Pagastu pārvaldes

Alsviķu pagasta pārvalde
„Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
alsviki@aluksne.lv
Vadītāja Ingrīda Sniedze 26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv
Lietvede Zinaida Silirava 29143271; zinaida.silirava@aluksne.lv
Grāmatvede uzskaitvede Antra Apine antra.apine@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone 20236044; arija.rone@aluksne.lv
Alsviķu komunālās saimniecības vadītājs Aivars Logins 26611353; aivars.logins@aluksne.lv
Alsviķu kultūras nams, vadītāja Marina Ramane 28330421; kn.alsviki@aluksne.lv
Alsviķu bibliotēka, vadītāja Sarmīte Meļķe 26371358; bibl.alsviki@aluksne.lv
Strautiņu bibliotēka, vadītāja Svetlana Vēvere bibl.strautini@aluksne.lv
PII „Saulīte”, vadītājas pienākumu izpildītāja Viola Lāce
64354145; 29162206; saulite@aluksne.lv
Strautiņu pamatskola, direktore Ingrīda Pedece 64300830; 64300876; 64300843 (pirmsskola); 25615640; skola.strautini@aluksne.lv
Alsviķu feldšeru vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ligita Podziņa 64354160; 26394745; ligita.podzina@aluksne.lv
Strautiņu feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Vija Riekstiņa vija.riekstina@aluksne.lv
Sociālā darbiniece (Alsviķos) Ligita Podziņa 64354160, 26394745; ligita.podzina@aluksne.lv
Sociālā darbiniece (Strautiņos) Nellija Rezgoriņa 29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Liene Zirdziņa 26427655; liene.zirdzina@aluksne.lv
Annas pagasta pārvalde
„Smiltis”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
annas.pagasts@aluksne.lv
Vadītāja Vēsma Čugunova 26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv
Lietvede Skaidrīte Līdaciņa 64381660; 26405503; annas.pagasts@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; vija.zake@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzinis Māris Skunstiņš
Annas bibliotēka, vadītāja Ina Balaņuka 64354221; bibl.anna@aluksne.lv
Annas kultūras nams
Annas feldšeru -  vecmāšu punkts, ārsta palīgs 64381658
Sociālā darbiniece Sabīne Līce 29419893; sabine.lice@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Ilzenes pagasta pārvalde
"Dailes", Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
ilzene@aluksne.lv
Vadītāja Ingrīda Sniedze 26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv
Sekretāre Rudīte Pehlaka 26164881
Grāmatvede Ieva Bolovņikova 27325124; ieva.bolovnikova@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone 20236044; arija.rone@ aluksne.lv
Komunālās saimniecības vadītājs Gints Rozenbergs 25779981; gints.rozenbergs@aluksne.lv
Ilzenes bibliotēka, vadītāja Nora Ceriņa
29140752; bibl.ilzene@aluksne.lv
SKIM centrs „Dailes”, vadītāja Jolanta Kazaine 26523025; tn.ilzene@aluksne.lv
Ilzenes feldšeru punkts, ārsta palīgs Iluta Medne iluta.medne@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa 29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Liene Zirdziņa 26427655; liene.zirdzina@aluksne.lv
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
jaunaluksne@aluksne.lv
Vadītāja Inta Cinglere 29219720; inta.cinglere@aluksne.lv
Sekretāre Rudīte Pole 64354064; 25447781
Grāmatvedības uzskaitvede Aija Roķe 64354028; aija.roke@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa 20232692; violeta.klavina@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzinis Vitālijs Gerasimins 64354064
Jaunalūksnes bibliotēka, vadītāja Anita Zača 64354064; bibl.kolbergis@aluksne.lv
Bejas bibliotēka, vadītāja Mudīte Rusakova 64354401; bibl.beja@aluksne.lv
Kolberģa tautas nams, vadītāja Rudīte Simanoviča 64354097; 25775584; tn.kolbergis@aluksne.lv
Bejas novadpētniecības centrs, pārzine Ligija Priede 25664432; bejasmuzejs@aluksne.lv
Bejas feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ārija Simanoviča 64354418; beja.fvp@aluksne.lv
PII „Pūcīte”, vadītāja Ligita Belova 64354009; pucite@aluksne.lv
Bejas pamatskola, direktore Silvija Aizupe 64354406; 25664429 direktors.beja@aluksne.edu.lv
Sociālā darbiniece Dagmāra Melece (Jaunalūksnes pagasta pārvaldes ēkā) 64354064; 26309177; dagmara.melece@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Ārija Simanoviča (Bejā, "Rūķos") 64354418; 28333347; arija.simanovica@aluksne.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Kristīne Puķīte 64354064; 29214599; kristine.pukite@aluksne.lv
Jaunannas pagasta pārvalde
„Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
jaunanna@aluksne.lv
Vadītāja Vēsma Čugunova 26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv
Sekretāre Ieva Vimba 64381664; fakss 64381667
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; vija.zake@aluksne.lv
Jaunannas bibliotēka, vadītāja Velga Ločmele 64381668; bibl.jaunanna@aluksne.lv
