Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā”

 

 

Annas pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā” realizācija, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 21 587,16 EUR, no tā publiskais finansējums ir 18 572,06 EUR.

2019. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts un uzsākta novadgrāvja atjaunošana. Atjaunojamā posma garums – 810 metri, atjaunotas 11 drenu iztekas, viena caurteka  ar diametru 1 m uz pašvaldības autoceļa Anna-Teikas, kā arī ierīkots sedimentācijas baseins pie ieteces dabiskajā ūdenskrātuvē.