Īpašumi - Alūksnes novads

Īpašumi

Informācija par pašvaldības īpašumiem Informācija par nomātiem un iznomātiem nekustamiem īpašumiem
Informācija par iznomājamiem un atsavināmiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali
Pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvojamo telpu saraksts Paziņojumi
Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamajās telpās (.pdf) Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāns 2020.-2024. gadam
Kārtība, kādā tiek organizēts Alūksnes novada pašvaldības mantas iznomāšana un atsavināšanas process (.pdf) Atsavināmu pašvaldības dzīvojamo telpu saraksts

Vispārēja informācija par īpašumiem

 

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama https://www.zemesgramata.lv/).

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama https://www.kadastrs.lv/).

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Informācija par Alūksnes novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas izsolēm un to rezultātiem pieejama šeit: https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/izsoles/

Jautājumu gadījumā par Alūksnes novada pašvaldības īpašumu atsavināšanu vai iznomāšanu, lūdzam sazināties ar pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli, tālrunis 28686707, e-pasts ingus.berkulis@aluksne.lv vai Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas vadītāju Inesi Zīmeli-jauniņu, tālrunis 26463917, e-pasts inese.zimele@aluksne.lv; izsoļu gadījumā - ar konkrētās izsoles dokumentācijā norādīto kontaktpersonu.

Skip to content