Mūžizglītība

Alūksnes novada iedzīvotāji var pieteikties ES fondu mācībām pieaugušajiem

 

Programma: Ēku siltināšana

Izglītības programmas veids: Profesionālās pilnveides izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Mācību vajadzības: Ēku siltināšanas tehnoloģijas

Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)

Programmas īss apraksts: Izglītības procesā sniegt izglītojamiem teorētiskās zināšanas un prasmes ēku siltināšanā. Veidot izpratni par ēku siltināšanas darbu veidiem un nozīmi, tādejādi paaugstinot energoefektivitāti. Pielietot materiālmācībā iegūtās zināšanas ēku siltināšanas tehnoloģijas jautājumu risināšanu.

 1. Izzināt ēku siltināšanas tehnoloģijas jautājumu risināšanu.
 2. Veidot priekšstatu par ēku siltināšanas darbos pielietojamo materiālu un palīgmateriālu daudzveidību un to īpašībām, veidiem un to izvēli preču sortimentā, kvalitātes prasībām un pielietošanu praktiskajā darbā.
 3. Prast pielietot ēku siltināšanas tehnoloģijas paaugstinot energoefektivitāti.
 4. Prast lasīt celtniecības rasējumus un materiālu apzīmējumus.
 5. Izprast darba drošības tehnikas, elektrotehnikas un vides aizsardzības iemaņu uzlabošanu, veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu, apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.

Mācību priekšmeti un stundu apjoms (160 stundas):

 1. Ēku siltināšanas darbu tehnoloģija 110 st (70 st teorija/40 st prakse)
 2. Materiālmācība 20 st (16 st teorija/4 st prakse)
 3. Celtniecības rasējumu lasīšana 8 st (7 st teorija/1 st prakse)
 4. Darba un vides aizsardzība 20 st (10 st teorija/0 st prakse)

Noslēguma pārbaudījums 2 st (2 st teorija/0 st prakse)

Programmas stundu skaits: 160 (5 mēneši)

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 50,80

Apmācību vieta: Pils iela 21, Alūksne

 

Programma: Mazā biznesa organizēšana

Izglītības programmas veids: Profesionālās pilnveides izglītības programma

Nozare: Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecībs, komerczinības)

Mācību vajadzības: Biznesa uzsākšana

Priekšzināšanu līmenis:  Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Programmas īss apraksts: Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamajos mazā biznesa uzsākšanai, formām, videi, likumdošanai, procesa elementiem, funkcionēšanai, riskiem un finansēšanas avotiem, elementārām zināšanām Latvijas Republikas  nodokļu un grāmatvedības likumdošanā.

 1. Formulēt un argumentēt savu viedokli
 2. Pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību un analizēt riskus
 3. Izstrādāt biznesa plānu, veikt uzņēmuma reģistrāciju.
 4. Noteikt darbības prioritātes un sadalīt veicamos uzdevumos
 5. Pētīt pieprasījumu un piedāvājumu, analizēt un izmantot iegūto informāciju
 6. Izstrādāt saimnieciskos līgumus, uzņemties civiltiesisko atbildību
 7. Plānot finanses un veikt grāmatvedības pamatdarbības. Mācību priekšmeti un apjoms stundās:
 8. Mazā biznesa darbības formas un to tiesiskais pamatojums 24 st (14 st teorija/10 st prakse)
 9. Mazā biznesa tiesiskie pamati un dibināšana 36 st (22 st teorija/14 st prakse)
 10. Mazā biznesa vide 8 st (6 st teorija/2 st prakse)
 11. Mazā biznesa finansēšanas un investīciju avoti 16 st (12 st teorija/4 st prakse)
 12. Grāmatvedības pamati, nodokļi un nodevas 40 st (30 st teorija/10 st prakse)
 13. Mazā biznesa plānošana 28 st (12 st teorija/16 st prakse)
 14. Noslēguma pārbaudījums 8 st (2 st teorija/6 st prakse)

Programmas stundu skaits: 160 (5 mēneši)

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 40,00

Apmācību vietas: Pils iela 21, Alūksne

 

Informācija par apmācību:

SIA mācību centrā ,,AUSTRUMVIDZEME” no 9:00-17:00, Alūksnē, Helēnas ielā 52 un Pils iela 21, Valdis Zadumins, gbvj@inbox.lv, 26555503.

Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: info@austrumvidzeme.lv, t. 64471286, 29462624

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas!

 

KAS VAR PIETEIKTIES strādājošie:

 • saskaņā ar 2020. gada 16. jūnijā valdībā apstiprinātajiem noteikumu grozījumiem, katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizesneatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita.
 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
 • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

 

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 

PIEEJAMAIS ATBALSTS

 

Pieteikšanās elektroniski mājas lapā: www.macibaspieaugusajiem.lv

 

 

Skip to content