Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcijas publisko apspriešana - Alūksnes novads

Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcijas publisko apspriešana

Paziņojums par Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcijas publisko apspriešanu


 
 Ar Alūksnes novada domes 2021. gada 28. oktobra lēmumu Nr. 307 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam (turpmāk – Programma) 1.0. redakcijas publiskā apspriešana no 2021. gada 5. novembra līdz 5. decembrim.

 Lai mērķtiecīgi varētu organizēt pašvaldības darbu, izstrādāta jaunā Alūksnes novada Programma – vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas prioritātes un pasākumu kopums turpmākajiem 5 gadiem pašvaldības.

  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē, Zoom platformā, š. g. 23. novembrī plkst. 17.00. Pieslēgšanās saite: https://ej.uz/aluksnes

 Rakstiskus priekšlikumus Programmas 1.0. redakcijas papildināšanai var iesniegt līdz š.g. 5. decembrim (ieskaitot) Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā (ievietojot kastītē pie Klientu apkalpošanas centra durvīm), vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu mara.saldabola@aluksne.lv (līdz 3. decembra plkst. 23:59).

 Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, darbības vietas adrese, kontaktpersona un telefons.

 Iepazīties ar Programmu, iesniegt priekšlikumus var izmantojot arī valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu ĢeoLatvija atverot saiti:

 Ar Programmas 1.0. redakcijas materiāliem var iepazīties Alūksnes novada valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba laikā, kā arī Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

PIELIKUMI:

1. Domes lēmums

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

3. Stratēģiskā daļa

4. Rīcības plāns

5. Investīcīju plāns

 

Alūksnes novada Attīstības programmas 2022.2027. gadam 1.0 redakcijas Publiskās apspriešanas priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums

 

 

 

 

Skip to content