Pagastu pārvaldes

ALSVIĶU PAGASTS
„Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
alsviki@aluksne.lv
Pagasta pārvalde
Vadītāja Ingrīda Sniedze 26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv
Lietvede Zinaida Silirava 29143271; zinaida.silirava@aluksne.lv
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 26611353
Alsviķu kultūras nams, vadītāja Marina Ramane 28330421; kn.alsviki@aluksne.lv
Alsviķu bibliotēka (tai skaitā Strautiņos), vadītāja Sarmīte Meļķe 26371358; bibl.alsviki@aluksne.lv
Alsviķu feldšeru vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ligita Podziņa 64354160; 26394745; ligita.podzina@aluksne.lv
Strautiņu feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ligita Podziņa 26418561; ligita.podzina@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
PII „Saulīte”, vadītāja Viola Lāce
64354145; 29162206; saulite@aluksne.lv
Strautiņu pamatskola, direktore Ingrīda Pedece 25615640; skola.strautini@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa 29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Viktorija Bantersone 26427655; viktorija.bantersone@aluksne.lv
ANNAS PAGASTS
„Smiltis”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
annas.pagasts@aluksne.lv
Pagasta pārvalde
Vadītāja Vija Zaķe 22042791; vija.zake@aluksne.lv
Annas bibliotēka, bibliotēkas vadītāja - kultūras darba organizatore Ina Balaņuka 29351138; bibl.anna@aluksne.lv; kn.anna@aluksne.lv
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Māris Skunstiņš 26405503
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Sociālā darbiniece Agnese Tomiņa 29419893; agnese.tomina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Aivita Ezeriņa 29153516; aivita.ezerina@aluksne.lv
ILZENES PAGASTS
"Dailes", Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
ilzene@aluksne.lv
Pagasta pārvalde
Vadītāja Rudīte Pehlaka 26164881; rudite.pehlaka@aluksne.lv
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Gints Rozenbergs 25779981; gints.rozenbergs@aluksne.lv
Ilzenes bibliotēka, vadītāja - kultūras darba organizatore Nora Ceriņa
29140752; bibl.ilzene@aluksne.lv; tn.ilzene@aluksne.lv
Ambulatorā dienesta ārsta palīgs Iluta Medne 25754382; iluta.medne@aluksne.lv
Skolēnu pārvadājumu autobusa vadītājs Ivars Vanags 26523025 (K)
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa 29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Viktorija Bantersone 26427655; viktorija.bantersone@aluksne.lv
JAUNALŪKSNES PAGASTS
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
jaunaluksne@aluksne.lv
Pagasta pārvalde
Vadītājs Viesturs Zaķis 29219720; viesturs.zakis@aluksne.lv
Sekretāre Rudīte Pole 64354064; 25447781
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Vitālijs Gerasimins 64354064
Jaunalūksnes bibliotēka, vadītāja Agnese Usāre
Justīne Kļava (ilgstošā prombūtnē)
64354028; bibl.kolbergis@aluksne.lv
Bejas bibliotēka, vadītāja Mudīte Rusakova 64354401; 25664432; bibl.beja@aluksne.lv
Kolberģa tautas nams, vadītāja p.i. Esēnija Lielbārde 25775584; tn.kolbergis@aluksne.lv
Bejas feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ārija Simanoviča 64354418; beja.fvp@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
PII „Pūcīte”, vadītāja Ligita Belova 64354009; pucite@aluksne.lv
Bejas pamatskola, direktore Silvija Aizupe 64354406; 25664429; skola.beja@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Agnese Tomiņa (Jaunalūksnes pagasta pārvaldes ēkā) 29419893, agnese.tomina@aluksne.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Gunta Vanaga 29214599; barintiesa@aluksne.lv
JAUNANNAS PAGASTS
„Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
jaunanna@aluksne.lv
Pagasta pārvalde
Vadītāja Vēsma Čugunova 64381664; 26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv
Jaunannas un Kalncempju bibliotēka, vadītāja Velga Ločmele 25664417; bibl.jaunanna@aluksne.lv
Jaunannas tautas nams, vadītāja Elita Jansone 28366016; tn.jaunanna@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, direktore Janīna Pužule 26489927; 27807155; direktors.jan@aluksne.edu.lv
Sociālā darbiniece Agnese Tomiņa 29419893; agnese.tomina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Aivita Ezeriņa 29153516; aivita.ezerina@aluksne.lv
JAUNLAICENES PAGASTS
„Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
jaunlaicene@aluksne.lv
Pagasta pārvalde
Vadītājs Dzintars Salaks 20239937; dzintars.salaks@aluksne.lv
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine Judīte Kaktiņa 29489910; judite.kaktina@aluksne.lv
Jaunlaicenes bibliotēka, vadītāja Iveta Šķepaste 27295910; bibl.jaunlaicene@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Jaunlaicenes muižas muzejs, vadītāja Sandra Jankovska 29356277; jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Alla Orehova 26595113; alla.orehova@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Podegrade 64381146; 28333347; maija.podegrade@aluksne.lv
KALNCEMPJU PAGASTS
„Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342
kalncempji@aluksne.lv
Pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Baltā-Vanaga 26447102; iveta.balta-vanaga@aluksne.lv
Jaunannas un Kalncempju bibliotēka, vadītāja Velga Ločmele 25664417; bibl.kalncempji@aluksne.lv
Feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Mārīte Vērse 28630755
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs, vadītāja Janita Šolina 25664436; 25563597; atesmuzejs@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa 29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Viktorija Bantersone 26427655; viktorija.bantersone@aluksne.lv
LIEPNAS PAGASTS
„Liepziedi”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
liepna@aluksne.lv
Pagasta pārvalde
Vadītāja Ilze Paia 64329134; 29147011; liepna@aluksne.lv
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Eduards Voilaks 26175534
Liepnas bibliotēka, vadītāja Inese Paia 23372661; bibl.liepna@aluksne.lv
Liepnas tautas nams, vadītāja Lienīte Trivole 29438300; tn.liepna@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola, direktore Ilona Kazimirjonoka 64307075; 64307074; 26131191; lvs@aluksne.lv; ilona.kazimirjonoka@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Benita Štrausa 29269572; benita.strausa@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
MALIENAS PAGASTS
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
maliena@aluksne.lv
Pagasta pārvalde
Vadītāja Svetlana Prenka-Mihailova 26426090; svetlana.prenka-mihailova@aluksne.lv
Malienas bibliotēka, vadītāja - kultūras darba organizatore Daina Baltā 25660081; bibl.maliena@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Malienas pamatskola, direktore Ieva Baltā-Pilsētniece 28674060; skola.maliena@aluksne.lv
PII „Mazputniņš”, vadītāja Ieviņa Āboltiņa 64354314; mazputnins@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Agnese Tomiņa 29419893; agnese.tomina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Aivita Ezeriņa 29153516; aivita.ezerina@aluksne.lv
MĀLUPES PAGASTS
„Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
malupe@aluksne.lv
Pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Priede 26437421; iveta.priede@aluksne.lv
Ēku un komunālās saimniecības pārzinis Dainis Ertmanis 26348427; dainis.ertmanis@aluksne.lv
Mālupes bibliotēka, vadītāja Daiga Babule 25660034; bibl.malupe@aluksne.lv
Mālupes Saieta nams, vadītāja Iveta Zvejniece 26585594; sn.malupe@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Sociālā darbiniece Benita Štrausa 29269572; benita.strausa@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Aivita Ezeriņa 29153516; aivita.ezerina@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs "Pīlādži", vadītāja Laima Kaņepe

