Vēlēšanu iecirkņi Alūksnes novadā - Alūksnes novads

Vēlēšanu iecirkņi Alūksnes novadā

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2021. gada 28. janvāra sēdes lēmumu Nr.14 “Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem” (sēdes protokols Nr.1, 15. p.), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešo daļu, Aluksnes novadā izveidoti šādi vēlēšanu iecirkņi:

 

Nr.p.k.

Iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

1.

293.

Alūksnes pilsētas administratīvā ēka

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads

2.

295.

Alūksnes novada vidusskola

Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads

3.

296.

SIA “Alūksnes energoceltnieks” ēka

Apes iela 4, Alūksne, Alūksnes novads

4.

298.

Alsviķu kultūras nams

“Kultūras nams-Alsviķi”, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov.

5.

299.

Strautiņu pamatskola

“Strautiņu Pamatskola”, Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov.

6.

300.

Annas kultūras nams

“Tautas nams”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads

7.

302.

Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrs “Dailes”

“Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads

8.

304.

Kolberģa tautas nams

“Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads

9.

305.

Jaunannas tautas nams

“Zīles”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads

10.

306.

Jaunlaicenes pamatskola

“Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

11.

307.

Kalncempju pagasta pārvalde

“Cempji 4”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads

12.

308.

Liepnas tautas nams

„Birzītes”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads

13.

309.

Malienas tautas nams

“Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads

14.

310.

Mālupes Saieta nams

“Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads

15.

311.

Mārkalnes tautas nams

“Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads

16.

312.

Pededzes tautas nams

“Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads

17.

314.

Veclaicenes pagasta pārvalde

“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

18.

316.

Zeltiņu pagasta pārvalde

“Strazdiņi”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads

19.

317.

Ziemeru pagasta pārvalde

“Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

Saskaņā ar iepriekš minēto Alūksnes novada domes 2021. gada 28. janvāra sēdes lēmumu atzīt par spēku zaudējušiem 2017. gada 26. janvāra Alūksnes novada domes lēmumu Nr.13 “Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem” un 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr.455 “Par vēlēšanu iecirkņa Nr.293 Alūksnes pilsētā atrašanās vietas noteikšanu”.

Skip to content