“Vienlīdzība un dabas terapija Ievas ezera krastā”

“Vienlīdzība un dabas terapija Ievas ezera krastā”  

 

Pilnveidots Ievas ezera krasts Veclaicenē

 

Ir noslēdzies projekts “Vienlīdzība un dabas terapija Ievas krastā”, kas tika atbalstīts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2012. gadam apakšprogrammā 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta aktivitāšu ietvaros tika uzstādīta lapene ar grilu, 4 vides dizaina elementi un izbūvēts gājēju celiņš.

Būvniecību veica SIA “Sorma” par kopējām projekta izmaksām 14296 EUR, ko finansēja Alūksnes novada pašvaldība un ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) ar Alūksnes lauku partnerības atbalstu.

Laipni aicināti Uz Veclaiceni!


Veclaicenē labiekārto teritoriju

 

05.07.2017.
Aiga Mūrniece
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

 

 Veclaicenes pagasta Kornetos, Ievas ezera krastā, par Alūksnes novada pašvaldības piešķirtiem mērķdotācijas līdzekļiem ir izveidota jauna koka laipa uz betona pontoniem ar koka noejas laipu.

Laipu uzstādīja un izgatavoja personu grupa, kas sastāv no SIA „Ponton” un SIA „Druka”, darbu kopējās izmaksas ir 13999 EUR.
2017. gadā, īstenojot LEADER projektu “Vienlīdzība un dabas terapija Ievas krastā”, paredzēts ierīkot gājēju ceļu gar Ievas ezera krastu, savienojot lapeni un noejas laipu uz ezeru, kā arī izvietot izglītojošus vides dizaina elementus par dabu un dzīvniekiem. Projekta kopējās izmaksas plānotas 14296,60 EUR.
Šobrīd tiek gatavota dokumentācija, lai izsludinātu publisko iepirkumu LEADER projektam “Vienlīdzība un dabas terapija Ievas krastā”.

LEADER programma atbalsta darbības lauku ekonomikas attīstībai un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros tiek plānoti finanšu resursi, kas ļauj realizēt lielākus un mazākus projektus lauku un pilsētu teritorijās, kas nepieciešami iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai, pakalpojumu attīstībai, vides sakārtošanai un uzņēmējdarbības organizēšanai.

 



“Vienlīdzība un dabas terapija Ievas ezera krastā”

 

Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste

Veclaicenes pagasta pārvalde īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētu projektu “Vienlīdzība un dabas terapija Ievas krastā” (Nr. 16-07-AL26-A019.2204-000015).

2017. gada aprīlī Lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu par projekta “Vienlīdzība un dabas terapija Ievas ezera krastā” atbalstu. Projekta mērķis ir pilnveidot un attīstīt teritoriju Veclaicenes pagasta Ievas ezera krastā, nodrošinot vides pieejamību radot vienlīdzīgu, izzinošu un pievilcīgu peldvietas teritoriju, tā veicinot tūrisma infrastruktūras attīstību Alūksnes novadā.

Projekta ietvaros tiks labiekārtota Ievas ezera krasta teritorija, projekta aktivitātes ir izveidot gājēju taku gar Ievas ezera krastu, uzstādīt lapeni un 4 vides dizaina elementus, un šos būvdarbus veiks SIA “Sorma”.
Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 14296,60 EUR, kur publiskais finansējums sastāda 12866,93 EUR un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 1429,67 EUR.

Informācija par projekta ieviešanu tiks publicēta mājas lapās: www.aluksne.lv; www.veclaicene.lv.

INFORMĀCIJA PAR EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDU LAUKU ATTĪSTĪBAI