“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā”


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā”

 

Malienas pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000153) realizācija, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda 53 936,69 EUR  no tām publiskais finansējums – 48 257,56 EUR. 2019. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts un uzsākta novadgrāvja atjaunošana.  Atjaunotas divas caurtekas uz pašvaldības autoceļa “Miezīšu ceļagals- Baltassils”, atjaunotas 3 drenu iztekas, izveidots sedimentācijas baseins un ierīkotas virszemes noteces. Kopējais atjaunotā grāvja garums – 2591 metri.