Teritorijas plānojums

 

Ziņojums par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1. redakcijas publisko apspriešanu


05.11.2020.

Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu izstrāde

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2020. gada 29. oktobra  lēmumu Nr.270 “Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015-2027. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uzsākta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde. grozījumu izstrādes ietvaros tiks pārskatīti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Kontaktpersona: Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ieva PĀRUPE, e-pasts: ieva.parupe@aluksne.lv, tālr. 26606818.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei iesniedzami Alūksnes novada pašvaldībai, sūtot uz e-pastu: dome@aluksne.lv, klātienē vai pa pastu uz adresi Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, fiziskajām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Spēkā esošā Alūksnes novada teritorijas plānojuma redakciju iespējams skatīt zemāk vai  Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv/geo/tapis

Ar pilnu lēmuma un darba uzdevuma tekstu iespējams iepazīties šeit: DARBA UZDEVUMS vai Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis

Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektoniskā apsekošana un teritorijas attīstības ieteikumi Publikācijas par GROZĪJUMU izstrādi

Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam
Paziņojums par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam un vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka ar 2015.gada 27.augusta Alūksnes novada domes lēmumu Nr.263 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu” ir apstiprināts Alūksnes novada teritorijas plānojums un Vides pārskats. Ar Alūksnes novada domes 2015.gada 27.augusta lēmumu Nr.264 „Par saistošo noteikumu Nr.14 /2015. „Alūksnes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” izdoti saistošie noteikumi.

Alūksnes novada teritorijas plānojumu izstrādāja Alūksnes novada pašvaldība, grafiskās daļas tehnisko sagatavošanu nodrošināja Anrijs STRAUBE, savukārt Vides pārskatu - Lauris LAICĀNS.

Ar Saistošo noteikumu Nr.14/2015. „Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” spēkā stāšanas dienu spēku zaudē Alūksnes novada domes 19.11.2009. saistošie noteikumi Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu”.

Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam un Vides pārskatu var iepazīties darba dienās Alūksnes novada pašvaldībā 211.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā un pagastu pārvaldēs.

Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu (pdf)

Par saistošo noteikumu izdošanu (pdf)

1. sējums.
Paskaidrojuma raksts (pdf)

2. sējums. Grafiskā daļa:
Alūksnes pilsētas funkcionālais zonējums (pdf)

Alsviķu pagasta funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Annas pagasta funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Ilzenes pagasta funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Jaunalūksnes pagasta funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Jaunannas pagasta funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Jaunlaicenes pagasta funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Kalncempju pagasta funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Liepnas pagasta funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Malienas pagasta funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Mālupes pagasta funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Mārkalnes pagasta funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Pededzes pagasta funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Veclaicenes pagasta funkcionļā zonējuma karte (pdf)

Zeltiņu pagasta funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Ziemera pagasta funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Alsviķu pagasta Aizupīšu, Alsviķu, Pullana un Strautiņu ciemu teritorijas funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Annas pagasta Annas ciema teritorijas funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema teritorijas funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Jaunalūksnes pagasta Bejas un kolberģa ciemu teritorijas funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Jaunannas pagasta Jaunannas ciema teritorijas funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Jaunlaicenes pagasta Jaunlaicenes ciema teritorijas funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Kalncempju pagasta Kalncempju ciema teritorijas funkcionālā conējuma karte (pdf)

Luiepnas pagasta Liepnas ciema teritorijas funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Malienas pagasta Brencu ciema teritorijas (pdf)

Mālupes pagasta Mālupes un Sofikalna ciemu teritorijas funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciema teritorijas funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Pededzes pagasta Pededzes ciema teritorijas funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Veclaicenes pagasta Kornetu ciema teritorijas funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema teritorijas funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Ziemera pagasta Māriņkalna un Ziemeru ciema teritorijas funkcionālā zonējuma karte (pdf)

Citas kartes (zip)

3. sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (pdf)

Pašreizējās situācijas raksturojums (pdf)

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa (līdz 1.redakcijas izstrādei) (pdf)

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 2.daļa (pēc 1.redakcijas izstrādes) (pdf)

Alūksnes novada TP Vides pārskats

Informatīvais ziņojums par Alūksnes novada ter. plān. (pdf)

Skip to content