„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

Projektā jaunas iespējas skolām

 

Gunta Kupča,
Izglītības pārvaldes vadītāja

Alūksnes novada pašvaldības četras izglītības iestādes no šī mācību gada uzsākušas īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Projekta mērķis ir paplašināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot skolēnu kompetences un mācību sasniegumus. Šajā projektā prioritāri tie ir 1. – 6. klašu skolēni. Tiek paredzēts, ka projekta īstenošanas gaitā visā Latvijā izglītības iestādes spēs attīstīt un ieviest to darbībā ilgtspējīgu individuālās pieejas mācību procesu un nodrošinās uz izglītojamā vajadzībām vērstu mācību organizāciju formu pieejamību.

Prioritārā satura joma ir saistīta ar tādiem mācību priekšmetiem, kā matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, informātika, kā arī vidi, tajā paredzot ne mazāk kā 40% projekta aktivitāšu, kultūrizglītībai un radošajām industrijām paredzot ne vairāk par 25 % aktivitāšu. Citas jomas bez ierobežojuma noteikšanas – valodas, multidisciplinārā, sports un veselīgs dzīvesveids.

Projekta ietvaros ir apstiprināts Atbalsta pasākumu plāns šim un nākamajam mācību gadam ar 64 dažādām aktivitātēm. Tā nodrošinājumam kopējais finansējums ir 106 553,49 EUR. Lai papildinātu mācību satura apguvi, skolās tiek nodrošinātas nodarbības individuālam mācību atbalstam, organizētas praktiskās nodarbības un mācību vizītes uz dabas objektiem, iestādēm un uzņēmumiem, lai gūtu apliecinājumu stundās apgūtajām zināšanām neformālā mācību vidē. Ārpusstundu pasākumu daļā skolām ir iespēja papildināt savu piedāvājumu interešu izglītībā.

Projekta īstenošanā iesaistījušās Alūksnes pilsētas sākumskola, Alūksnes novada vidusskola, Strautiņu pamatskola un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija. Pārējām novada skolām atsevišķās aktivitātes tiks piedāvātas daudzveidīgas, interaktīvas un inovatīvas aktivitātes, lai veicinātu gan padziļinātu mācību saturas apguvi, pilnveidotu zināšanas, prasmes un iemaņas. Strautiņu pamatskola organizēs Tehniskās jaunrades dienu 5. – 9. klašu skolēniem sadarbībā ar Tehniskās universitātes Robotikas klubu un Alūksnes Bērnu un jauniešu centru. Alūksnes pilsētas sākumskola sadarbībā ar Zinātnes centru ZINOO organizēs radošās darbnīcas 1. – 4. klašu skolēniem. Alūksnes novada vidusskola organizēs sporta spēles, lai stiprinātu skolēnu patriotismu un fizisko dotību attīstību. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija piedāvās nodarbību ciklu skolēniem ar vidējiem un augstiem sasniegumiem, dodot iespēju pilnveidot matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetenci, kā arī organizēs lasītprasmes konkursu 5. un 7. klašu skolēniem.

Projekta ietvaros tiks piedāvāti pasākumi pedagogu un atbalsta personāla profesionālajai pilnveidei.