Viegli lasīt - Alūksnes novads

Viegli lasīt

 

Alūksnes domē ir piecpadsmit deputāti.

Deputātus ievēlē iedzīvotāji.

Novada domes vēlēšanas notiek reizi četros gados.

Dome pārstāv iedzīvotāju intereses pašvaldības un valsts līmenī.

Novada domi vada priekšsēdētājs un viņa vietnieki.

Viņus ievēl no deputātu vidus atklātā balsojumā.

Dome lēmumus pieņem sēdēs.

Domes sēdes ir atklātas un notiek vienu reizi mēnesī ceturtdienās.

Tajās var piedalīties ikviens, kurš vēlas.

Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas komitejas un  komisijas.

Domes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Alūksnes novada pašvaldības administrācija.

Informāciju par pašvaldības darbu un sniegtajiem pakalpojumiem var iegūt Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Skip to content