Nekustamā īpašuma nodoklis - Alūksnes novads

Nekustamā īpašuma nodoklis

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar šī panta pirmās daļas zemāk uzskaitītiem punktiem valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš šādos gadījumos:
- fiziskajai personai - nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas;
- nodokļu maksātājam attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu maksājumiem - ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku saskaņā ar šā likuma 26.panta devītās daļas 4.punktu;
- nodokļu maksātājam - šā likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā (nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 EUR), ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu;
-  individuālajam (ģimenes) uzņēmumam (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībai) - dibinātāja (īpašnieka) nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī soda naudas un nokavējuma naudas;
-   nodokļu maksātājam - ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu, Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 2023

Piedziņas dokumenti par nekustamā īpašuma nodokli

Lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu


Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu

 

Pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6.panta  pirmo prim 6 daļu: Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Personas ar maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2022. gadam var iepazīties pie Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratoriem pa tālruni 25778897, vai elektroniski uz e-pastiem: inara.kapulinska@aluksne.lv vai marite.jaudzema@aluksne.lv vai Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai portālos https://www.epakalpojumi.lv un https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts, kur ir saite uz e-pakalpojumu "Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē".

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2023. gadam

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2024 gadam


Informācija par nekustamā īpašuma pārmaksas dzēšanu

Alūksnes novada domes 20.12.2018. lēmums Nr.454 "Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu"

Skip to content