Saistošie noteikumi - Alūksnes novads

Saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr.
Saistošie noteikumi
(aktuālā konsolidētā redakcija)
Saistošo noteikumu pirmā redakcija un
grozījumi
2023. gads
30/2023 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā”
(Laidiens: 08.12.2023., Nr. 238)
(spēkā no 09.12.2023.)
41/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr. 14/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA" maksas pakalpojumiem un to cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem”
(Laidiens: 06.12.2023., Nr. 236)
(spēkā no 01.01.2024.)
40/2023 “Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”
(Laidiens: 06.12.2023., Nr. 236)
(spēkā no 01.01.2024.)
37/2023 “Par medībām Alūksnes pilsētā”
(Laidiens: 06.12.2023., Nr. 236)
(spēkā no 07.12.2023.)
36/2023 Par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu ēkas fasāžu restaurācijai, atjaunošanai, ēkas konservācijas darbiem Alūksnes novadā”
(Laidiens: 06.12.2023., Nr. 236)
(spēkā no 07.12.2023.)
34/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2016 “Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
(Laidiens: 30.10.2023., Nr. 210)
(spēkā no 31.10.2023.)
32/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 9/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem”
(Laidiens: 30.10.2023., Nr. 210)
(spēkā no 01.01.2024.)
31/2023 “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Alūksnes novadā”
(Laidiens: 30.10.2023., Nr. 210)
(spēkā no 31.10.2023.)
28/2023 “Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novadā”
(
Laidiens: 04.10.2023., Nr. 192)
(spēkā no 05.10.2023.)
27/2023 Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai” (Laidiens: 04.10.2023., Nr. 192)
(spēkā no 05.10.2023.)
25/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem” (Laidiens: 06.09.2023., Nr. 172)
(spēkā no 01.01.2024.)
24/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr. 14/2013 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem” (Laidiens: 06.09.2023., Nr. 172)
(spēkā no 01.01.2024.)
19/2023 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” (Laidiens: 22.08.2023., Nr. 161)(spēkā no 01.09.2023.)
18/2023 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Alūksnes novada teritorijā” (Laidiens: 05.07.2023., Nr. 128)
(spēkā no 06.07.2023.)
17/2023 "Par vietām un teritorijām Alūksnes novadā, kurās nav atļauts organizēt azartspēles" (Laidiens: 05.07.2023., Nr. 128)
(spēkā no 06.07.2023.)

Piemērojami ar dienu, kad tiks uzsākti īstenot Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7/2023 "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 "Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.–2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

10/2023 “Par izglītojamo pārvadājumiem, braukšanas maksas atvieglojumiem un izdevumu kompensācijas kārtību Alūksnes novadā” (Laidiens: 02.06.2023., Nr. 106)
(spēkā no 01.08.2023.)
5/2023 Saistošie noteikumi Nr.5/2023 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā” (Laidiens: 17.05.2023., Nr. 93)
(spēkā no 18.05.2023.)
12/2023 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.–2027. gadam, nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, 3A, 3B, 5, Alūksnē, Alūksnes novadā” (Laidiens: 03.05.2023., Nr. 85)
(spēkā no 04.05.2023.; īstenojams no 11.07.2023.)
11/2023 “Par līdzdarbības līgumu slēgšanu Alūksnes novada pašvaldībā” (Laidiens: 03.05.2023., Nr. 85)
(spēkā no 04.05.2023.)
9/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” (Laidiens: 03.05.2023., Nr. 85)
(spēkā no 04.05.2023.)
8/2023 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.–2027. gadam, nekustamajā īpašumā Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā” (Laidiens: 03.05.2023., Nr. 85)
(spēkā no 04.05.2023.; īstenojams no 12.07.2023.)
3/2023 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā” (Laidiens: 14.04.2023., Nr. 73)
(spēkā no 14.04.2023.)
Pirmā redakcija “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā” (Laidiens: 14.04.2023., Nr. 73)
(spēkā no 14.04.2023.)

Nr. 20/2023 "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr.3/2023 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā" izdošanu (Laidiens 07.08.2023., Nr. 150) (spēkā no 08.08.2023.)

4/2023 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” (Laidiens: 04.04.2023., Nr. 67)
(spēkā no 05.04.2023.)
2/2023 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”
(spēkā no 05.04.2023.)
Pirmā redakcija “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” (Laidiens: 04.04.2023., Nr. 67)
(spēkā no 05.04.2023.)

Nr. 29/2023 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2023 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums” (Laidiens: 04.10.2023., Nr. 192)

1/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam” (Laidiens: 04.04.2023., Nr. 67)
(spēkā no 05.04.2023.)
Nr.15/2023 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"” (Laidiens: 31.05.2023., Nr. 104)
(spēkā no 01.06.2023.)

Nr. 21/2023 "Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""
(Laidiens: 01.08.2023., Nr. 146)
(spēkā no 02.08.2023.)

