Alūksnes novada domes 25.07.2019. sēdes darba kārtība

25.07.2019, plkst. 10.00
Sēžu zāle – Uzvaras ielā 1, Alūksnē

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Atskaite par pieņemto lēmumu izpildi.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3601 007 1117, īpašumā Tempļakalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
4. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2019. gada 30. maija lēmumā Nr. 172 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu”.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
6. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā.
7. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā.
8. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā.
9. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Pededzes pamatskolā.
10. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā.
11. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā.
12. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā.
13. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”.
14. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
15. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”.
16. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”.
17. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
18. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.
19. Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
20. Par Alūksnes Kultūras centra finansējuma mērķa maiņu.
21. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam.
22. Par finansējuma pārkārtošanu.
23. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
24. Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”.
25. SĒDES SLĒGTĀ DAĻA.

Skip to content