrošina karjeras informācijas pieejamību, veic skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā. Šie speciālisti arī nodrošina iespēju tikties ar karjeras konsultantu, organizē tikšanos ar uzņēmumu vadītājiem un uzņēmumu apmeklējumus, tikšanos ar skolu absolventiem, interesantām personībām.
Oktobrī 344 skolēniem trīs dienu laikā Alūksnē un Liepnā bija iespēja iepazīt un apjaust  savas intereses par inženierzinātnēm, mašīnbūves un metālapstrādes, elektronikas jomas specialitātēm. Pasākums notika speciāli aprīkotā autobusā, mobilo demonstrāciju laboratorijā “TehnoBuss”.

Tāpat oktobrī Alūksnes novada vidusskolas un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēni tikās ar karjeras konsultanti A. Šmitiņu, lai caur radošu un izzinošu nodarbību rosinātu katru jaunieti padomāt par sev svarīgiem karjeras jautājumiem.
Pasākumā „Ko es zinu par sevi” Alūksnes novada vidusskolas un Strautiņu pamatskolas 2. – 6. klašu skolēni noskaidroja, kādas prasmes un zināšanas būs nepieciešamas nākotnes profesijas izvēlē, kā tās attīstīt un pilnveidot ikdienas mācību un ārpusstundu nodarbībās. Šādas nodarbības decembrī notiks arī Ziemeru pamatskolas 2. – 6. klašu skolēniem.
Darba pasauli iepazīt pirmie oktobrī devās Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas 1. – 5. klašu skolēni, kas centās izprast, kā tiek dibināti uzņēmumi, kādas darbavietas nodrošina, kādas zināšanas nepieciešamas ieceru īstenošanai un kvalitatīvam rezultātam. Māra un Gintas Loginu ģimenes uzņēmumā “Snigol” Ķekavā no Latvijā iegūtām augļu un ogu sulām ražo konfelādes, eliksīrus un sīrupus, kuros netiek lietotas nekāda veida krāsvielas un konservanti.
Savukārt Alūksnes pilsētas sākumskolas 6. un 2. klašu skolēni izmantoja iespēju doties mācību ekskursijās uz maizes ceptuvēm, lai iepazītos ar ražotnes darbu un maizes cepšanas procesā iesaistītajām profesijām. Praktiskās darbnīcas maizes cepšanā, lai pārbaudītu savu interesi par karjeras iespējām.
Novembrī Liepnas vidusskolas, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas, Pededzes, Malienas un Bejas pamatskolu raitākie lasītāji tikās ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori. Skolēni iepazinās ar grāmatas tapšanas procesā iesaistīto profesiju daudzveidību. Viņi uzzināja, ka, lai taptu viena grāmata, kopā jādarbojas vairākiem cilvēkiem – autoram, ilustratoram, maketētājam, redaktoram, sponsoram, ja grāmata jāizdod citā valodā, tad jāiesaistās arī tulkotājam.
Decembrī Alūksnes pilsētas sākumskolas 4. klašu skolēni dosies iepazīt ēdināšanas nozari.