Nr. 33/2023 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”
(Laidiens: 31.10.2023., Nr. 211)

(spēkā no 01.11.2023.)

Nr. 42/2023 "Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 42/2023 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam””"
(Laidiens: 06.12.2023., Nr. 236)
(spēkā no 07.12.2023.)

2022. gads
26/2022 "Par zemas īres mājokļu reģistru Alūksnes novadā"
(28.12.2022.)
 
25/2022 Lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, nekustamā īpašuma Malienas iela 4, Alūksnē, Alūksnes novadā teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
(spēkā no 01.12.2022.)
 
13/2022 Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu
(spēkā no 03.09.2022.)
 
11/2022 Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā
(spēkā no 18.05.2022.)
Pirmā redakcija Nr.11/2022 Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā
(spēkā no 18.05.2022.)

Nr.14/2022 "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 09.07.2022.)

Nr.27/2022 "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā”"
(spēkā no 01.12.2022.)

Nr. 26/2023 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā””
Laidiens: 14.09.2023., Nr. 178

2021. gads
25/2021 Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā
(Spēkā no 01.11.2021.)
 
15/2021 "Atpūtas un sporta mežaparka “Mežinieki” teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi"
(Spēkā no 05.08.2021.)
 
11/2021 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā"
(Spēkā no 01.07.2021.)
 
6/2021 "Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā"
(Spēkā no 02.04.2021.)
 
1/2021 “Par Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr. 47/2013 “Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” atzīšanu par spēku zaudējušu”
(spēkā no 04.03.2021.)
2020. gads
22/2020
Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā
(Spēkā no 09.11.2020)
Lokālplānojums īstenojams no 18.01.2021.
7/2020
“Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 08.05.2020.)
Pirmā redakcija Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 08.05.2020.)

Nr. 16/2020 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”"
(spēkā no 02.07.2020.)

Nr. 4/2021 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”"
(Spēkā no 02.04.2021.)

Nr. 2/2022 "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”"
(Spēkā no 02.03.2022.)

Nr.6/2023 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā””
(
Laidiens: 12.04.2023., Nr. 71)
(Spēkā no 13.04.2023.)

5/2020
NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU ALŪKSNES EZERĀ
(spēkā no 01.05.2020.)
Pirmā redakcija 5/2020 NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU ALŪKSNES EZERĀ
(spēkā no 01.05.2020.)

Nr. 29/2021 "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”"
(spēkā no 06.01.2022.)

Nr. 20/2022 "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”"
(spēkā no 10.11.2022.)

2/2020
"Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Alūksnes novadā"
(spēkā no 06.08.2020.)
Nr.13/2023  “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Alūksnes novadā” (Laidiens: 31.05.2023., Nr. 104)
(spēkā no 01.06.2023.)
2019. gads
23/2019
"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā"
(spēkā no 05.12.2019.)
 
13/2019
"Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm"
(spēkā no 01.07.2020.)
Pirmā redakcija 13/2019 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm"
(spēkā no 01.07.2020.)

13/2019 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm"
(spēkā no 01.07.2020.)

Nr. 13/2020 "Grozījums Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”"
(spēkā no 01.07.2020.)

Nr. 23/2020 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”"
(spēkā no 04.12.2020.)

Nr. 10/2021 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”
(spēkā no 01.07.2021.)

6/2019
Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā
(Spēkā no 10.05.2019.) Lokālplānojums īstenojams no 09.07.2019.
 
5/2019
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”
(spēkā no 04.05.2019.)
Pirmā redakcija Nr.5/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”
(spēkā no 04.05.2019.)

Nr. 18/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 5/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”"
(spēkā no 01.07.2020.)

2018. gads
17/2018 Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. - 2027. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads
(Spēkā no 12.02.2018.)
15/2018 Par neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu
(spēkā no 01.01.2019.)
 
13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”
(spēkā no 01.01.2019.)
Pirmā redakcija Nr.13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”
(spēkā no 01.01.2019.)

Nr.22/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”"
(spēkā no 01.07.2020.)

Nr. 19/2020 "Grozījums Alūksnes novada domes 2018. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”"
(spēkā no 06.08.2020.)

7/2018 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā
(spēkā no 07.06.2018.)
Pirmā redakcija Nr.7/2018 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā"
(spēkā no 07.06.2018.)

Nr. 24/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”"
(spēkā no 05.12.2019)

Nr.29/2020 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”"
(spēkā no 07.01.2021)

3/2018 Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” NOLIKUMS
(spēkā no 04.05.2018.)
Pirmā redakcija Nr. 3/2018 "Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” NOLIKUMS"
(spēkā no 04.05.2018.)

Nr. 18/2020 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr.3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums”"
(spēkā no 06.08.2020.)

2017. gads
27/2017 “Par Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo
noteikumu Nr. 31/2012 “Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

(spēkā no 01.01.2018.)
13/2017 Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
(spēkā no 05.10.2017.)
Pirmā redakcija Nr.13/2017 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"
(spēkā no 05.10.2017.)

