Paziņojums par publisko apspriešanu

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka 2019. gada 31. janvāra Domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 16 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanās termiņš tiek noteikts no šā gada 11. februāra līdz 11. martam.

Ar lokālplānojuma poligonam “Lāčusils”, Alūksnes novadā, pirmo redakciju elektroniskā formātā var iepazīties iepriekš minētajā termiņā Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv (sadaļā “Sabiedrība” tālāk “Sabiedrības līdzdalība”)  un Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.,  papīra formātā – Alūksnes Kultūras centra, Brūža ielā 7, Alūksnē, pirmajā stāvā, administrācijas darba laikā.

 Publiskās apspriešanās sanāksmi plānots organizēt Uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās (Alūksnes Kultūras centrā, 2. stāvā) 2019. gada 6. martā plkst. 15.00. Lokācijas vieta var tikt mainīta, tādēļ aicinām sekot līdzi informācijai Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv.

 Rakstiskus priekšlikumus un komentārus par lokālplānojuma pirmo redakciju var iesniegt personīgi vai pa pastu līdz 2019. gada 11. martam Alūksnes novada pašvaldības Kancelejai: Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, kā arī elektroniski uz e-pasta adresi: dome@aluksne.lv. Fiziskajām personām jānorāda savs vārds, uzvārds, adrese, juridiskā personām – nosaukums, reģistrācijas dati, adrese.