Izsoles

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA OZOLU IELĀ 10, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA OZOLU IELĀ 8, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA OZOLU IELĀ 6A, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA OZOLU IELĀ 4A, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA OZOLU IELĀ 4, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PLESKAVAS IELĀ 3A, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA JĀŅKALNA IELĀ 52, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


DABAS GĀZES SADALES SISTĒMAS – PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SKOLAS IELA, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, ZEMES VIENĪBAS DAĻAS, AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 3601 015 0005, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “MUŠĶI”, VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, KADASTRA NR. 3688 001 0151, IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA – “EZERMALAS”-3, MĀRKALNĒ, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “BRŪŽI 3”, JAUNLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI


 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA – SIGULDAS IELĀ 1-2, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES STARPGABALA – “MIŠĶU REBENES”, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES STARPGABALA – “VIDUČI”, ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


 

Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas –– vieglās automašīnas VW SHARAN (reģistrācijas Nr. HK743) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi | PIETEIKUMS


ZEMESGABALA „AKMENTIŅI” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS | PIELIKUMS


ZEMESGABALA „DRUSKU FERMA” VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS | PIELIKUMS

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 03.12.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz rezerves fonda zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Drusku ferma”, kadastra apzīmējums 3688 002 0172, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 1,19 ha platībā, ieguvusi fiziska persona Dmitrijs VOLKOVS.


ZEMESGABALA „PĒRLES 8” VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS | PIELIKUMS

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 03.12.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz rezerves fonda zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Pērles 8”, kadastra apzīmējums 3688 002 0111, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 3,5 ha platībā, ieguvusi fiziska persona Dmitrijs VOLKOVS.


ZEMESGABALA „KALNA ZEŅĢI” VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS | PIELIKUMS

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 03.12.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu – neapbūvētu zemesgabalu „Kalna Zeņģi”, kadastra apzīmējums 3688 002 0068, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 1,6 ha platībā, ieguvusi fiziska persona Dmitrijs VOLKOVS.PAZIŅOJUMI PAR ZEMES GABALU IZNOMĀŠANU

Par zemesgabala iznomāšanu Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā

Par zemes gabala iznomāšanu Malienas pagastā, Alūksnes novadā