Jaunannas tautas nams, vadītāja Iveta Baltā-Vanaga 28366016; tn.jaunanna@aluksne.lv
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, direktore Janīna Pužule 26489927; 27807155; direktors.jan@aluksne.edu.lv
Sociālā darbiniece Ieva Vimba 64381664; 29480075; ieva.vimba@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Jaunlaicenes pagasta pārvalde
„Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
jaunlaicene@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Vārtukapteine 64381146; 29379590; iveta.vartukapteine@aluksne.lv
Sekretāre - kasiere Sandra Otsa Tālr/fakss 64381146; 29379811
Grāmatvede-uzskaitvede Rimma Mellenberga 64381146; rimma.mellenberga@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; aiga.murniece@aluksne.lv
Saimniecības pārzine Judīte Kaktiņa 64381146; 29489910; judite.kaktina@aluksne.lv
Jaunlaicenes bibliotēka, vadītāja Iveta Šķepaste 27295910; bibl.jaunlaicene@aluksne.lv
Jaunlaicenes tautas nams, vadītāja Agija Pauģe 64354977; 29123994; tn.jaunlaicene@aluksne.lv
Jaunlaicenes muižas muzejs, vadītāja Sandra Jankovska 29356277; jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane 64381146; 26595113; sanita.bukane@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Podegrade 64381146; 29478789; maija.podegrade@aluksne.lv
Kalncempju pagasta pārvalde
„Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342
kalncempji@aluksne.lv
Vadītāja Vēsma Čugunova 26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv
Sekretāre - lietvede Dina Ozola 64381641; 26447102
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; vija.zake@aluksne.lv
Kalncempju bibliotēka, vadītāja Dina Ozola bibl.kalncempji@aluksne.lv
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs, vadītāja Janita Šolina 25664436; 25563597; atesmuzejs@aluksne.lv
Feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Mārīte Vērse 28630755
Sabiedriskais centrs, vadītāja Zeltīte Kākere 26365885
Sociālā darbiniece Sabīne Līce 29419893; sabine.lice@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte 26427655; kristine.pukite@aluksne.lv
Liepnas pagasta pārvalde
„Liepziedi”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
liepna@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Priede 26437421; iveta.priede@aluksne.lv
Lietvedības sekretāre Ilze Paia 29147011
Grāmatvede - uzskaitvede Rudīte Bistrova 64329134; rudite.bistrova@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Laima Kaņepe 20237325; laima.kanepe@aluksne.lv
Komunālās saimniecības speciālists Eduards Voilaks eduards.voilaks@aluksne.lv
Liepnas bibliotēka, vadītāja Inese Paia bibl.liepna@aluksne.lv
Liepnas tautas nams, vadītāja Lienīte Trivole 29438300; tn.liepna@aluksne.lv
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola, direktore Ilona Kazimirjonoka 64307075; 64307074; 26131191; lvs@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Benita Štrausa 29269572; benita.strausa@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Malienas pagasta pārvalde
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
maliena@aluksne.lv
Vadītāja Inta Cinglere 64354278; 29219720; inta.cinglere@aluksne.lv
Sekretāre Svetlana Prenka-Mihailova Tālr/fakss 64354278; 26426090
Grāmatvedības uzskaitvede Inga Jaunzema Tālr/fakss 64354278; inga.jaunzema@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa 20232692; violeta.klavina@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzinis Ilgvars Pepernieks 25445529
Malienas bibliotēka, vadītāja Daina Baltā 64354906; bibl.maliena@aluksne.lv
Malienas tautas nams, vadītāja Aivita Ezeriņa 64354303; 25660081; tn.maliena@aluksne.lv
Malienas pamatskola, direktore Ieva Baltā-Pilsētniece 64354315; 28674060; skola.mal@aluksne.edu.lv
PII „Mazputniņš”, vadītāja Ieviņa Āboltiņa 64354314; mazputnins@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Sabīne Līce 29419893; sabine.lice@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Mālupes pagasta pārvalde
„Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
malupe@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Priede 64354830; 26437421; iveta.priede@aluksne.lv
Lietvedības sekretāre Mudīte Muceniece 64354830; 25660034
Grāmatvede - uzskaitvede Daiga Mihailova 64354830; daiga.mihailova@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Laima Kaņepe 20237325; laima.kanepe@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzinis Dainis Ertmanis 64354830; dainis.ertmanis@aluksne.lv
Mālupes bibliotēka, vadītāja Daiga Babule 64354900; bibl.malupe@aluksne.lv
Mālupes Saieta nams, vadītāja Iveta Zvejniece 26585594; sn.malupe@aluksne.lv
Mālupes feldšerpunkts, ārsta palīgs 25663337
