Konkursi

Alūksnes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas speciālistu piesaistei konkursa nolikums | 1.pielikums | 2.pielikums

Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss | NOLIKUMS | PIETEIKUMA ANKETA

ALŪKSNES NOVADA INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSA 2019. NOLIKUMS | 1. PIELIKUMS | 2. PIELIKUMS | 3. PIELIKUMS | 4. PIELIKUMS | 5. PIELIKUMS

ALŪKSNES NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETŅU PROJEKTU KONKURSA 2019.GADĀ NOLIKUMS1. pilikums | 2. pielikums | 3. pielikums

JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU KONKURSU KOMERCDARBĪBAS UZSĀKŠANAI ALŪKSNES NOVADĀ NOLIKUMS-Biznesa-idejas

Alūksnes novada pašvaldības konkursa par īpašumu piedāvājumu apzināšanu Alūksnes pilsētā noteikumi Konkursa noteikumi / Pieteikums / Līguma paraugs

 

 

 

 

 

Alūksnes novada pašvaldība izsludina konkursu apbūves tiesības iegūšanai Alūksnes ezera krastā plānotā projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” īstenošanai.
Konkursa mērķis: konkursa kārtībā atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā atrast piemērotāko zemes gabalu publiskas apbūves tiesībai pie Alūksnes ezera – Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros Alūksnes novada pašvaldības plānotā projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” īstenošanai (skatīt: http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma/ Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2018.gadam (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 26.04.2018. sēdes lēmumu Nr. 143) 8 lpp.).

 

KONKURSA NOLIKUMS

Konkurss apbūves tiesības iegūšanai Alūksnes ezera krastā plānotā projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” īstenošanai

 

LĪGUMA PARAUGS

Līgums par apbūves tiesības piešķiršanu