Aicina pieteikt pretendentus “Vidzemes stāstiem”

Aicina pieteikt pretendentus “Vidzemes stāstiem” izvirzot komersantus, lauksaimnieciskās ražošanas vai citu aroddarbību veicējus – fiziskas personas. Pasākuma mērķis ir apzināt un godināt aktīvus, radošus un godprātīgas Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk – VPR) uzņēmējus, tādā veidā veicinot uzņēmēju atpazīstamību, veidojot sabiedrībā pozitīvu uzņēmēju tēlu, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību, kā arī popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus.

Pretendentus var pieteikt sekojošās nominācijās: Mājražotājs/Amatnieks, Saimniecība, Eksportspēja, Atbildīgs uzņēmējs, Tūrisma uzņēmējs, Debija, Entuziasts, Inovatīvs uzņēmējs, Cita nominācija.

Pieteikumus nominācijām sūtīt uz dome@aluksne.lv pamatojot pretendenta atbilstību nominācijai līdz 15. aprīlim.

Nominācijas

Mājražotājs/amatnieks

Pretendents ražo produkciju no vietējām izejvielām, ražošanas process iespēju robežās ir videi draudzīgs, produkcija ir pieejama gadatirgos un/vai veikalos, pretendentam ir pozitīva reputācija sabiedrībā.

 Saimniecība.

Saimniecība, kas izveidojusi ilgtspējīgu saimniekošanas praksi, gūst ienākumus no lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas un realizācijas, kā arī ir nodrošinājusi apkārtējās vides un teritorijas sakopšanu.

 Eksportspēja. 

Uzņēmums, kas ievērojamu daļu no saražotās produkcijas vai pakalpojuma eksportē vai ir palielinājis eksporta apjomu, vai apguvis jaunus eksporta tirgus.

 Atbildīgs uzņēmējs

Uzņēmums, kas savā darbībā pielieto videi un/vai sabiedrībai draudzīgus risinājumus. Šajā nominācijā tiek godināti arī uzņēmēji, kas darbojas pēc sociālās uzņēmējdarbības pamatprincipiem.

 Tūrisma uzņēmējs

Uzņēmums, kas radījis atpazīstamu un unikālu tūrisma produktu, sniedz  kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, veicinot tūrisma nozares attīstību  reģionā. Uzņēmums ieņem stabilu nišu tūrisma jomā un sekmē pozitīvu novada tēla veidošanu.

 Debija

Uzņēmums, kas savu saimniecisko darbību veic ne ilgāk kā divus gadus, ir vērojama pozitīva izaugsme saimnieciskajā darbībā un produkts/ pakalpojums ir pieejams vismaz vietējā tirgū.

 Entuziasts

Fiziska persona, kas papildus uzņēmējdarbībai, sniedz būtisku ieguldījumu novada attīstībā, veicina sabiedrības, t.sk. jauniešu interesi par uzņēmējdarbību, kā arī īsteno pasākumus, kas pozitīvi ietekmē novada un reģiona ekonomisko izaugsmi.

 Inovatīvs uzņēmējs

Uzņēmējs, kas pēdējo 3 gadu laikā ir uzsācis vismaz viena jauna inovatīva un konkurētspējīga produkta ražošanu vai pakalpojuma sniegšanu, vai pielietojis inovatīvas tehnoloģijas esošo produktu konkurētspējas palielināšanai

 Cita nominācija

Uzņēmējs vai uzņēmums, kurš neatbilst nevienai no iepriekš minētajām nominācijām, norādot pamatojumu nominēšanai.