“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”

 

Alsviķu pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000151) realizācija, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda 8364,63 EUR no tām publiskais finansējums – 5394,25 EUR. 2019. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts un uzsākta novadgrāvja atjaunošana. Atjaunota viena caurteka uz pašvaldības autoceļa “Zeltiņu ceļš-Dišleri-Burtnieki”, izveidots akmeņu krāvums grāvja gultnē, saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. Kopējais atjaunotā grāvja garums – 55 metri.