“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā”


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā”

 

Ilzenes pagastā turpinās projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā” (projekta Nr. 18-07-A00403 -000152 realizācija), kas  tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda 8758,31 EUR, no tām publiskais finansējums – 5208,52 EUR. 2019. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts un uzsākta novadgrāvja atjaunošana.  Atjaunota viena caurteka uz pašvaldības autoceļa “Muiža-Ezerslokas”,  atjaunotas divas  drenu iztekas, izveidots meandrs grāvja gultnē saskaņā ar tehnisko atzinumu un ierīkotas virszemes noteces. Kopējais atjaunotā grāvja garums 97 metri.