Sociālā darbiniece Ieva Vimba 29480075; ieva.vimba@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Mārkalnes pagasta pārvalde
„Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4351
markalne@aluksne.lv
Vadītāja Daiga Vītola 64322116; 26597354; daiga.vitola@aluksne.lv
Sekretāre - lietvede Iveta Driņina 64322116; 25620818; iveta.drinina@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciālists Viesturs Zaķis 64322116; 20236801; viesturs.zakis@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzine Gunita Berkule 26455814
Mārkalnes bibliotēka, vadītāja Sanita Silirova 25662273; bibl.markalne@aluksne.lv
Mārkalnes tautas nams, vadītāja Astra Strazda 26544098; tn.markalne@aluksne.lv
Feldšeru feldšeru punkts, ārsta palīgs Ārija Simanoviča 29398438
Sociālā darbiniece Iveta Bondare 64322116; 29476553; iveta.bondare@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 64322116; 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Pededzes pagasta pārvalde
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4352
pededze@aluksne.lv
Vadītāja Daiga Vītola 26597354; daiga.vitola@aluksne.lv
Sekretāre - lietvede Mirdza Korne 64324309; 25661148
Grāmatvedības uzskaitvede Valentīna Bogdanova 64324309; 25661148; valentina.bogdanova@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciālists Viesturs Zaķis 64324309; 20236801; viesturs.zakis@aluksne.lv
Pededzes bibliotēka, vadītāja Antoņina Girs 64324329; 25608756; bibl.pededze@aluksne.lv
Pededzes tautas nams, vadītāja Tatjana Steklova 29176039; tn.pededze@aluksne.lv
Pededzes pamatskola, direktore Selga Bībere 64324339; 26596817; direktors.ped@aluksne.edu.lv
Pededzes lauku ambulance, ārsta palīgs Ņina Možarova 64324334
Sociālā darbiniece Iveta Bondare 29427814; iveta.bondare@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Veclaicenes pagasta pārvalde
„Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4335
veclaicene@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Vārtukapteine 64329018; 29379590; iveta.vartukapteine@aluksne.lv
Sekretāre Strauta Klaipa 64329018, 29296302; tālr/fakss 64329028
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; aiga.murniece@aluksne.lv
Lauku tūrisma speciālists Jānis Prangels 26520232; janis.prangels@aluksne.lv
Saimniecības pārzinis Jānis Dambis 64329018, 29296302; janis.dambis@aluksne.lv
Veclaicenes bibliotēka, vadītāja Līga Pjuse 64329031; bibl.veclaicene@aluksne.lv
Veclaicenes tautas nams, vadītāja Maija Rozīte 64329020; 26633547; tn.veclaicene@aluksne.lv
Veclaicenes vēstures krātuve, krājuma glabātāja Maija Bleiferte 29347398; veclaicenesmuzejs@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Podegrade 29478789; maija.podegrade@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane 26595113; sanita.bukane@aluksne.lv
Zeltiņu pagasta pārvalde
„Strazdiņi”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345
zeltini@aluksne.lv
Vadītāja Ingrīda Sniedze 26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv
Lietvede Elita Laiva 64354610; 26520677
Grāmatvede - kasiere Ieva Bolovņikova 27325124; ieva.bolovnikova@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone 20236044; arija.rone@aluksne.lv
Ceļu meistars Didzis Zaķis 64354610; didzis.zakis@aluksne.lv
Zeltiņu tautas nams, vadītāja Gunita Paleja 29492284; tn.zeltini@aluksne.lv
Zeltiņu bibliotēka, vadītāja Agita Žīgure 25745577; bibl.zeltini@aluksne.lv
Zeltiņu vēstures krātuve, vadītāja Sandra Magaziņa 29499352; zeltinumuzejs@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa 29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Liene Zirdziņa 26427655; liene.zirdzina@aluksne.lv
Ziemera pagasta pārvalde
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332
ziemeri@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Vārtukapteine 64381299; 29379590; iveta.vartukapteine@aluksne.lv
Sekretāre - kasiere Anna Veļķere 64381119; anna.velkere@aluksne.lv
Grāmatvedības uzskaitvede Rimma Mellenberga 64381118; rimma.mellenberga@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; aiga.murniece@aluksne.lv
Autoceļu remonta un uzturēšanas organizators, darba aizsardzības speciālists Aivars Augulis aivars.augulis@aluksne.lv
Saimniecības pārzinis, mikroautobusa šoferis Gunārs Hercogs ziemeri@aluksne.lv
Māriņkalna bibliotēka, vadītāja Rudīte Jaunzema 64321685; bibl.marinkalns@aluksne.lv
Māriņkalna tautas nams, vadītāja Inta Tolstiha 26413370; tn.marinkalns@aluksne.lv
Ziemeru pamatskola, direktore Ilze Andronova 64381298 (direktore); 6432696 (metodiskais kab.); 26630322; skola.ziemeri@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Podegrade 64321686; 29419893; maija.podegrade@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane 26595113; sanita.bukane@aluksne.lv