Atbalsta programmas - Alūksnes novads

Atbalsta programmas

Atbalsts uzņēmējiem

1Darbības mērķis ir veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Darbības virzieni: Stratēģija teritorijas ilgtspējīgai darbībai Projekti teritorijas attīstībai Vietējā sadarbības platforma LEADER projektu pieņemšana Starp teritoriālā sadarbību Starptautiskā sadarbība Pieredzes apmaiņa Informatīvie un izglītojošie pasākumi Moto: Lai savienojas idejas ar iespējām!

Dārza iela 8, 2.stāvs

2

IA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir organizācija, kas sniedz lauku uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem nozares ražošanas procesu, grāmatvedības un biznesa plānošanas konsultācijas un pakalpojumus, kā arī veic pētījumus, izglītošanu un informēšanu. Mūsu darbinieki darbojas 26 reģionālajās struktūrvienībās, arī Alūksnē, Dārza ielā 11, 1.stāvs, kabineti nr. 114.,115.,116. un 117.

3

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas.

Dārza iela 11, 1.stāvs, 110.kab. Otrdienās 9-16

4

Alūksnes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra SALDĀBOLA

T.: 25425222, e-pasts: mara.saldabola@aluksne.lv

Dārza iela 11, Alūksne, 111.kabinets

Valmieras biznesa un inovāciju inkubatora mērķis ir atbalstīt mazos un vidējos Latvijas uzņēmumus, kuriem ir interesantas un inovatīvas biznesa idejas. VBII var nodrošināt uzņēmumu ar darbam nepieciešamajiem pakalpojumiem. Piemēram, mārketinga, grāmatvedības pakalpojumiem, papildus finansējuma piesaistes iespējām, juridiskajām un pārdošanas konsultācijām, utt.

6

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz plaša spektra pakalpojumus, sākot ar informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, dažādām valsts atbalsta programmām un finansējuma piesaistes iespējām un beidzot ar atbalstu uzņēmējiem, kas vēlas uzsākt eksportu un meklē sadarbības partnerus ārvalstīs.

7

ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā (ar aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām.

8

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru uzņēmumi. LTRK pārstāv uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sniedz pakalpojumus. LTRK darbojas trīs jomās: 1) uzņēmējdarbības vide 2) uzņēmumu konkurētspēja 3) eksports.

9

Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls ir biedrība, kas dibināta 2014. gada 29. aprīlī. Biedrības mērķis ir paplašināt un attīstīt investoru tīklu Latvijā un atbalstīt jaunus un perspektīvus projektus. Tieši tāpēc mēs organizējam Investīciju sesijas, kurās satiekas investori un jaunie uzņēmēji.

10

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai.

10

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, kura apvieno 20 dalīborganizācijas un kura īsteno profesionālu arodbiedrības biedru un darba ņēmēju interešu aizstāvību nozaru un starpnozaru līmenī.

11

Lielākie finanšu instrumenti, kuru ietvaros Latvija saņem finanšu palīdzību Kohēzijas politikas ietvaros, ir ES struktūrfondi: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), un Kohēzijas fonds (KF), kuru vadību Latvijā nodrošina Finanšu ministrija.

12

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir viens no pieciem plānošanas reģioniem Latvijā. VPR organizē un īsteno reģiona teritorijas attīstības plānošanu, kā arī nodrošina reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvniecību uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas veidošanā.

Skip to content