Nr.14/2021 "Par grozījumu Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”"
(spēkā no 09.07.2021.)

4/2017 Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi
(spēkā no 02.08.2017.)
Pirmā redakcija Nr.4/2017 "Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi"
(spēkā no 02.08.2017.)

Nr.3/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 ,,Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”
(spēkā no 04.05.2019.)

09/2017 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā
(spēkā no 02.08.2017.)
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā
(spēkā no 02.08.2017.)

Nr.19/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”"
(spēkā no 01.07.2020.)

2016. gads
23/2016 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
(spēkā no 29.12.2016.)
Pirmā redakcija "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
(spēkā no 29.12.2016.)

Nr.8/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2016.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs””
(spēkā no 08.05.2020.)

Nr.16/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2016.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs””
(spēkā no 09.07.2021.)

19/2016 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā 
(spēkā no 01.01.2017.)
Pirmā redakcija "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā" 
(spēkā no 01.01.2017.)

Nr.29/2022 "Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā”"
(spēkā no 01.12.2022.)

12/2016 Par Alūksnes novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošo
noteikumu Nr. 22/2012 “Alūksnes novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem

(spēkā no 02.06.2016.)
9/2016 Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu
(spēkā no 02.06.2016.)
2015. gads
21/2015 Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā
(spēkā no 01.07.2016.)
Pirmā redakcija Nr.21/2015 Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā
(spēkā no 01.07.2016.)

Nr. 17/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā”"
(spēkā no 01.07.2020.)

Nr. 6/2022 "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā”"
(spēkā no 23.04.2022.)

14/2015 „Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”
(spēkā no 11.11.2015.)
PIELIKUMI
Nr. 8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/1015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 
Saistošie noteikumi būs īstenojami Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajā dienā.

Nr. 9/2022 "Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”"
Saistošie noteikumi būs īstenojami Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajā dienā.

Saistošie noteikumi Nr.7/2023 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 "Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.–2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"” (Laidiens: 03.05.2023., Nr. 85)
(spēkā no 04.05.2023.)

Nr. 22/2023 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2023 "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 "Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.–2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" Laidiens: 07.09.2023., Nr. 173
(Saistošie noteikumi būs īstenojami Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajā dienā.)

20/2015 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā"
(spēkā no 01.01.2016.)
Pirmā redakcija  Nr.20/2015 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā” 
(spēkā no 01.01.2016.)

Nr.22/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”” Nr.15/2016 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā"" (spēkā no 03.08.2016.)

2014.gads
24/2014 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"
(spēkā no 04.02.2015.)
Pirmā redakcija Nr.24/2014 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"
(spēkā no 04.02.2015.)

Nr.1/2016 Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”
(spēkā no 03.03.2016.)

12/2014 "Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu"
(spēkā no 03.07.2014.)
"Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu"
(spēkā no 03.07.2014.)

Nr.27/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 12/2014 “Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu”"
(spēkā no 01.07.2020.)

2013. gads
49/2013 "Par Alūksnes novada pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai"
(spēkā no 06.02.2014.)
43/2013 "Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.25/2010 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem"
(spēkā no 06.02.2014.)
42/2013 "Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.24/2010 „Par Alūksnes novada zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” atzīšanu par spēku zaudējušiem"
(spēkā no 01.01.2014.)
39/2013 "Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi"
(spēkā no 06.02.2014.)
15/2013 "Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā"
(spēkā no 29.07.2013.)
14/2013 "Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” NOLIKUMS"
(spēkā no 01.01.2014.)
Pirmā redakcija Nr.14/2013 "Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” NOLIKUMS"
(spēkā no 01.01.2014.)

Nr.50/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” nolikums”"
(spēkā no 06.02.2014.)

Nr.10/2016 "Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” nolikums"
(spēkā no 02.06.2016.)

2012. gads
32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”
(spēkā no 21.12.2012.)
Pirmā redakcija Nr.32/2012 "Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)"
(spēkā no 21.12.2012)

Nr.24/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)""
(spēkā no 01.01.2014.)

Nr.23/2014 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”"
(spēkā no 04.12.2014.)

Nr.26/2017 Grozījums Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”
(spēkā no 07.02.2018.)

Nr.19/2021 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”"
(spēkā no 02.09.2021.)

5/2012 "Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Alūksnes novada pašvaldībā"
(spēkā no 01.03.2012.)
2011. gads
23/2011 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs"
(spēkā no 05.10.2011.)
Pirmā redakcija Nr.23/2011 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs"
(spēkā no 05.10.2011.)

Nr.28/2013 „Grozījums Alūksnes novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.23/2011 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs”
(spēkā no 05.12.2013.)

2010. gads
42/2010 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Alūksnes 
novadā"

(spēkā no 23.10.2010.)
32/2010 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Alūksnes novadā"
(spēkā no 29.09.2010.)
27/2010 "Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Alūksnes novadā"
(spēkā no 29.09.2010.)
Skip to content