Alūksnes novada pašvaldība izsludina konkursu

Alūksnes novada pašvaldība izsludina konkursu par uzņēmējdarbībai piemērota zemes gabala apbūves tiesību Alūksnes novada administratīvajā teritorijā Alūksnes novada pašvaldības plānoto projekta ideju iecerēm Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Konkursa mērķis ir izvēlēties uzņēmējdarbībai piemērotāko zemes gabalu apbūves tiesības nodibināšanai jebkurā Alūksnes novada administratīvajā teritorijā pašvaldības projektu ideju iecerēm saskaņā ar iepriekš minēto ES fondu programmu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, ikviens interesents aicināts iepazīties ar konkursa noteikumiem, kas publicēti pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Konkursi:

Alūksnes novada pašvaldības konkursa noteikumi par uzņēmējdarbībai piemērota zemes gabala apbūves tiesību Alūksnes novada administratīvajā teritorijā

Paredzētais apbūves termiņš ir 30 gadi. Apbūves tiesībai piedāvātajam zemes gabalam vai zemes gabala daļai jāatbilst šādiem parametriem:

  • zemes gabals ir piemērots ražošanas ēkas līdz 1000 m2 platībā būvniecībai;
  • tas ir izmantojams plānotajai apbūvei atbilstoši atļautajam izmantošanas mērķim saskaņā ar teritorijas plānojumu;
  • tam ir vai var tikt izveidota piekļuve no valsts vai pašvaldības ceļa ne tālāk kā 300 m;
  • zemes gabalā vai īpašumos, ar ko tas robežojas, ir attīstīta vai ir potenciāla iespēja attīstīt uzņēmējdarbību;
  • zemes gabals vai tā daļa, kas tiek piedāvāta apbūvei, ir bez esošām ēkām vai zemes īpašnieks apņemas zemes gabalu atbrīvot;
  • pieļaujamais apbūves augstums ne mazāk kā 6 m;
  • nav tāda apgrūtinājuma, kas var būt šķērslis būvniecībai (tajā skaitā – nav aizsargājamu koku, kas ietekmē apbūves laukumu, u. tml.).

Konkursa pieteikumus pašvaldība aicina iesniegt līdz 2021. gada 15. janvāra plkst. 14.00 Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

 

Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content