Pašvaldības pakalpojumu apjoms saglabāsies

Šogad pēc Alūksnes novada pašvaldības pasūtījuma SIA “ALGAR” veica funkciju auditu pašvaldības Administrācijas nodaļās, pagastu pārvaldēs, Alūksnes muzejā un Alūksnes pilsētas bibliotēkā ar mērķi izvērtēt darbinieku noslodzi, atrast resursus darba samaksas palielināšanai, paaugstinot darba efektivitāti, pārskatīt veicamo darbu atbildības, kompetences un pienākumus.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un tās institucionālo sistēmu pastāvīgi pārvalda, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu un nepieciešamību.
Pamatojoties uz veiktā funkciju audita rezultātiem un minēto likumu, tika sagatavots domes lēmums par izmaiņām pagastu pārvalžu struktūrās, kā arī izmaiņām pašvaldības Administrācijā un vēl vairākās citās pašvaldības iestādes.
Lai izveidotu optimālāko pagastu pārvalžu darbības modeli, ir ieguldīts ļoti liels darbs. Visa novada griezumā tika pārskatīts atalgojums un jāuzsver, ka ar šo lēmumu tiek sakārtota darbinieku atalgojuma sistēma – ir rasta iespēja palielināt atalgojumu pagastu pārvaldēs, arī novada akreditētajos muzejos, Alūksnes pilsētas bibliotēkā.

28. novembrī pieņemtais domes lēmums nosaka, ka no 2020. gada 1. janvāra būtiski mainīsies pagastu pārvalžu struktūra – iepriekšējo 6 pagastu pārvalžu vadītāju amatu vietā katrā pagasta pārvaldē būs pārvaldes vadītāja amata vieta.
Tiks likvidētas sekretāru, lietvežu amata vietas, tās saglabāsies vien divos lielākajos pagastos, kur iedzīvotāju skaits ir virs 1000 – Jaunalūksnes un Alsviķu pagastos. Pārējos pagastos lietveža pienākumus veiks pārvaldes vadītājs.
Likvidēs arī 6 teritorijas attīstības speciālistu amata vietas, bet palielinās pašvaldības Administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas kapacitāti, izveidojot jaunu projektu vadītāja amata vietu, kas pamatā strādās ar pagastu projektiem.
Visās pagastu pārvaldēs tika izvērtēts veicamā darba apjoms - iedzīvotāju skaits, ciemu skaits, pašvaldības zemes apjoms, pašvaldības ēku, izglītības iestāžu, kapsētu, piemiņas vietu, parku skaits un citi rādītāji. Izejot no tā, noteikts teritorijas apsaimniekošanas un tehnisko darbinieku skaits.
Līdz ar darbinieku skaita samazināšanos pagasta pārvaldēs, to vadītājiem būs lielāks veicamo pienākumu apjoms, tādēļ noteikti tiks pārskatīti iedzīvotāju pieņemšanas laiki pie pārvaldes vadītāja.

Uz darba efektivizēšanu vērstas izmaiņas būs bibliotēku, tautas namu un vēstures krātuvju darbībā. Pagastos, kur iedzīvotāju skaits ir līdz 600 iedzīvotājiem un nav citu kultūras iestāžu kā tikai bibliotēka un tautas nams, tiks saglabāta viena slodze. Līdz ar to vairākos pagastos bibliotēkas vadītājs veiks arī kultūras darba organizatora pienākumus. Tā tas būs Annas, Ilzenes, Malienas un Mārkalnes pagastos.
Citādi būs Zeltiņos, kur vēstures krātuvi pievienos bibliotēkai, bet armijas bāzi – tautas namam, līdz ar to saglabāsies abas slodzes. Līdzīgi arī Jaunalūksnes pagastā, kur Bejas novadpētniecības centrs tiek pievienots Bejas bibliotēkai, un Veclaicenes pagastā, kur vēstures krātuvi pievieno bibliotēkai. Arī turpmāk tiks rūpīgi sekots līdzi krātuvju krājumiem, to saglabāšanai, līdz ar to iedzīvotājiem, kas uzticējuši tām savas vai dzimtas vērtības, nav jāsatraucas.
Bibliotēkas kā attiecīgās pagasta pārvaldes struktūrvienība saglabāsies visos pagastos, izņemot Kalncempjus – tur to nodos Jaunannas pagasta pārvaldei, kas Kalncempjos nodrošinās bibliotēkas pakalpojumu pieejamību noteiktu stundu skaitu, un abu bibliotēku darbu nodrošinās viens darbinieks. Jaunlaicenes, Liepnas, Pededzes, Māriņkalna bibliotēkās tiks samazināta darba slodze. Savukārt Alsviķu pagastā kā atsevišķu struktūrvienību likvidēs Strautiņu bibliotēku – bibliotēkas funkcijas tur saglabāsies, tā strādās noteiktu stundu skaitu nedēļā kā Alsviķu bibliotēkas filiāle un abu bibliotēku darbu nodrošinās viens darbinieks. Savukārt Mālupes pagastā, kur bijušās skolas ēkā tagad darbojas sociālās aprūpes centrs “Pīlādži”, saglabāsies gan bibliotēkas, gan saieta nama vadītājs, bet ar samazinātām darba slodzēm.

Arī pašvaldības akreditētajiem muzejiem – Alūksnes muzejam, Jaunlaicenes muižas muzejam un Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejam ir pārskatītas darbinieku noslodzes un veicamie amata pienākumi, samazināts darbinieku skaits un rasta iespēja arī palielināt atalgojumu.
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa sakarā ar pārcelšanos uz administratīvo ēku likvidēs apkopēja amata vietu.
Darbinieku noslodze un pienākumi pēc audita izvērtēti arī Alūksnes pilsētas bibliotēkā, kur ir samazināts darbinieku skaits, tā rodot iespēju palielināt atalgojumu pārējiem.

Pašvaldības Administrācijā no 1. janvāra par 1 darbinieku samazināsies darbinieku skaits Finanšu nodaļā, par 2 – Grāmatvedībā, tiks izveidota kasiera vieta darbam Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Jāuzsver, ka grāmatveži, kuru darba vietas iepriekš bija pagastu pārvaldēs, arī līdz lēmuma pieņemšanai ir bijuši pašvaldības Administrācijas Grāmatvedības nodaļas sastāvā, līdz ar to mainās tikai tas, ka fiziski viņu darba vietas turpmāk atradīsies pašvaldības administratīvajā ēkā Alūksnē un mainīsies veicamie pienākumi, līdz ar to arī amatu nosaukumi.

Ņemot vērā to, ka novadā ievērojami samazinās iedzīvotāju skaits, šāda veida funkciju un veicamo darba pienākumu pārskatīšana un optimizēšana bija neizbēgama. Taču vēršam iedzīvotāju uzmanību uz to, ka pašvaldības pakalpojumu klāsts pagastu teritorijās netiks samazināts, tikai jāseko līdzi pārvalžu darbinieku noteiktajiem darba un apmeklētāju pieņemšanas laikiem. Jebkurš iedzīvotāju jautājums ir risināms gan pagasta pārvaldē, gan arī pašvaldības Administrācijā.

Janīna Čugunova,
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore

INFORMĀCIJA PAR IZMAIŅĀM PAGASTU PĀRVALŽU, PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN ADMINISTRĀCIJAS AMATU VIETĀS