Irina Baikova (ilgstošā prombūtnē)

25626911; laima.kanepe@aluksne.lv
MĀRKALNES PAGASTS
„Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4351
markalne@aluksne.lv
Pagasta pārvalde
Vadītāja Iveta Driņina 64322116; 25620818; iveta.drinina@aluksne.lv
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Jānis Soks 26455814
Mārkalnes bibliotēka, vadītāja - kultūras darba organizatore Sanita Silirova 25662273; bibl.markalne@aluksne.lv; tn.markalne@aluksne.lv
Feldšeru feldšeru punkts, ārsta palīgs Ārija Simanoviča 29398438
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Sociālā darbiniece Iveta Bondare 29476553; iveta.bondare@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
PEDEDZES PAGASTS
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4352
pededze@aluksne.lv
Pagasta pārvalde
Vadītāja Daiga Vītola 26597354; daiga.vitola@aluksne.lv
Pededzes bibliotēka, vadītāja Mirdza Korne 25608756; bibl.pededze@aluksne.lv
Pededzes tautas nams, vadītāja Tatjana Steklova 29176039; tn.pededze@aluksne.lv
Pededzes lauku ambulance, ārsta palīgs Ņina Možarova 64324334
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Sociālā darbiniece Iveta Bondare 29427814; iveta.bondare@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Pededzes pamatskola, direktore Selga Bībere 26596817; skola.pededze@aluksne.lv

 

VECLAICENES UN ZIEMERA PAGASTU APVIENĪBAS PĀRVALDE
Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332
vzpap@aluksne.lv 

Pakalpojumu s

niegšanas vietas:
„Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4335
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332

Pagastu apvienības pārvalde
Vadītāja Iveta Vārtukapteine 29379590; iveta.vartukapteine@aluksne.lv
Veclaicenes pagasta ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Ziemera pagasta ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Aivars Augulis aivars.augulis@aluksne.lv
Veclaicenes bibliotēka, vadītāja Maija Bleiferte 29347398; bibl.veclaicene@aluksne.lv
Māriņkalna bibliotēka, vadītāja Rudīte Jaunzema 64321685; bibl.marinkalns@aluksne.lv
Veclaicenes tautas nams, vadītāja Maija Rozīte 26633547; 26468307; tn.veclaicene@aluksne.lv
Māriņkalna tautas nams, vadītāja Linda Āle 26413370; tn.marinkalns@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības Veclaicenes pagastā
Sociālā darbiniece Maija Podegrade 29478789; maija.podegrade@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Alla Orehova 26595113; alla.orehova@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības Ziemera pagastā
Ziemeru pamatskola, direktore Ilze Andronova 64381298 (direktore); 26630322; skola.ziemeri@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Podegrade 29478789; maija.podegrade@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Alla Orehova 26595113; alla.orehova@aluksne.lv
ZELTIŅU PAGASTS
„Strazdiņi”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345
zeltini@aluksne.lv
Pagasta pārvalde
Vadītāja Elita Laiva 64354610; 26520677; elita.laiva@aluksne.lv
Autobusa šoferis Aldis Šaicāns 25643722
Zeltiņu tautas nams, vadītāja Gunita Paleja 29492284; tn.zeltini@aluksne.lv
Zeltiņu bibliotēka, vadītāja Agita Žīgure 25745577; bibl.zeltini@aluksne.lv
Citas pašvaldības iestādes, struktūrvienības pagastā
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa 29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Viktorija Bantersone 26427655; viktorija.bantersone@aluksne.lv
Skip to content