“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691: 64 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691: 64 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”

 

Alsviķu pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691: 64 atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000150) realizācija, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda 9279,56 EUR,  no tā publiskais finansējums – 7950,54 EUR. 2019. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts un uzsākta novadgrāvja atjaunošana.  Atjaunotas 7 drenu iztekas, izveidots sedimentācijas baseins un ierīkotas virszemes noteces. Kopējais atjaunotā grāvja garums – 500 metri.