Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 42468:03 atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 42468:03 atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā”

 

Kalncempju pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 42468:03 atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā” realizācija, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 22 684,86 EUR, no tā publiskais finansējums ir 18 621,07 EUR.

2019. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts un 2020. gadā uzsākta novadgrāvja atjaunošana. Atjaunojamā posma garums – 1155 metri. Projekta rezultātā atjaunota viena  caurteka ar diametru 1 m, atjaunotas 19 drenu iztekas, ierīkotas virszemes noteces un izveidots sedimentācijas baseins.