Pašvaldība arī šogad līdzfinansēs īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

No 1. līdz 30. aprīlim Alūksnes novada pašvaldībā varēs iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmai.

Šo līdzfinansējumu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”. Saskaņā ar tiem pašvaldības līdzfinansējumu ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, un dzīvokļu īpašnieku kopības Alūksnes novada teritorijā esošam īpašumam.

Līdzfinansējumu saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem piešķir projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai, lai pieslēgtu nekustamos īpašumus centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir 50% apmērā, bet ne vairāk kā 750 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Līdzfinansējums netiek piešķirts:
– lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecībai vai pārbūvei,
– esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūvei vai nojaukšanai (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā, piemēram, skatakā),
– jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūvei, ja īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai,
– jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei,
– pieslēgšanās pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas, piecus gadus pēc pašvaldības ielas vai ceļa pārbūves vai atjaunošanas, izņemot gadījumus, ja pieslēgšanās notiek ar caurdures metodi.

Aicinām iedzīvotājus, kas vēlas pretendēt minētā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iepazīties ar saistošajiem noteikumiem www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi un konsultēties par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu ar Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītāju Ingu Berkuli, ingus.berkulis@aluksne.lv, tālrunis 28686707.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste